Styringsdokumenter

Lover for Nasjonalforeningen for folkehelsen

Vedtatt av landsmøtet 30. oktober 1989, med siste endringer av 14. juni 2014.

Kapittel I
Navn, formål og emblem

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er Nasjonalforeningen for folkehelsen.

§ 2. Formål

 1. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær, og landsomfattende organisasjon, som arbeider med folkehelsearbeid i lokalsamfunnet, forskning og forebygging av hjerte- og kar- og demenssykdommer, og som er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
 2. Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider med aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydning for folkehelsen.
 3. Landsmøtet fastsetter rammene for den virksomhet og de arbeidsområder Nasjonalforeningen for folkehelsen til enhver tid skal engasjere seg innen.
 4. Nasjonalforeningen for folkehelsen bør til enhver tid holde seg orientert om den internasjonale helsepolitiske utvikling og delta aktivt for utviklingen av en fremtidsrettet helsetjeneste og helsepolitikk.

§ 3. Emblem

 1. Nasjonalforeningen for folkehelsens emblem er det dobbelte røde kors (Lothringerkorset), som er et symbol på fred og menneskelig samhold.
 2. Sentralstyret utarbeider emblemreglement som godkjennes av landsstyret.

Kapittel II
Medlemskap og kontingent

§ 4. Medlemskap

 1. Organisasjonen har følgende medlemskapsformer:
  - Enkeltmedlemskap
  - Familiemedlemskap
  - Medlemskap for ungdom
  - Medlemskap i flere lokallag
  - Det fastsettes særskilte kontingenter for de forskjellige medlemskapsformene.
  - Enhver kan melde seg inn som individuelt medlem av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  - Medlemskap kan tegnes i lokallag der man bor. Hvor lokallag ikke finnes, kan medlemskap tegnes i fylkeslaget i det fylket der man bor eller i organisasjonen sentralt.
  - Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt.
  - Ubetalt kontingent medfører opphør av medlemskap.

 2. Stemmerett
  Et medlem har stemmerett dersom det har fylt 16 år og har vært medlem i minst tre måneder.

 3. Valgbarhet
  - Medlem er valgbart til verv i Nasjonalforeningen for folkehelsen når kontingenten er betalt.
  - En ansatt kan ikke velges som tillitsvalgt eller årsmøtedelegat.
  - Valgbarhet til tillitsverv i organisasjonen forutsetter som hovedregel at man er bosatt i det geografiske område (kommune/fylke) tillitsvervet dekker. Unntak kan gjøres for medlemmer i nærliggende områder. Skjer fraflytting i løpet av funksjonstiden, sitter man i vervet til neste ordinære valg finner sted.

 4. Eksklusjon
  Tillitsvalgte eller medlemmer som bidrar til å skade organisasjonens navn og/eller de saker organisasjonen arbeider for kan ekskluderes. Forslag om eksklusjon fremmes av et lokallag gjennom fylkeslaget eller av et fylkeslag. Saken sluttbehandles av sentralstyret som også på eget initiativ kan ta opp spørsmål om eksklusjon.

§ 5. Kontingent

 1. Landsmøtet fastsetter medlemskontingent for kommende landsmøteperiode.
 2. Kontingenten kreves inn sentralt ut fra et sentralt opprettet medlemsregister og fordeles som følger:
  - 50 prosent til organisasjonen sentralt.
  - 30 prosent til lokallaget.
  - 20 prosent til fylkeslaget. 

Kapittel III
Organisasjon og funksjon

§ 6. Lokallag (helselag og demensforeninger)

 1. Lokallagene er Nasjonalforeningen for folkehelsens organisatoriske grunnelement. Lokallagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de rettigheter og plikter dette medfører. Lokallagene er underlagt organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak. Etablering av et lokallag, samt navnevalg, skal godkjennes av fylkeslagets styre. Forandring av lokallagets geografiske grenser skal godkjennes av fylkeslagets styre.

  Navn på lokallag skal være "Nasjonalforeningen for folkehelsen ......helselag" eller "Nasjonalforeningen for folkehelsen .... demensforening". Det kan være flere lokallag i en kommune. Lokallaget kan organiseres med undergrupper. I kommuner med bare ett lokallag er laget organisasjonens kontaktledd og høringsinstans overfor offentlig myndighet. I kommuner med flere lokallag er det samarbeidsutvalget, der alle organisasjonens lokallag er representert, som er kontaktledd og høringsinstans.

