Referat Demensrådet

Rådsmøtereferat 6.02.2017

Behandlede saker: Sak 1/17 - 10/17

Medlemmer tilstede: Knut Engedal, Wenche Frogn Selløg, Roy Samuelsen, Erling Bonde og Kari Espedal

Frafall: Merete Dale

Andre tilstede: Lisbet Rugtvedt, Kari-Ann Baarlid, Randi Kiil og Siri Hov Eggen (referent)

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 2/17 Demensvennlig sykehus

Rådet behandlet i sak 31/16 sin arbeidsplan for 2017 og 2018. Som del av arbeidet med demensvennlig samfunn ble det vedtatt at demensvennlig sykehus skal ha særlig fokus i 2017. Forskningsleder Anne Rita Øksengård innledet om mulig innhold i prosjektet, samarbeidspartnere og kontakter så langt. Diakonhjemmet, Haraldsplass og Lovisenberg vil delta. Aker/Geria vil kontaktes fordi de har erfaring med opplæring fra Demensvennlig samfunn.

Silviahemmet i Sverige har erfaring med demensvennlig sykehus, og i Danmark er dette en strategi som del av ny demensplan. Vi kan lære av begges erfaringer. Rådet ga innspill til at Legevakten i Oslo inviteres til å være med i samarbeidet. Nasjonalforeningen inviterer til en work-shop om dette i mai med mulige partnere. Det inviteres fagpersoner fra Sverige og Danmark. Ut fra det arbeidet kan prosjektet finne sin form. Videre økonomi må avklares, og Stirling Universitet kan vurderes for studiereise for å lære om utforming av bygg.

Vedtak: Rådet inviterer mulige samarbeidspartnere til en work- shop 15.mai.

Sak 3/17 Prosess nytt prinsipprogram/politisk plattform

Frem mot neste demensårsmøte og landsmøtet skal det utarbeides nytt prinsipprogram/politisk plattform for demensområdet. Rådet ønsker at så mange som mulig kan delta i prosessen, og ønsker at det legges til rette både for at lokallag kan komme med innspill, og enkeltpersoner.

Prosessen deles i tre faser:

Administrasjonen utarbeider sammen med Rådet et drøftingsnotat med tema og problemstillinger det ønskes lokalforeningene diskuterer og gir innspill til. Dokumentet behandles på epost/telefonkonferanse før det sendes lokallagene 31.mars.

Drøftingsnotatet sendes ut med frist for innspill fra foreningene og enkeltpersoner innen 1.oktober.

Rådet utarbeider forslaget til ny politisk plattform innen 1.12, som så oversendes demensårsmøtet og sentralstyret.

Vedtak: Rådet sluttet seg til forslaget. Arbeidsmetoden og høringsprosessen synliggjøres i interne medier.

Sak 4/17 Kommunikasjonstiltak knyttet til rådets arbeid.

Som oppfølging av vedtak i sak 30/16 om rådets plass i organisasjonen la generalsekretær frem et notat som grunnlag for diskusjon med rådet.

Rådet diskuterte hvordan de best kan arbeide og være synlige for lokallagene. Fra dette møtet vil rådets møtereferat legges ut på nett, og rådets medlemmer blir presentert samtidig. Arbeidet og arbeidsformen med ny politisk plattform vil bidra til at rådet kan bli mer synlig. Lokallag vil gjennom løpende informasjon oppfordres til å sende forslag eller forespørsler til rådet. Rådets medlemmer ble oppfordret til å følge Nasjonalforeningen i sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Fylkeslagene har egen Facebooksider i tillegg.

Vedtak: Rådet slutter seg til forslaget til kommunikasjonsstrategi. Rådet ber om at de 1 -2 ganger årlig gis en orientering om aktiviteten og arbeidet i demensforeningene. Rådet ønsker å motta Lokallagssendingene for å være orientert om arbeidet og informasjonen til lagene.

