Forskning

Forvirret og fortvilet

Å bli akuttinnlagt på sykehus kan være en forvirrende opplevelse. Og særlig om du har demens. Hvor ille er det – og hva kan sykehusene gjøre?

Kronglete korridorer og forvirrende skilting, utilgjengelig eller uforståelig informasjon, og generelt manglende kunnskap om hvordan man snakker med og forholder seg til personer med kognitiv svikt, er utfordringer det må tas tak i, dersom sykehusene skal bli mere demennsvennlige.

Dette var noe av utgangspunktet for at Nasjonalforeningen for folkehelsen opprettet prosjektet demennsvennlig sykehus. Sykehusene som er med, er Diakonhjemmet, Lovisenberg, Haraldsplass og Ahus.

Må bli mindre kronglete og uforståelig

- Sykehus bør være «vennlige» for alle, også denne gruppen, og det som er bra for en person med demens, er bra for alle, sier forskningssjef Anne Rita Øksengård i Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Det er flere utfordringer for dagens sykehus, dersom de skal bli demennsvennlige: Finnes det rutiner for å kartlegge smerter når man ikke kan si fra selv? Finnes det rutiner for å snakke med pårørende før utskrivelse? Finnes det rutiner for å følge opp når noen ikke spiser nok? Har pårørende mulighet til å være til stede hele tiden?

Hva sier pasienter og pårørende?

I studien Nina M. Weldingh og teamet er i gang med, har de fokus på to hovedområder: organisering og behandlingsforløp. Første del av studien har gått ut på å kartlegge og intervjue pårørende og pasienter om opplevelsen rundt sykehusoppholdet. Formålet med denne delen av undersøkelsen er å beskrive forekomsten av kognitiv svikt på de to deltagende avdelingene, teste bruk av screeningverktøy for kognitiv svikt, og innhente erfaringer fra pasienter og pårørende. Andre del av studien går ut på å utvikle og prøve ut en modell for å ivareta pasienter med en kognitiv svikt bedre.

I den første delen av studien har alle akuttinnlagte pasienter over 75 år på hjerte- og lungeavdelingen blitt screenet og testet for kognitiv svikt. Totalt 160 personer er kartlagt.

- Av pasientene som er i denne gruppen er det mange som har kognitiv svikt. Rundt 32 prosent, forklarer Weldingh. Av alle som er blitt screenet og kartlagt, har hun intervjuet 30 pårørende og pasienter.

Savner forutsigbarhet

- Det er ikke alltid samsvar mellom den opplevelsen pasienten har, og den de pårørende har, forteller Weldingh. - Noe av det som går igjen, er frustrasjon over mangel på forutsigbarhet. Hva skjer? Hvor skal jeg? Det å måtte forholde seg til mange ulike personer, kan dessuten skape forvirring.

- Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient og pårørende, er et klart ønske fra mange av dem jeg har snakket med, sier forskeren.

Nå skal de i gang med å analysere svarene. Informasjonen skal bidra inn i utarbeidelsen av et tilrettelagt behandlingsforløp for pasienter med kognitiv svikt, som skal testes ut i avdelingene. I første omgang er det to avdelinger modellen skal testes i. Omtrent hundre leger og sykepleiere vil bli involvert.

 Nye rutiner, bedre systemer

- En viktig del av jobben fremover, er å få avdelingene til å være positive til å endre rutiner og holdninger. Hva er det vi kan begynne med? Hva er det som gir best behandlingsresultat, og samtidig oppleves som gjennomførbart i avdelingene med en travel hverdag?

Nye rutiner, bedre systemer og bedre samarbeid – vil forhåpentligvis gjøre opplevelsene for pasient og pårørende bedre. Videre må det være en modell som sykepleiere og leger opplever som effektiv i sin daglige praksis, sier Weldingh.

- Målet er å utvikle en modell for bedre organisering og oppfølging av pasienter med kognitiv svikt og risiko for akutt forvirring, samt øke oppmerksomheten og kunnskapen om denne pasientgruppen, for derigjennom å bidra til mer demensvennlige sykehus.

Med økende forekomst av eldre, vil også forekomsten av demens øke. I dag har over 77 000 mennesker i Norge, demens. Og tallet vil øke kraftig fremover. Antakelig vil det i 2040, finnes så mange som 135 000 her i landet, med demens. Derfor vil det være behov for et mer demennsvennlig samfunn -  som også innebærer mer demennsvennlige sykehus.

Fakta:

Prosjektet Demensvennlig sykehus erinitiert av og finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Akershus Universitetssykehus (Ahus), forsker Nina Mickelson Weldingh og teamet ved Ahus, på hvordan sykehus kan tilrettelegge for disse sårbare pasientene, som har en kognitiv svikt.

Prosjektet har som mål å utvikle et tilpasset pasientforløp med bedre organisering, tilrettelegging og behandling av pasienter med kognitiv svikt/demens ved Akershus universitetssykehus.