Kriterier og retningslinjer

Retningslinjer for sammenslåing av lokallag

Vedtatt i sentralstyret 27. mai 2003

Når det ikke er grunnlag for å drive aktiviteten videre i et lokallag, kan det være ønskelig å slå laget sammen med et annet lokallag. Dette er for mangelokallag og nærmiljø en god løsning. I praksis er dette overføring av medlemmer og midler/eiendom til et lag med bedre forutsetning for videre drift.

Lag som ønsker sammenslåing må følge nedenstående prosedyre:

  1. Forslag om å slå seg sammen med annet lokallag kan fremmes skriftlig av minst halvparten av helselagets medlemmer eller lagets styre.
  2. Forslaget skal være begrunnet og fremmes overfor et (evt. ekstra-ordinært) årsmøte. Saken må gå klart fram av sakslisten til årsmøtet og innkallingen må sendes ut ihht. frister for årsmøte i helselag (§5 i Veiledende vedtekter for heslelag og demensforeninger). Forslaget må få støtte av minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
  3. Det er viktig å ha dialog i forkant av denne prosessen med laget som en ønsker å slå seg sammen med. Dette laget må også ha et styremøte der de godkjenner at sammenslåing kan finne sted.
  4. Ved sammenslåing overføres disposisjonsretten på midler og eiendom til laget som skal fungere videre.
  5. Medlemskap i Nasjonalforeningen er individuelt og det enkelte medlem beslutter selv hvilket lag i kommunen de ønsker å være tilsluttet. Medlemmer kan evt. også be om tilhørighet til lag utenfor egen kommune dersom ikke aktuelt lag finnes innen egen kommune.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, ved fylkeskontoret og medlemsregisteret, må orienteres om endringene. Dette for at medlemmene skal bli registrert på riktig lokallag ved utsendelse av kontingentkrav, medlemsblad og brev, og for at riktig lag skal få tilbakebetalt kontingentandel.

Protokoller med vedtak fra de aktuelle årsmøter og styremøter må oversendes fylkeskontoret, sammen med oversikt over medlemmer som skal overføres. Denne oversikten må ha de aktuelle medlemmenes signatur, ellers må medlemmene selv gi beskjed om endret lagstilhørighet til medlemsregisteret.