Sak 5/17 Demensvenn

Saken ble lagt frem etter vedtak i sak 36/16 «Nestleder ønsker at det legges frem en drøftingssak til neste møte om «Demensvenn» med inspirasjon fra Danske Alzheimerforeningen. Fagavdelingen følger opp dette.»

Kommunikasjonssjef Randi Kiil gjennomgikk sitt notat i møtet. Rådet ga innspill på at de ønsker at Demensvenn prøves ut som individdelen av Demensvennlig samfunnkampanjen, og sluttet seg til forslag om uttesting som ble foreslått.

Vedtak: Rådet ber om at Demensvenn prøves ut som en individdel av arbeidet med Demensvennlig samfunn. Erfaringene fra dette presenteres for rådet før jul 2017.

Sak 6/17 Endringer i mandat Brukerforum/Erfaringspanel

Brukerforum foretok i sitt møte 28.11 noen endringer og tilpasninger til mandatet for sitt arbeid. Rådet har oppnevnt forumet og vedtatt mandatet, og endringene må derfor formelt behandles og vedtas av rådet.

I tillegg til forslaget fra Erfaringspanelet vedtok rådet et punkt som sikrer løpende oppnevning av nye medlemmer. Rådet ga innspill til rekruttering, og videre at fellesmøtene mellom panelet og rådet finner en form hvor erfaringsrepresentantene kan gi innspill til rådet medlemmer i enkeltsaker.

Vedtak: Endringer i mandat for Erfaringspanelet vedtatt, med tillegg til kulepunkt 2 under «Sammensetning»: Rådet kan løpende oppnevne nye medlemmer til Erfaringspanelet.

Sak 7/17 Deltakelse på internasjonale konferanser 2017

ADI avholder advocacy kurs i Washington 28 – 30.mars.

Den nordiske demenskonferansen avholdes i Torshavn, Færøyene 16 – 18.juni. Tema er ikke fastlagt.

Alzheimer Europes årskonferanse avholdes i Berlin 2 – 4.oktober med tema «Care today, cure tomorrow»

Vedtak: Rådet valgte at Kari Espedalen og Merete Dale deltar på nordisk demenskonferanse. Knut Engedal, Wenche Frogn Sellæg og Roy Samuelsen deltar på Alzheimer Europes årskonferanse. Ingen deltar på ADIs kurs i Washington.

Sak 8/17 Arbeidet med Tvangslovutvalget

Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

Nestleder i fagavdelingen Kari -Ann Baarlid sitter i utvalget, og ønsket at rådet skal være orientert om arbeidet. Rådet uttrykte ønske om å holdes orientert, og med mulighet til å gi innspill løpende frem til utvalget leverer sin innstilling 1.september 2018.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 9/17 Interessepolitiske saker

Statsbudsjett 2018.

Vårt budsjettkrav har særlig fokus på økt statlig tilskudd som pasientorganisasjon, og flere plasser dagaktivitet.

Parlamentarikergruppe Stortinget

Arbeidet skal evalueres med stortingsrepresentantene. Vi ønsker videreføring, men må finne en mer forpliktende form enn seminarer.

Samarbeid med Kost – og ernæringsforbundet

Vi har startet samarbeidet, og vurderer å skrive en felles aviskronikk. Mat og eldre kan se ut til å bli en sak i valgkampen i år.

Møte med Høyre og Arbeiderpartiet om forskning.

Sammen med Nansen Nevro Network Science har forskningsleder deltatt på møter både med Høyre og AP for å snakke om etableringen av et nasjonalt senter for Alzheimerforskning i Trondheim.

Arbeiderpartiet vil fremme et forslag i Stortinget om et prosjekt om aktivitet for personer med demens hvor vårt Aktivitetsvenn brukes som eksempel.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 10/17 Eventuelt

Kari Espedalen tok opp om noen av rådets medlemmer kan gis mulighet til å delta på Demensdagene som arrangerer hvert år i Oslo.

Administrasjonen undersøker om arrangør Aldring og Helse kan gi oss noe form for deltakerrabatt, og kommer tilbake til rådet med saken.