Søk om midler

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Demensforeninger, helselag og fylkeslag i Nasjonalforeningen for folkehelsen kan søke tilskudd til lokale aktiviteter fra TV-aksjonsmidlene fra 2013.

Samme søknadsskjema benyttes også til søknad om statlige tilskudd fra Demensplan 2020. 

Søker

Alle fylkeslag, lokallag og seniorsentre i Nasjonalforeningen for folkehelsen, med leder som søknadsansvarlig, kan søke tilskudd til aktiviteten.

Søknadsprosess

Forenklet søknadskjema fylles ut og sendes på mail til post@nasjonalforeningen.no. Ved utviklingstiltak sendes utfyllende informasjon og begrunnelse som vedlegg til skjemaet. Søknadsfrist 31.12. for aktivitet som har foregått i inneværende år.

Søknadsskjema for lokale demensaktiviteter

Aktiviteter som omfattes av tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til aktivitet rettet mot personer med demens som bor hjemme eller på institusjon, og deres pårørende.

Det oppfordres til å iverksette aktiviteter der personer med demens og pårørende deltar aktivt.

Tiltakene skal ha fokus på aktivitet, for eksempel gi opplevelser av ulike slag, gi mulighet for at personer med demens og deres pårørende kan treffe andre i samme situasjon, eller tiltak som har som hensikt å gi informasjon til målgruppen.

Aktivitetene som tilbys skal være et tillegg til det offentlige tilbudet. De frivilliges oppgaver er å være et supplement til de oppgaver som kommunene har ansvar for i følge lov og regelverk. Tilskudd til drift som omfatter offentliges oppgaver innvilges ikke, som for eksempel personalkostnader på dagsenter.

Involvering av personer med demens

Vi oppfordrer til å involvere personer med demens i planlegging og gjennomføring av tiltaket (for eksempel i arbeidsgrupper, styrevirksomhet, ledelse mm). Hvis det kan dokumenteres at denne involveringen medfører ekstra kostnader, er det anledning til å søke ekstra støtte til dette.

Samarbeidspartnere

Vi oppfordrer til å involvere andre lokale lag og foreninger som samarbeidspartnere, for eksempel til ledelse av tiltaket.

Utgiftsdekning

Tilskudd til aktiviteter gis ved forenklet søknad, eller ved å legge ved detaljert beskrivelse og budsjett ved behov for ekstra tilskuddsmidler eller utviklingstiltak. Tilskuddet inkluderer utgifter til aktivitetsledelse, nødvendig utstyr til gjennomføring av tiltaket, rekrutteringstiltak, administrastive utgifter til annonsering, bevertning og lignende.

Lønnsmidler støttes i hovedsak ikke, men kan inngå i støtten til nye tiltak for personer med demens, som ikke omfattes av hovedkategoriene (utviklingstiltak). I søknad om støtte til lønnsmidler i utviklingstiltak må man gjøre rede for hvordan lønnsmidler kan stimulere til økt frivillighet.

Søknadsskjema for lokale demensaktiviteter

Rapportering

Søkere forplikter seg til å sende inn en kortfattet rapport i etterkant av tiltaket.

Frist for innlevering av rapport for avsluttende tiltak: 15.12 inneværende år.

Frist for innlevering av rapport for tiltak som løper ut året: 10.01 påfølgende år.

Eventuelle ubenyttede midler må meldes tilbake til saksbehandler. En eventuell søknad om utsettelse av gjennomføring må meldes med begrunnelse til post@nasjonalforeningen.no.

2017 - Rapportering og regnskap for lokale demensaktiviteter 

2018 - Rapportering og regnskap for lokale demensaktiviteter

Tilskuddssummer

Informasjonstiltak (målgruppe: åpent for alle)

Informasjonsmøter/temamøter - som har til hensikt å øke kunnskap om demens blant personer med demens, pårørende og øvrig befolkning.
Maksimalt søknadsbeløp: 10 000 kroner

Kursopphold - for å øke kunnskap om demens og mestring av livet for demenssyke og pårørende. Deltakere på kurset må være personer med demens og/eller pårørende. Støtte gis kun til arrangør.
Maksimalt søknadsbeløp: 50 000 kroner

Produksjon av lokallagsbrosjyrer og gjennomføring av stands.
Maksimalt søknadsbeløp: 10 000 kroner

Aktiviseringstiltak / Møteplasser (målgruppe: personer med demens og/eller pårørende).

Utflukter- buss/båtturer, fjell /seterturer, severdigheter og lignende.
Maksimalt søknadsbeløp: 10 000 kroner/ per arrangement

Hyggetreff - sommer-/julefester, kultur-/musikkarrangementer og lignende.
Maksimalt søknadsbeløp: 5 000 kroner/ per arrangement

Demenskafeer
Maksimalt søknadsbeløp: 15 000 kroner/halvår (minimum tre ganger per halvår for å søke om maksimalt beløp)

Aktivitetsgrupper - gågrupper, erindringsgrupper , maling, håndarbeid, snekring, matlaging og lignende.
Maksimalt søknadsbeløp: 15 000 kroner/ halvår, 5 000 kroner/per arrangement. (minimum tre ganger per halvår for å søke om maskimalt beløp)

Utviklingstiltak

Nye tilbud som ikke omfattes av overfor nevnte tiltak eller ved behov for ekstra midler. Sum etter søknad.