 2. Lokallagets årsmøte
  Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Alle medlemmer av lokallaget har møterett. Når det gjelder stemmerett, se §4.2.

  Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring av lover eller vedtekter som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

  Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller på annen forsvarlig måte.

  Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Uten avholdt årsmøte og lovlig valgt styre skal lokallaget settes under administrasjon av fylkeslaget. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

  Årsmøtet skal:
  - Godkjenne de stemmeberettigede.
  - Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden for møtet.
  - Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollene.
  - Behandle årsmelding og revidert regnskap.
  - Behandle innkomne forslag.
  - Vedta lagets budsjett og arbeidsplan for kommende år.
  - Ved egne valg velge styre som består av:
  - Leder
  - Nestleder
  - Sekretær
  - Kasserer og styremedlemmer og varamedlemmer. Det velges varamedlemmer i det antall årsmøtet bestemmer. Funksjonstid er som for medlemmer. Minst ett styremedlem bør ha helsefaglig bakgrunn. Valgperioden for styremedlemmer skal som en hovedregel være 2 år med mulighet for gjenvalg inntil 5 ganger. Lokallagets årsmøte kan for en enkelt valgperiodefatte vedtak om å fravike hovedregelen når det gjelder begrensninger for gjenvalg.
  - Velge delegat(er) til fylkesårsmøte og landsmøte.
  - Velge revisor.
  - Velge valgkomité for ett år. Lokallagsstyret fremmer forslag på medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen samt antall.
  Revidering av vedtekter for lokallag vedtas i årsmøtet og må godkjennes i sentralstyret etter uttalelse fra fylkeslaget ved endringer.

 3. Ekstraordinært årsmøte
  Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 4 ukers varsel når årsmøtet vedtar det, eller når minst minst 2/3 av lokallagets styre eller 1/3 av lokallagets medlemmer skriftlig har krevd det.
  Ekstraordinært årsmøte kan også avholdes ved krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet.

 4. Lokallagets styre
  Lokallagets årsmøte velger styre som er lagets øverste myndighet mellom to årsmøter. Styret:
  - Leder lokallaget og koordinerer organisasjonens lokale virksomhet i samsvar med organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak, i samråd med fylkesstyret.
  - Bidrar til å realisere organisasjonens handlingsprogram gjennom sin virksomhet.
  - Legger til rette for opplæring av egne tillitsvalgte og informerer om organisasjonens saker til medlemmer og publikum.
  - Plikter å protokollere alle vedtak. Opptak av lån og/eller større bevilgninger skal godkjennes av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.
  - Plikter å føre tilsyn med lokallagets eventuelle arbeidsgrupper/undergrupper, slik at disse arbeider innenfor organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak.
  - Er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 5. Oppløsning
  Oppløsning av lokallag skjer i henhold til regler i Vedtekter for lokallag.

§ 7. Samarbeidsutvalg

 1. For å samordne lokallagenes virksomhet i kommuner med flere lokallag, kan det dannes et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget har ingen overordnet myndighet over lokallagene.

 2. Samarbeidsutvalgets sammensetning
  - Utvalget består av en styrerepresentant fra hvert lokallag.
  - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og øvrige nødvendige verv.

 3. Samarbeidsutvalgets oppgaver
  - Samarbeidsutvalget samordner og representerer Nasjonalforeningen for folkehelsens samlede virksomhet i kommunen og er kontaktledd og høringsinstans overfor offentlig myndighet.
  - Driftsutgifter blir å fordele på lokallagene i kommunen.
  - I kommuner med bare ett lokallag har laget samarbeidsutvalgets oppgaver som kontaktledd og høringsinstans overfor offentlig myndighet.

§ 8. Fylkeslag

 1. Lokallagene i et fylke danner et fylkeslag. Fylkeslagets fulle navn er Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag i ...

 2. Fylkeslagets årsmøte
  Fylkesårsmøtet er Nasjonalforeningen for folkehelsens øverste myndighet i fylket.
  Fylkesårsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget med minst seks ukers varsel og skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.
  Forslag som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være sendt fylkesstyret minst fire uker før møtet.
  Saksliste med beretning, regnskap, årsplan og budsjett, og innkomne forslag sendes lokallagene senest to uker før årsmøtet.

