Organisasjonsarbeid

Slik fungerer et styre

Hva er de viktigste oppgavene for et lokallag og et fylkesstyre, og hvordan er et styre sammensatt?

Styret i et lokallag

Styret er motoren i en organisasjon, en arbeidsgruppe som sammen har ansvar for å utvikle laget. Styrets viktigste oppgaver:

 • Forberede og gjennomføre årsmøtet. Iverksette årsmøtets vedtak
 • Drive og utvikle lokallaget i samsvar med årsplanen, vedtektene og Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting
 • Ha ansvar for lokallagets økonomi, følge opp budsjett, søke om tilskudd etc
 • Representere lokallaget utad og være ansvarlig for kontakt med andre organisasjoner og med myndighetene
 • Ha kontakt med media.

Tips: Det er lurt at styremedlemmene er ulike, både med tanke på interesser, erfaringer og kunnskap.

Fylkesstyret

Fylkesstyrets viktigste oppgaver:

 • Være det viktigste bindeleddet mellom organisasjonen sentralt og lokallagene
 • Ha ansvar for at handlingsprogrammet blir gjennomført i fylket/lokallagene
 • Arbeide for og med helselagene og demensforeningene, og sørge for at disse samarbeider. Arrangere fylkesårsmøter, årlige samlinger for lokallagene, regionvise møter og inspirasjonshelger
 • Følge opp lokallagene pr. telefon minst en gang i halvåret.

Styrets sammensetning

Leder

 • Representerer styret når dette ikke sitter samlet
 • Forbereder, innkaller og leder styremøtene
 • Har ansvar for å følge opp styrets vedtak. Sørger for at virksomheten er i samsvar med formålet og vedtektene
 • Fremmer aktuelle saker for styret
 • Stimulerer alle deler av lokallaget til innsats, delegerer ansvar og fordeler oppgaver
 • Holder seg løpende oppdatert om lokallagets/styrets økonomi
 • Sørger for at nestleder er godt informert
 • Fremstår som lokallagets fremste representant utad.

Nestleder

 • Holder seg informert om lederens funksjon, slik at hun/han kan overta for henne/han ved kortere eller lengre fravær
 • Støtter lederen i hennes/hans arbeid.

Tips: Nestlederen bør ha klart definerte arbeidsoppgaver, for eksempel bestemte arrangementer eller komitéarbeid.

Sekretær

Sekretæren har arbeidsoppgaver som innebærer full oversikt over lokallagets virksomhet. Viktige oppgaver:

 • Protokollfører styremøter. Alle saker som er behandlet og alle vedtak som er gjort protokollføres, og godkjennes av møtedeltakerne
 • Sørger for kunngjøring av møter og møtereferater
 • Utarbeider årsmelding og andre rapporter
 • Har ansvar for korrespondanse i samarbeide med leder og nestleder
 • Holder arkiver i god stand.

Kasserer

Kassereren er lokallagets økonomisjef. Hun/han har ansvar for forvaltningen av lokallagets verdier og hovedansvar for det praktiske økonomisk arbeidet i lokallaget.
Viktige oppgaver:

 • Fører regnskap og melder fra om eventuelle budsjettavvik
 • Bistår i budsjettarbeidet ved å utarbeide forslag til årsbudsjett og årsregnskap.

Tips: Flere i styret bør delta i økonomistyringen. Minst to i styret bør motta kontoutskrifter, og det er vanlig at leder attesterer regninger. Kostnader må dokumenteres ved bilag, og det skal foreligge styrevedtak på utbetalinger som skjer uten spesifikasjon i budsjettet.

Revisor

 • Reviderer regnskap i samsvar med god revisjonsskikk
 • Bør foreslå forbedringer i og effektivisering av lokallagets økonomiforvaltning
 • Skal utarbeide en signert revisjonsberetning som skal legges fram for årsmøtet.

Styremedlemmer

 • Styremedlemmer bør kontinuerlig ha ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter, for eksempel å lede arbeidsgrupper og utvalg, ha ansvar for inntektsgivende arbeid eller bestemte arrangementer
 • Vi anbefaler at alle medlemmer i fylkesstyret bør ha oppgaver knyttet til kontakten med lokallagene.