Demens

Pårørendeskoler

Demens berører ikke bare den som er syk, men også familie og venner. Pårørende gir verdifull omsorg og oppgavene kan oppleves som svært belastende. Informasjon og veiledning kan forebygge stress og belastninger og skape trygghet både for den som er syk og deres pårørende.

Kunnskap, støtte og fellesskap

Pårørendeskoler og samtalegrupper skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Pårørendeskole består av faglige forelesninger og temabaserte gruppesamtaler. Kurset har minimum 12 timers varighet og arrangeres over flere samlinger eller som helgekurs.

Stortinget har bevilget ekstra midler slik at pårørendeskoler og samtalegrupper skal være tilgjengelig i hele landet innen 2015. I tilskuddsordningen «Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen» som ble opprettet høsten 2011, oppfordres kommunen til å samarbeide med frivillige organisasjoner, og særlig demensforeninger.

Hva kan lokallagene gjøre?

Ta kontakt med kommunen ved pleie- og omsorgssjef, gjennom brev, telefon eller e-post. Vis til den nye tilskuddsordningen og etterspør både pårørendeskoler og samtalegrupper i deres kommune. Hvis det allerede finnes et slikt tilbud i kommunen kan dere gjøre kommunen oppmerksom på at tilskuddsordningen kanskje kan være med på å frigjøre midler til andre gode demenstiltak.

Tilby dere å være kommunens samarbeidspartner ved opprettelsen av pårørendeskoler og/eller samtalegrupper. Be om et møte for å diskutere hvordan dere eventuelt kan bidra. Foreslå å tegne en samarbeidsavtale som regulerer kostnadsfordelinger, arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Pårørendeskoler og samtalegrupper er gode arenaer for å rekruttere nye medlemmer eller få deltakere til lokallagets egne arrangement.

Større dekning

Frem til høsten 2013 var 312 kommuner representert med søknad, enten som hovedsøker eller som samarbeidspart i interkommunalt samarbeid. Dette utgjør 72 prosent av alle landets kommuner. Omlag 56 prosent av søkerinstansene oppga at tilbudet var i samarbeid med frivillige organisasjoner, med Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger og/eller helselag (170) som den hyppigste nevnte samarbeidspart.

Møteplass for mestring

Det arrangeres også kurssamlinger for yngre personer med demens sammen med en pårørende over hele landet. Målet med samlingene er å bidra til at deltakerne får kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon. Det arrangeres også kurs for pårørende med samisk språk og/eller kulturbakgrunn.

Du finner mer informasjon om det å søke tilskudd til pårørendeskole  på denne siden.