  Årsmøtet skal:
  - Godkjenne de stemmeberettigede.
  - Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden for møtet
  - Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
  - Behandle årsmelding og revidert regnskap.
  - Behandle innkomne forslag.
  - Vedta fylkeslagets budsjett og arbeidsplan for kommende år.
  - Velge styre på minst 5 medlemmer. Det er særskilt valg til alle verv i fylkesstyret. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør den ene halvparten av styret vekselvis være på valg ved hvert årsmøte. Minst ett styremedlem bør ha helsefaglig bakgrunn.
  Valgperioden for styremedlemmer skal som hovedregel være to år med mulighet for gjenvalg inntil fem ganger. Fylkeslagets årsmøte kan for en enkelt valgperiode fatte vedtak om å fravike hovedregelen.
  - Velge landsstyrerepresentanter. Dersom laget ikke har en valgt leder/nestleder må årsmøtet velge landsstyrerepresentanter. Det skal velges personlig vara for landstyrerepresentanter.
  - Velge til særskilte tillitsverv/representasjoner i fylkeslaget.
  - Velge revisor.
  - Velge valgkomité for ett år. Fylkesstyret fremmer forslag på medlemmer og varamedlemmer samt antall.
  - Velge så mange varamedlemmer til fylkesstyret som fylkeslaget anser hensiktsmessig. Funksjonstiden er den samme som for øvrige medlemmer. Varamedlemmer er ikke personlige varamedlemmer.

  Stemmerett har medlemmene i fylkeslagets styre, lederne i lokallagene i fylket og valgte utsendinger fra lokallag etter de regler som er fastsatt i fylkeslagets vedtekter. Lokallagets medlemstall pr. 31.12. ligger til grunn for beregning av antall stemmeberettigede.

  Revisor og evt. regnskapsfører bør delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett vedr. regnskapet.

 3. Ekstraordinært fylkesårsmøte
  Det skal innkalles til ekstraordinært fylkesårsmøte når dette vedtas i årsmøtet eller når minst 1/3 av lokallagene eller 2/3 av styret i fylkeslaget skriftlig har krevd det. Ekstraordinært årsmøte kan også avholdes ved krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd.
  Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet.

 4. Fylkeslagets styre
  - Er fylkeslagets øverste myndighet mellom to fylkesårsmøter
  - Har som hovedformål å inspirere lokallagene i eget fylke til aktivitet og synlighet i tråd med Nasjonalforeningens handlingsprogram.
  - Gjennomfører de vedtak som treffes av Nasjonalforeningen for folkehelsens organer og av fylkeslagets årsmøte.
  - Rapporterer på foreskreven måte.
  - Reviderer fylkeslagets vedtekter i samsvar med lagets behov og Nasjonalforeningens lover og handlingsprogram.
  - Innkaller, forbereder og gjennomfører fylkesårsmøte.
  - Samordner Nasjonalforeningen for folkehelsens oppgaver i fylket og overfor offentlig myndighet.
  - Påser at organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak følges opp i arbeidet innenfor eget geografiske område.
  - Legger til rette for etabelering av nye lokallag.
  - Legger til rette for tillitsvalgtskolering i fylkeslag og lokallagene.
  - Presenterer Nasjonalforeningen for folkehelsens samlede virksomhet i fylket overfor befolkningen, andre organisasjoner og myndigheter.
  - Nedsetter nødvendige arbeidsgrupper for å realisere fylkeslagets årlige arbeidsplan. Arbeidsgruppene lager innstillinger til styremøtene og forelegger sine planer og budsjettforslag til styret for godkjenning.
  - Søker samarbeid over fylkesgrensene der dette er naturlig.
  - Sørger for at fylkeslaget har økonomisk grunnlag for å kunne drive sin aktivitet på forsvarlig nivå.
  - Protokollerer alle vedtak. Før opptak av lån eller store bevilgninger skal dette godkjennes ved vedtak på årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.
  - Er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
  - Sender referat fra styremøter til sentralstyret og lokallagene i fylket.

§ 9. Sentralstyret

 1. Sentralstyret velges av Landsmøtet og er Nasjonalforeningen for folkehelsens øverste myndighet mellom landsmøtene og når ikke landsstyret er samlet.

