Tilbud og aktiviteter

Oppfølging etter demensdiagnose

Personer med demens og pårørende bør få systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet. Prosjektet «Oppfølging etter demensdiagnose» skal legge til rette for dette.

Informasjon for personer som jobber med oppfølging etter demensdiagnose.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har med midler fra TV-aksjonen startet prosjektet «Oppfølging etter demensdiagnose». Satsingen skjer på bakgrunn av erfaringer og innspill fra medlemmer i organisasjonens eget erfaringspanel og innringere til Demenslinjen, som viser at mange ønsker en bedre oppfølging i perioden etter en demensdiagnose.

Prosjekt er i gang med å utarbeide, teste og evaluere en modell for oppfølging etter demensdiagnose i samarbeid med modellkommunene Løten, Stavanger, Alta og Fredrikstad. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med Aldring og Helse og Helsedirektoratet.

Målet med modellen er å sikre systematisk oppfølging etter diagnose, også når den det gjelder ikke trenger helse- og omsorgstjenester. Frivillige aktører har en viktig rolle i dette arbeidet. Oppfølgingen skal fremme mestring og medvirkning hos personen med demens og pårørende.

Fundamentet i prosjektet er brukermedvirkning, i den forstand at de som skal bruke tjenestene er med på å utarbeide modellen og tilhørende verktøy. Dette har blitt ivaretatt bl.a. ved dialog med Nasjonalforeningen for folkehelsens erfaringspanel og ved at det er gjennomført lokale dialogmøter for personer med demens og pårørende i modellkommunene.

Ved spørsmål ta kontakt med: 

  1. Modell for oppfølging etter demensdiagnose

  2. Prosjektbeskrivelse

  3. Årsrapport 2016

  4. Aktuelle dokumenter