Demens

Temamøter om demens

Demensforeningen kan ta opp ulike emner som de vet sine medlemmer er opptatt av. Lar dere møtene være åpne for alle, kan flere få nyttig og god informasjon, og foreningen nye medlemmer.

Temaforslag:

Medisinsk utredning og behandling

Forslag til innhold:

 • Diagnostisering av demenssykdommer
 • Skal man fortelle pasienten om diagnosen?
 • Hva med arvelighet?
 • Medisinbruk
 • Nyere forskning

Forslag til forelesere: primærleger / fastleger / kommunelegen, sykehjemslege, tilsynslegen ved sykehjemmet eller spesialister ved utredningsenheter. Kanskje din kommune har demensteam?

Hjelpetiltak og lovverk

Forslag til innhold:

 • Møte med hjelpeapparatet- hvor henvende seg og når?
 • Ulike tilbud på ulike trinn av demensutviklingen
 • Tekniske hjelpemidler
 • Tannhelse
 • Samarbeid mellom helsepersonell og pårørende
 • Demens og bilkjøring
 • Hjelpevergeordning
 • Kvalitet i tjenestetilbudet (kvalitetsforskrifter og rettigheter for brukere og pårørende)
 • Rettighetsbegrensninger og bruk av tvang

Forslag til forelesere: hjemmesykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, lege, tannlege, ansatte ved dagsenter, jurist og andre aktuelle fagfolk.

Kommunikasjon og samhandling med demenssyke

Forslag til innhold:

 • Kommunikasjon
 • Hvordan takle vanskelig atferd
 • Erindringsarbeid
 • Sansestimulering (musikk, sansehager, seniordans)
 • Demens og seksualitet/samliv
 • Miljøskifte, forberedelser og gjennomføring

Forslag til forelesere: hjemmesykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, lege, tannlege, ansatte ved dagsenter, jurist og andre aktuelle fagfolk.

Pårørendes situasjon

Forslag til innhold:

 • Familiebelastning
 • Samtalegrupper
 • Pårørende forteller sin historie
 • De vanskelige avgjørelsene
 • Taps- og sorgreaksjoner

Forslag til forelesere: I tillegg til ovenstående foredragsholdere: prest, en erfaren pårørende og andre.

Politiske møter/paneldebatter

Det kan være aktuelt å arrangere større politiske møter for å oppnå en høyere kvalitet på demensomsorgen og nå ut til flere enn bare pårørende.

Aktuelle tema er:

 • Familieøkonomien
 • Lovverket, hvilke rettigheter har man som demenspasient og pårørende?
 • Dagens og framtidens demensomsorg i vår kommune
 • Ombudsordningene
 • Saksgang i klagesaker

Forslag til forelesere: fagfolk, jurister med helserett som spesialområde, helse- og sosialombudet, pasientombudet, eldreombudet der slike finnes, samt lokale politikere.

Økonomi

Demensforeninger kan søke om støtte til temamøter via TV-aksjonsmidler. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på denne siden.