 2. Sentralstyrets sammensetning
  Sentralstyret består av medlemmer og varamedlemmer i rekkefølge, det velges ikke varamedlemmer for leder og nestleder.
  Sentralstyrets medlemmer velges/oppnevnes for en tidsperiode tilsvarende landsmøteperioden med anledning til gjenvalg 2 ganger, og består av:
  - Nasjonalforeningen for folkehelsens leder og nestleder:
  Leder eller nestleder må ha helsefaglig bakgrunn og organisasjonserfaring. Begge må ha lederegenskaper og kunne representere organisa sjonen på en god måte. Får lederen forfall, rykker nestleder opp.
  - To fylkesledere eller to som har vært fylkesleder.
  - Tre representanter for lokallagene.
  - En representant fra hvert fagråd.
  Opprettes nytt fagråd i løpet av landsmøteperioden, tiltrer en representant for det nye rådet. Sentralstyret og antall medlemmer utvides tilsvarende.
  - En representant valgt blant og av de ansatte.
  Sentralstyret innkalles av lederen, sentralutvalget eller dersom tre styremedlemmer skriftlig krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst sju medlemmer er tilstede.
  Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 3. Sentralstyrets oppgaver
  - Påse at organisasjonens virksomhet drives i samsvar med lover, vedtekter og program.
  - Fastsette organisatoriske retningslinjer.
  - Forberede saker for landsstyret og landsmøtet.
  - Oppnevne til verv eller oppdrag hvor ikke myndighet er tillagt annet organ.
  - Følge opp det som skjer på lokalplan og fylkesplan, for å ta initiativ i saker som vedrører Nasjonalforeningen for folkehelsens program og formål.
  - Stimulere til og utvikle hensiktsmessig og fremadrettet personalpolitikk samt foreta ansettelser i den utstrekning myndighet ikke er tillagt annet organ.
  - Forvalte Nasjonalforeningen for folkehelsens sentrale eiendommer.

 4. Sentralutvalg
  Leder, nestleder og en av fylkeslederne som har sete i sentralstyret, danner et sentralutvalg som har som oppgave å forberede saker for behandling i sentralstyret og gjennomføre de saker sentralstyret har pålagt det.

§ 10. Landsstyret

 1. Landsstyret er Nasjonalforeningen for folkehelsens øverste myndighet når ikke Landsmøtet sitter samlet . Landsstyret møtes minst en gang i året. Landsstyret innkalles av sentralstyret med minst en måneds varsel.

 2. Landsstyrets sammensetning
  - Sentralstyret
  - Ledere og nestledere i fylkeslagene, personlige vararepresentanter skal velges.
  - En representant for hvert av de faglige råd.
  - En representant for de ansatte som velges enten blant de ansatte i landssekretariatet eller blant daglig ledere av fylkeskontor, avhengig av hvem som har representant i sentralstyret.
  Begge grupper ansatte skal være representert i landsstyret.
  - Ingen institusjoner/forbund skal ha fast plass i landsstyret, men det kan fremmes forslag overfor landsmøtet om oppnevning av representanter med særlig kompetanse.
  Sentralstyret kan invitere sakkyndige til landsstyremøtet.
  Disse deltar med talerett. Sentralstyret kan invitere gjester til å overvære landsstyremøtet. Disse deltar uten tale- og forslagsrett. Valgkomiteen kan være tilstede som observatør ved landsstyremøter for å se etter gode kandidater.

 3. Landsstyrets oppgaver
  Årlige oppgaver:
  - Behandle årsmelding og godkjenne regnskap for siste avsluttede regnskapsår.
  - Vedta budsjett for kommende driftsår samt justere inneværende års budsjett.
  - Vedta rullerende langtidsbudsjett for de kommende fire år.
  - Vedta opprettelse og nedleggelse av Nasjonalforeningen for folkehelsens faglige råd.
  - Vedta mandat, endringer i mandat og rammebetingelser for Nasjonalforeningen for folkehelsens faglige råd.
  - Drøfte gjennomføringen av Nasjonalforeningen for folkehelsens program for perioden.
  - Velge, om nødvendig, leder eller nestleder for perioden fram til neste landsmøte.
  - Velge, om nødvendig, revisor fram til neste landsmøte.
  - Fastsette vedtekter.

 4. Oppgaver i året før et landsmøte
  Drøfte utkast til nytt program for kommende fireårsperiode.

 5. Oppgaver i år med landsmøte
  - Avgi beretning til landsmøtet om Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid i siste periode.
  - Avgi innstilling i saker som skal behandles i landsmøtet.

