Kriterier og retningslinjer

Retningslinjer for demens- og hjertekontakter

Vedtatt av sentralstyret 29. juni 2010

Oppnevnelse og rolle i fylkeslaget

Demens- og hjertekontaktene innstilles til valg av fylkets valgkomité. De velges på fylkeslagets årsmøte. Før valgkomiteen starter sitt arbeid må fylkeslagets styre ha avklart ønsket antall kontaktpersoner, og hvor mange som skal ha møte- og stemmerett i styret (jfr under).

Det velges demenskontakt(er) og hjertekontakt(er), for en periode på to år. Fylkesstyret vedtar antall kontakter for inneværende periode. Det anbefales to demens- og to hjertekontakter. Kun den ene bør være på valg hvert år.

Demens- og hjertekontaktene skal ha spesiell interesse for Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid innen henholdsvis demens- og hjertesaken. Dette kan være en person med fagbakgrunn innen feltet, en pårørende eller personer som er spesielt interessert i saken.

Kontaktpersonene arbeider som en del av fylkesstyret. Hvis det velges to kontakter innenfor hvert felt, må myndighet og oppgaver for hver enkelt være klart fordelt, og:

  • Minst én demens- og èn hjertekontakt er representert på styremøtene med stemmerett.
  • Alle kontaktene mottar sakspapirer til, og referat fra, fylkesstyremøter.
  • Kontaktpersonene innen et fagfelt har god kontakt med hverandre og samarbeider nært.
  • Demens- og hjertekontaktene kan samtidig ha verv i et av organisasjonens lokallag, men arbeider i kontaktvervet for alle lokallag i fylket.

Oppfølging av demens- og hjertekontaktene

Fylkeslagstyret har ansvaret for organisasjonsopplæringen av demens- og hjertekontaktene.

Fylkeskontorene v/daglig leder har ansvar for jevnlig oppfølging og veiledning av demens- og hjertekontakten.

Nasjonalforeningens hovedkontor har ansvaret for faglig oppfølging og veiledning av demens- og hjertekontaktene.

Demens- og hjertekontaktene søker råd og veiledning ved Nasjonalforeningens fylkes- og hovedkontor.

Demens- og hjertekontaktenes mandat

Demens- og hjertekontaktene representerer Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kontaktene jobber, som en del av fylkesstyret, for å synliggjøre organisasjonens arbeid innenfor henholdsvis demens- og hjertesaken.

Kontaktene, sammen med fylkesstyret, er et bindeledd mellom lokallagene og organisasjonen sentralt.

Kontaktpersonene er pådriver for at det blir satt fokus på hjerte- og demens-arbeid i fylkesstyret, i tråd med Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram og landsstyrets årsplaner. Dette gjelder både i utarbeidelse av fylkets egne årsplaner og i gjennomføringen av disse.

Kontaktene er ressurspersoner for lokallagene i forhold til planlegging av aktiviteter.

Kontaktene inspirerer og motiverer lagene til å bli mer aktive og synlige i sitt lokalmiljø.

Kontaktpersonene har regelmessig kontakt med lokallagene via telefon, e-post eller deltakelse på møter med lokallag. Lokallagene har også ansvar for å bidra til regelmessig kontakt.

Kontaktene deltar på samlinger for kontaktpersonene i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt, etter invitasjon.

Kontaktene deltar på fylkesårsmøter, regionmøter eller andre samlinger der flere lokallag samles og formidler der relevant informasjon fra organisasjonen sentralt og fylkesstyret til lokallagene i sitt fylke.