Søk om midler

Midler til helseprosjekter fra ExtraStiftelsen

Lokallagene er viktige bidragsytere til forebygging ved at dere arrangerer ulike tiltak for å bedre folkehelsen. Mange av disse tiltakene er det mulig å søke om støtte til via ExtraStiftelsen.

Søke om midler til aktiviteter og større prosjekter

ExtraStiftelsen Helseprosjekter fordeler overskuddet fra Norsk Tipping til prosjekter fra ulike frivillige organisasjoner.

Tidligere har Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag blant annet fått midler til etablering av trimrom, turaktiviteter, fritidskontakt for personer med demens, matkurs, folkestier, musikk i demensomsorg og mange andre aktiviteter.

Oversikt over helseprosjekter vi har fått støtte til tidligere.

Dere kan søke om midler til både store og små prosjekter med helseformål. Det gis ikke støtte til driftsmidler for et prosjekt, som for eksempel  til et Inn på tunet-prosjekt eller sansehage som har gått over flere år, uten at dere har planer om å gjøre noe annerledes denne gangen. Men det er mulig å få midler selv om prosjektidéen ikke er helt ny.

Dere kan søke om prosjektstøtte for ett-årige, to-årige eller tre-årige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen. Midler som søkes nå kan ikke brukes til å dekke utgifter dere har hatt før 2018.

Vi anbefaler å lese ExtraStiftelsens retningslinjer for helseprosjekter for å vurdere om det er aktuelt for dere å søke om ExtraStiftelsen midler.

NB! Skal dere søke om 30 000 kroner eller mindre, må dere søke via ordningen ExtraExpress.

Hvordan søke

Dere kan søke om midler til helseprosjekter to ganger i året. I 2018 er fristene 23. februar og 24. august.

Slik går du frem:

1. Sende inn prosjektskisse

Send en e-post med ca. 1 sides sammendrag til: extra@nasjonalforeningen.no. Dette må gjøres i god tid før søknadsfristen. Ta gjerne kontakt med ditt fylkeskontor i forkant for å drøfte prosjektet.

Tips til punkter å ta med i prosjektskissen: Prosjekttittel, kort beskrivelse av prosjektet, målsetting, varighet, budsjett, frivillighet eller annen form for brukermedvirkning.

Dersom prosjektet er relevant for ordningen vil det bli opprettet et elektronisk søknadsskjema for utfylling.

2. Skrive søknad

En søknad til ExtraStiftelsen består av to hoveddeler:

A. Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er selve kjernen i søknaden og bør inneholde:

 • Bakgrunn for prosjektet.
 • Målsetting for prosjektet.
 • Hvordan vil du måle effekten du er ute etter?
 • Målgruppe for prosjektet.
 • Frivillighet og brukermedvirkning.
 • Gjennomførings- og fremdriftsplan.
 • Eventuelt beskrivelse av metode.
 • Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
 • Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
 • Resultater man forventer å oppnå, og hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
 • Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
 • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke.

B. Fylle ut søknadskjemaet

Vi anbefaler å se på søknadsskjemaet i god tid før søknadsfristen. Det vil hjelpe dere med å skrive en god søknad.

I søknadsskjemaet skal det blant annet skrives et viktig sammendrag som må gi en god beskrivelse av prosjektet. Husk at du bør fange leseren med en gang, så gjør sammendraget spennende. Og ikke glem å nevne den frivillige innsatsen!

3. Sende inn søknad

Etter innsending av søknad kan du bli bedt om å gjøre noen mindre endringer før søknaden sendes videre til ExtraStiftelsen.

I 2018 vil du få svar på søknaden 15. juni (søknadsfrist 23. februar) eller 15. desember (søknadsfrist 24. august).

Ta kontakt med Kristine Gjul Harstad krha@nasjonalforeningen.no , tlf. 454 84 809 for eventuelle spørsmål.