 6. Andre oppgaver
  - Landsstyremøtet er lukket dersom det ikke selv med simpelt flertall vedtar noe annet.
  - Det skal innkalles til ekstraordinært landsstyremøte når Sentralstyret eller minst halvparten av fylkeslagene skriftlig har krevd det.
  - Når minst tre av sentralstyrets medlemmer eller generalsekretæren krever det, skal en sak fremlegges landsstyret til avgjørelse.

§ 11. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er Nasjonalforeningen for folkehelsens øverste myndighet og har oppgaver av både informativ og representativ karakter ved siden av utførelsen av lovfestede oppgaver.

  Landsmøtets hovedoppgave er:
  - Utad å markere Nasjonalforeningen for folkehelsens samlede virksomhet og de planer man har for fremtiden.
  - Stimulere Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemmer og organisasjonsledd til innsats.

 2. Innkalling
  Landsmøtet innkalles hvert fjerde år av sentralstyret med minst tre måneders varsel og bør avholdes innen utgangen av juni måned.
  Saker som skal behandles, må sendes sentralstyret senest 1. mars samme år.

 3. Landsmøtets sammensetning
  Landsmøtets stemmeberettigede medlemmer utgjøres av:
  - Landsstyret
  - Stemmerett har lokallagene etter følgende nøkkel:
  Lokallag med inntil 500 medlemmer - en delegat.
  Lokallag med over 500 medlemmer - to delegater.
  - Landsmøtet skal være åpent for alle medlemmer med talerett så langt de stedlige forhold tillater det.
  - Sentralstyret kan invitere gjester til landsmøtet. Disse møter uten talerett.
  - Landsmøtet avgjør selv ved simpelt flertall om det i en eller flere saker skal være lukket for andre enn de stemmeberettigede.

 4. Landsmøtets oppgaver
  - Presentere Nasjonalforeningen for folkehelsens samlede virksomhet og fremtidsplaner.
  - Behandle landsstyrets rapport om Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeide i siste periode.
  - Fastsette Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram for kommende periode.
  - Behandle fremlagte lovsaker og lovbestemte saker.
  - Velge sentralstyrets medlemmer.
  - Behandle lovlig innkomne saker.
  - Velge statsautorisert revisor.
  - Oppnevne valgkomité for neste landsmøteperiode.
  - Fastsette kontingenten, jfr. § 5.
  - Oppnevne kontrollkomité for neste landsmøteperiode.
  Kontrollkomiteen består av tre personer. En representant skal ha erfaring fra fylkeslag. Kontrollkomiteen arbeider i henhold til instruks fastsatt av landsstyret.

 5. Ekstraordinært Landsmøte
  Hvis sentralstyret, landsstyret eller minst halvparten av fylkeslagene skriftlig krever det, skal det innkalles til ekstraordinært landsmøte.
  - Ekstraordinært landsmøte skal behandle saker som hører inn under landsmøtets mandatområde.
  - Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst en måneds skriftlig varsel.
  - Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker som er omhandlet i innkallingen til møtet.

Kapittel IV
Administrasjon

§ 12. Fylkeskontoret

 1. Daglig leder av fylkeskontoret ansettes av Nasjonalforeningens Sentralstyre etter innstilling fra generalsekretæren, eller den han/hun bemyndiger er nærmest overordnede for daglig leder av fylkeskontoret.
 2. Generalsekretæren, eller den han/hun bemyndiger, er nærmeste overordnede for daglig leder av fylkeskontoret.

§ 13. Landssekretariat

 1. Nasjonalforeningen for folkehelsens landssekretariat og verneting er i Oslo.
 2. Sekretariatet er underlagt sentralstyret.
 3. Generalsekretæren er daglig leder for sekretariatet.
 4. Nasjonalforeningen for folkehelsen forpliktes ved underskrift av leder eller nestleder, i begge tilfeller parafert av generalsekretæren eller dennes stedfortreder.
 5. Tillitsvalgte kan ikke samtidig være ansatt i organisasjonen og det skal gå minst ett år fra fratredelse fra stilling før man er valgbar til tillitsverv i organisasjonen.

