Referat Demensrådet

Rådsmøtereferat 04.09.2017

Behandlede saker: 21/17 - 27/17. Sak 28/17 ble behandlet sammen med Erfaringspanelet, og har eget felles referat.

Medlemmer tilstede: Knut Engedal, Wenche Frogn Sellæg, Roy Samuelsen, Merete Dale, Erling Bonde og Kari Espedal.

Andre tilstede: Fagsjef Tone P.Torgersen, forskningsleder Anne Rita Øksengård (sak 22/17), generalsekretær Lisbet Rugtvedt (sak 23/17), kampanjeleder Sissel Waagaard (sak 25/17) og prosjektkoordinator Victoria Sande (referent).

21/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

22/17: Legemidler for personer med demens.

Erling Bonde innledet om sin pårørendeerfaring, og hvordan han bruker denne i sin foredragsvirksomhet. Anne Rita Øksengård innledet om nye nasjonale retningslinjer til personer med demens hvor legemidler inngår som en del. Rådet drøftet hvordan det kan arbeides videre både med implementering av retningslinjene og å spre informasjon knyttet til medisinering, blant annet med informasjon til pårørende på nettsiden eller artikler, oppmuntre til dialog mellom farmasøyter og fastleger om medisinering til personer med demens og ta opp et møte med Farmaceutiske Forening.

Vedtak: Nasjonalforeningen for folkehelsen bør utarbeide vårt budskap om retningslinjer med et fokus på anbefalinger om behandling med psykofarma. I tillegg vil Nasjonalforeningen for folkehelsen stille spørsmål til Helsedirektoratet om deres plan for implementering av retningslinjene.

23/17: Forslag til vedtektsendringer.

Generalsekretær Lisbet Rugtvedt la fram forslag til nye vedtekter til drøfting i rådet. Det er sentralstyret som endelig vil fastsette nye vedtekter.

Rådet ga innspill på følgende punkter:

  • Rådet understreket rollen som faglig råd til organisasjonen, og er godt representert i sentralstyret og landsstyret.
  • Rådet vil inkluderes i vedtekter for Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  • Rådet setter pris på kontakt med lokale demensforeninger gjennom årsmøtet.
  • Ved å fjerne demensforbundet fra vedtektene, er det en risiko at demens ikke er synlig i organisasjonens navn.

Vedtak: Rådet for demens slutter seg til forslaget til nye vedtekter, med de endringene som kommer frem i kursiv under.

§ 4. Sammensetning og arbeidsmåte

Rådet skal bestå av åtte personer hvor halvparten skal ha pårørendeerfaring og være medlemmer i en lokal demensforening.

§ 6. Demenskonferanse

Det avholdes en demenskonferanse minst annet hvert år i organisasjonen.

24/17: Høring Tvangslovutvalget - innspill

Regjeringen satte i juni 2016 ned et utvalg for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget). Med frist 1.oktober ber utvalget om innspill på punktene:

- Behovet for endringer i tvangslovgivningen, herunder eksempler på uhensiktsmessige forskjeller og gråsoner mellom de ulike regelsettene.

- Muligheten for og ønskeligheten av en felles regulering av bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.

- Særlige behov som må ivaretas i en framtidig lovregulering.

- Rådet for demens vil ha muligheter til å diskutere sak med hverandre via epost før fristen 1. oktober.

Vedtak: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil utarbeide sine innspill basert på diskusjonen i rådet. Endelig høringsuttalelse behandles på epost før 1.oktober.

Rådet ga følgende innspill:

  • Enig med utvalget at det bør være minst mulig tvang.
  • Utrede om det er særskilte hensyn som bør tas ift mennesker med kognitiv svikt både når det gjelder fare for liv og helse og samtykkekompetanse.
  • Mange med demens oppholder seg i sykehjem hvor det kan være ufaglært personale. Må ikke undervurdere behovet for å sikre enhetlig forståelse av bestemmelsene. For eksempel vurdere §4a og hva som kan sikre en enhetlig forståelse.
  • Mer viktig enn å ha regler som er felles, er å ha bestemmelser som er tilpasset den gruppen det gjelder. Det er for eksempel store forskjeller i vurdering av tvang innenfor somatikk, rus psykisk helse og kognitiv svikt.

25/17: Orienteringssaker

A) Nordisk møte Færøyene. Rapport fra Merete og Kari.
B) Demensvennlig sykehus
- Muntlig orientering ved fagsjef Tone P.Torgersen
C) Demensaksjonen 2017
- Muntlig orientering ved kampanjeleder Sissel Waagaard.

Vedtak: Tatt til orientering, ift Nordisk møte ble det en diskusjon om avklaring av møtets mål som er viktig.

26/17: Helsepolitiske saker

A) Arendalsuka

- Arendalsuka ble arranger fra 14 til 18.agust, og Nasjonalforeningen hadde flere svært vellykkede arrangement.
Arendalsuka er en stor satsning for organisasjonen, og det særlig godt å registrere alle som kommer innom standen for informasjon.

B) Valgkamp 2017

- I forbindelse med Stortingsvalget 11.september er det utarbeidet et forslag til leserbrev om dagaktivitet lokalforeningene kan bruke. I tillegg oppfordres alle til å dele saker i sosiale medier fordi det meste av valgkampen skjer særlig på Facebook.

Vedtak: Tatt til orientering

27/17: Eventuelt