Kriterier og retningslinjer

Regler for oppløsning av lokallag og fylkesleddets håndtering av dette

Godkjent i sentralstyret 10. april 1997.

I en landsomfattende organisasjon som Nasjonalforeningen for folkehelsen er det fra tid til annen uunngåelig at lokallag legger ned virksomheten. Årsakene kan være ulike, men den mest vanlige er at medlemmer og styre føler at de er blitt for gamle og at det er problemer med å få yngre mennesker engasjert i helselagets virksomhet.

Når et lokallag legger ned virksomheten, er det visse spilleregler som må følges. Disse fremgår klart av § 20. i Vedtekter for lokallag, der det står:

§ 20. Oppløsning

  1. Forslag om oppløsning av lokallaget kan fremmes skriftlig av: Minst halvparten av lagets individuelle medlemmer, eller lagets styre.
  2. Forslaget skal være begrunnet og fremmes overfor et ordinært årsmøte i lokallaget. I dette årsmøtet må forslaget få støtte av minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
  3. Endelig beslutning om nedleggelse finner sted på det første følgende ordinære årsmøte. Forslaget må da få støtte av minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
  4. Ved nedleggelse overføres disposisjonsretten over midler og eiendom til fylkeslaget. Fylkeslaget skal i samråd med sentralstyret disponere midler og eiendom med sikte på å overføre disse til nyopprettet helselag eller demensforening i samme kommune eller fylke, dersom det nedlagte lokallaget ikke tar opp igjen driften innen tre år.
  5. Et alternativ til nedleggelse kan være å slå laget sammen med et annet lokallag i samme kommune. I praksis er dette overføring av medlemmer og midler/eiendom til et lag med bedre forutsetning for videre drift. Sentralstyret har vedtatt egne retningslinjer for sammenslåing av lokallag.
  6. Problemet er at spillereglene ikke alltid blir fulgt, og fylkesstyret får melding først når lokallaget er nedlagt. Det er derfor viktig at fylkeslagets styre/fylkeskontoret i tide oppfatter signaler fra lokallag som arbeider tungt, og at styre eller kontor tar kontakt før det er for sent.
  7. Selv om oppløsning av lokallag ikke er noe hyggelig tema, vil det kanskje vært lurt å gi en generell påminnelse om regelverket ved passelige anledninger.
  8. Vær oppmerksom på at et lokallag ikke har anledning til å "melde seg ut av Nasjonalforeningen". Her kommer § 20 - Oppløsningsparagrafen inn og må brukes.

Det er først og fremst fylkesstyrets ansvar å påse at spilleregler blir fulgt og gripe inn når så ikke skjer. Bare unntaksvis behandles nedleggelsessaker av sentralstyret.

Sentralstyret vedtok 23.05.96 følgende prosedyre:

- Når et fylkeslag har gjort det som er mulig for å få et lokallag til å følge § 21 i Nasjonalforeningens vedtekter for lokallag, oversendes saken til sentralstyret.
- Sentralstyret henvender seg til lokallaget og viser til sak oversendt fra styret i vedkommende fylkeslag. Sentralstyret understreker at det støtter fylkeslagets linje og gjentar fylkeslagets argumenter.
- Hvis henvendelsen ikke fører fram, treffer sentralstyret tiltak som hindrer lokallaget i å disponere midler og eiendom, f.eks. ved å sperre lokallagets konti.