Kapittel V
Råd og utvalg

§ 14. Fagråd

 1. For å kunne virkeliggjøre organisasjonens mål skal det i tilknytning til vedtatte arbeidsområder opprettes fagråd av landsstyret.
 2. Fagråd skal gis mandat og nødvendige ressurser.
  Fagråd står ansvarlige for sin virksomhet og ressursbruk overfor landsstyret.
 3. Når ikke landsstyret er samlet, er sentralstyret nærmeste overordnede.
 4. Sentralstyret innstiller overfor landsstyret hvilke fagråd Nasjonalforeningen for folkehelsen til enhver tid bør ha, hvilke mandat de bør ha, hvordan de bør drives og hvilke ressurser som bør anvendes.
 5. Dersom et fagråd foreslås nedlagt, skal det ha anledning til å vedlegge sentralstyrets innstilling en redegjørelse for sitt syn på spørsmål om nedleggelse.

§ 15. Utvalg

 1. Sentralstyret oppnevner de utvalg som Nasjonalforeningen for folkehelsen til enhver tid har bruk for.
 2. Utvalgene står ansvarlige overfor sentralstyret.

Kapittel VI
Vedtekter og retningslinjer

§ 16. Vedtekter

 1. Sentralstyret utarbeider vedtekter for:
  - Lokallag
  - Fylkeslag
 2. Vedtektene skal til enhver tid være i samsvar med lovens intensjoner og danne grunnlag for et tidsmessig og effektivt organsasjonsarbeide på de ulike nivåer i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 3. Vedtektene skal godkjennes av landsstyret ved simpelt flertall, jfr. §10.
 4. Sentralstyret kan dispensere fra vedtektene etter søknad.

§ 17. Retningslinjer

 1. Sentralstyret utarbeider retningslinjer for gjennomføring av organisasjonsvirksomhet for alle ledd i organisasjonen, slik at man får mest mulig lik praksis.
 2. Retningslinjer som til enhver tid skal være utarbeidet er:
  - Retningslinjer for forberedelse og gjennomføring av valg.
  - Retningslinjer for forberedelse og gjennomføring av møter.
  - Retningslinjer for hvem som gjennom sin underskrift forplikter Nasjonalforeningen for folkehelsen og hvilke rammer som gjelder for det enkelte organisasjonsledds myndighet til å forplikte organisasjonen.
  - Retningslinjer for kontingentinnbetaling.
 3. Uenighet om retningslinjer kan innankes for landsstyret til endelig avgjørelse.
 4. Inntil landsstyrets avgjørelse foreligger, gjelder sentralstyrets vedtak for fortolkning av retningslinjer.

Kapittel VII
Hedersbevisninger

§ 18. Hedersbevisninger

 1. Sentralstyret utarbeider et reglement for de ulike hedersbevisninger Nasjonalforeningen for folkehelsen kan tildele.
 2. Reglementet skal inneholde bestemmelser om kriteriene for hedersbevisningene, hvem som har forslagsrett, og hvilke organ som kan tildele dem.

Kapittel VIII
Lovendringer

§ 19. Lovendring

 1. Lovendring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer i landsmøtet.
 2. Alle innkomne forslag til lovendringer skal fremlegges for landsmøtet til avgjørelse og skal sendes alle organisasjonsledd senest tre måneder før landsmøtet.
 3. Sentralstyret skal gi begrunnet uttalelse til alle forslag til lovendringer.

Kapittel IX
Oppløsning

§ 20. Oppløsning av Nasjonalforeningen for folkehelsen

 1. Landsstyret kan fremme forslag overfor Landsmøtet om oppløsning av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 2. Forslag om oppløsning av Nasjonalforeningen for folkehelsen skal behandles av to ordinære landsstyremøter før begrunnet forslag forelegges landsmøtet.
 3. Landsmøtet kan vedta Nasjonalforeningen for folkehelsen oppløst med 4/5 av de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer.
 4. Landsmøtet avgjør hvordan Nasjonalforeningen for folkehelsen skal avvikles.
 5. Gjenværende ressurser skal i den utstrekning det er mulig anvendes til formål som ligger innenfor Nasjonalforeningen for folkehelsens interesseområde.
 6. Nasjonalforeningen for folkehelsens arkiver skal i den utstrekning det er mulig, tas vare på, slik at deres historiske verdi ikke forspilles.

Kapittel X
Overgangsbestemmelser

§ 21. Ikrafttreden

Endringene trer i kraft straks.