Kriterier og retningslinjer

Retningslinjer for valg

Vedtatt av sentralstyret 9. oktober 1990. Endret 4. februar 1997, pkt. 2, siste ledd.

Retningslinjene er utviklet for å stimulere en mest mulig ensartet praksis ved valgarbeid i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

§ 1. Oppnevnelse av valgkomité

- Dersom det ikke er vedtektsfestet når valgkomiteen skal velges, bør valget finne sted i god tid før valget, eksempelvis et halvt år.
- Valgkomiteen bør bestå av tre, fem eller sju medlemmer, og konstituere seg selv.
- Valgkomiteens medlemmer bør ikke sitte som medlemmer i det organ som skal velges.
- Valgkomiteens medlemmer bør ikke stille til valg i det organ som skal velges.
- Valgkomiteens medlemmer bør velges blant innsiktsfulle og erfarne medlemmer.

§ 2. Valgkomiteens arbeid

- Valgkomiteen skal både samle inn forslag til kandidater, og selv søke etter aktuelle kandidater.
- Valgkomiteen arbeider seg frem til en samlet eller delt innstilling til alle de verv som omfattes av det forestående valg.
- Valgkomiteen skal sørge for at alle foreslåtte kandidater som blir innstilt blir forespurt og har svart ja til å stille til valg.
- Valgkomiteens innstilling skal sendes ut til møterepresentantene på forhånd sammen med saksdokumentene til møtet.

§ 3. Gjennomføring av valg

- Valgkomiteens leder presenterer og begrunner komiteens innstilling.
- Valgkomiteens leder redegjør for valgprosedyrene og de regler valget skal gjennomføres etter.
- Valgkomiteens leder leder gjennomføringen av valget i samarbeid med møtets øvrige ledelse.
- Dersom det kreves, skal valg skje skriftlig.
- Ved valg bør avstemningsresultatet tydliggjøres gjennom opptelling av de ulike stemmeavgivninger slik at det fremgår hvem som er for, imot og som avstår.
- Møtet avgjør selv, etter forslag fra valgkomiteen, på hvilken måte stemmene skal telles opp.

§ 4. Benkeforslag

- Dersom det er akseptert at valgkomiteen har innstillingsrett og har en foreskreven sammensetning, bør benkeforslag ikke tillates.
- Hvis det oppstår en situasjon som naturliggjør bruk av benkeforslag, bør dette tillates med 2/3 av de avgitte stemmer blant de tilstedeværende.
- Dersom det åpnes for benkeforslag, bør dette skje på en slik måte at benkeforslag kan fremsettes overfor valgkomite en som igjen om mulig fremsetter et samlet forslag til valgkandidater.

§ 5. Omvalgsregler

- Dersom ikke annet er vedtektsfestet, beregnes valgresultatet ut av de avgitte stemmer blant de tilstedeværende.
- Oppstår det stemmelikhet, foretas omvalg blant de kandidater som har fått likt stemmeantall.
- Dersom det ved omvalg fortsatt blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.