Demens

Korona og demens 

Koronaviruset har en rekke konsekvenser for personer med demens og deres pårørende, som følge av tiltakene som gjøres for å begrense smitten og skjerme utsatte grupper, som eldre og mennesker som har underliggende sykdom. 

Situasjonen vi er i nå er vanskelig for alle, men ekstra vanskelig for de som har sykdommer som demens eller er pårørende. Det er mange som kontakter oss i Nasjonalforeningen for folkehelsen med spørsmål og bekymringer knyttet til demens og korona. 

Generelle råd  

Vårt viktigste råd er å følge helsemyndighetens råd og pålegg, som finnes på helsenorge.no og på regjeringens side om nasjonale tiltak.  

Råd fra Demenslinjen

  • Snakk med andre om situasjonen dere er i. Det kan hjelper litt å snakke om det, enten med en nær venn, Demenslinjen eller en av våre likepersoner . Dette er mennesker som selv har erfaring som pårørende, og gjerne snakker med deg. 
  • Si fra til andre om at du trenger hjelp og avlastning. Mange ønsker å stille opp og hjelpe, selv om hjelpen kanskje må gis i uvante former for å unngå smitte 
  • Demens medfører at det kan være vanskelig å forstå og følge rådene om forebygging av smitte. Demenssyke har behov for ekstra tålmodighet og forståelse fra omgivelsene i den situasjonen vi er i nå.  
  • Vær i dialog med kommunen dere bor i. Det er viktig å be om hjelp dersom dere trenger helsehjelp som f.eks. hjemmesykepleien kan bidra til. Kommunen har fremdeles ansvaret for å gi nødvendig helsehjelp. 

Hovedrådet helsemyndighetene gir til alle for er å unngå smitte, er å være hjemme dersom man har symptomer, vaske hendene ofte og å holde minst en meters avstand når man er ute.

En som har demens vil ofte ikke klare å følge disse rådene, og vil dermed heller ikke klare å beskytte seg selv, uten hjelp.  

Selv om situasjonen er spesiell nå gjelder fremdeles de vanlige rådene for kommunikasjon med personer med demens og hvordan pårørende kan ivareta seg selv. 

Personer med demens og risiko for koronasmitte 

Det er viktig å være klar over at personer med demenssykdom er særlig utsatt for koronasmitte, av flere grunner. For det første er det dessverre slik at demens svekker immunforsvaret, slik at man er mer sårbar for smitte. Dessuten er mange med demens eldre, over 65 årog har andre sykdommer i tillegg. Det øker også sårbarheten deres.  Det er lite kunnskap om dette,  men det kan se ut som yngre personer med demens er mindre sårbare enn eldre.

Det er på grunn av denne økte sårbarheten som demenssyke har, at helsemyndighetene gjør en rekke inngripende tiltak for å beskytte dem mot unødig nærkontakt, slik at de kan beskyttes mot smitte. 

Adgangskontroll i sykehjem  

Tiltakene som er vedtatt, nasjonalt eller lokalt i kommunene, dreier seg om endringer både for hjemmeboende og mennesker som bor på sykehjem. 

Det er innført adgangskontroll for besøk på sykehjem, noe som i praksis er et besøksstopp. Det er nødvendig for å unngå smittespredning, men er også vanskelig for både syke og pårørende. Vi anbefaler å ha  kontakt, på telefon eller via e-post, med personalet der din kjære bor, for å høre hvordan hverdagen går. Noen sykehjem har en facebookside du kan følge.  

Sosiale medier gir også muligheter for å ha kontakt med den som er syk. Og kanskje skrive et brev, selv om det er noen år siden sist?

Flere av de vanlige tjenestene som syke eldre har fra kommunene, er stoppet for å hindre smitte. Det kan gjelde vask i hjemmet, seniorsentre der man har pleid å spise, dagsentra eller ulike avlastningsordninger. Det fører til at flere oppgaver nå faller på pårørende som fra før av har en krevende hverdag.  

Statlige tiltak og sosial kontakt 

I tillegg til de særskilte begrensingene som er knyttet direkte til å skjerme sårbare demenspasienter mot smitte, får de generelle bestemmelsene for å hindre utbredelse av koronasmitte også konsekvenser for personer med demens og deres pårørende. 

Det er ulike råd for å skjerme eldre , og egne regler for samvær, avhengig av om man er for eksempel i karantene eller isolasjon. 

Hverdagen har blitt mindre sosiale for alle, men for de som fra før har lite, blir det veldig lite kontakt igjen med andre. Vårt råd til alle er å gjøre hva man kan for å holde kontakt med naboer, familie og venner, via telefon og sosiale medier. 

Hvor kan du få informasjon? 

I tillegg til Helsenorge.no, er det flere steder du kan få råd. Kommunenes nettsider kan gi informasjon om lokale forhold, og kontaktinformasjon til ulike tjenester 

Trenger du noen å snakke med, kan du ringe Demenslinjen eller noe av våre likepersoner, som selv har erfaring som pårørende. 

Har du spørsmål om korona, kan du ringe Frivillighetens koronalinje på telefon 23 12 00 80. 

Informasjon om korona på andre språk

Folkehelseinstituttet har brosjyrer og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk. 

Hva gjør vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen? 

Vår oppgave er å være interesseorganisasjon for mennesker som har demens og deres pårørende. Vi følger situasjonen nøye og tar bekymringer opp med myndighetene. Vi har vært pådrivere for besøksstopp på sykehjem, fordi de svakeste må beskyttes mot smitte. Vi har nå, gitt liten smittespredning i samfunnet generelt, tatt initiativ til at besøksforbudet må bli mer fleksibelt og at man må legge til rette for lokale tilpasninger i samarbeid med ansvarlige smittevernmyndigheter

Vi vil fortsette å ha de svakestes interesser for øye, og være pådrivere for at myndighetene skal ta i bruk alle gode muligheter i denne vanskelige situasjonen, slik at hverdagen kan bli så normal som overhode mulig for demenssyke og deres familier. Det smertefulle er at det fysiske samværet må unngås, men vi ser mange kreative former for å vise at vi bryr oss om hverandre. 

I tillegg til å ringe oss, kan du også sende e-post til demenslinjen@nasjonalforeningen.no