Priser og heder

Reglement for Fortjenstnål, Hedersmerke og Æresmedlem

Vedtatt av sentralstyret 14. februar 1992

Sentralstyrets tilråding når det gjelder bruk av hedersbevisninger:
Nasjonalforeningens hedersbevisninger bør bæres ved alle Nasjonalforeningens arrangementer, når man representerer organisasjonen utad og ellers når det finnes høvelig.

§ 1. Fortjenstnål og diplom

Nasjonalforeningens lokallag kan hedre sine medlemmer som har nedlagt et særlig godt arbeide i lokallaget ved å tildele fortjenstnål og diplom.

Ved tildelingen skal det legges vekt på:

 1. Aktivt medlemskap
  Som aktivt medlem i denne sammenheng menes en persons deltagelse og medvirkning i lokallagsarbeidet ved å fremme og arbeide for saker tilknyttet Nasjonalforeningens virke/arbeidsoppgaver.
 2. Tillitsverv i styret i en årrekke
  Som tillitsvalgt i styret knyttet til oppgaver i lokallaget. Det er naturlig at innsatsen verdsettes med en aktuell hedersbevisning etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.
 3. Den som har vært en "drivende kraft" i en god sak og kjempet den frem i tilknytning til sitt medlemskap i lokallaget. Som "drivende kraft" menes aktivt engasjement i spesielle saker tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsens virke/arbeidsfelt.
 4. Fortjenstnålen kan ikke brukes av andre enn den som har fått den tildelt.
 5. Alle som får tildelt fortjenstnål og diplom skal ha følgende vedlegg:
  Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag hedrer kvinner og menn som har nedlagt et særlig godt arbeide ved å tildele fortjenstnål og diplom.
  Fortjenstnålen kan ikke bæres av andre enn den som har fått den tildelt.

Lokallag som ønsker å tildele medlemmer fortjenstenål og diplom, sender forslag med begrunnelse til behandling i fylkeslagets styre.

Diplomet underskrives av Nasjonalforeningens leder, fylkeslagets leder og lokallagets leder. Fortjenstnålen er utført i forgylt metall. Midtpartiet er det dobbelte røde kors på hvit sirkelrund bunn omkranset av Nasjonalforeningen for folkehelsen og ekeblader.

§ 2. Utnevning av æresmedlemmer i Nasjonalforeningens lokallag

Nasjonalforeningens lokallag kan hedre medlemmer ved å utnevne dem til æresmedlemmer i lokallaget. Dette vises ved at de får tildelt Nasjonalforeningens Æresdiplom.

Ved utnevnelse skal det legges vekt på:
- Aktivt medlem i en årrekke ved å fremme og arbeide for saker tilknyttet Nasjonalforeningens virke/arbeidsoppgaver.
- Et æresmedlemskap er den største heder et lokallag kan gi.
- Det er lokallagets plikt å betale et æresmedlems kontingent.

Diplom for Nasjonalforeningen for folkehelsens æresmedlemmer skal ha ensartet utseende, men ved den skrevne tekst angis hvem (lokallaget) som har foretatt utnevnelsen.

§ 3. Hedersmerke

Hedersmerket er innstiftet for å kunne hedre kvinner og menn som ut over lagsplan har nedlagt et særs godt arbeide i Nasjonalforeningen eller som har vist foreningens arbeide særlig interesse.

Hedersmerket kan også tildeles kvinner og menn som gjennom sitt arbeide på en særdeles uegennyttig måte har ytet Nasjonalforeningen og dens formål store tjenester.

Hedersmerket tildeles av Nasjonalforeningens sentralstyre.
Sentralstyret nedsetter en hedersmerkekomité. Denne komité består av:
- Nestleder.
- Et medlem som innehar hedersmerke/æresmedlemskap.
- Et annet medlem oppnevnt av sentralstyret.
Dessuten oppnevnes 1. og 2. vararepresentant.

Hedersmerkekomiteen vurderer søknadene og fremmer forslag om tildeling til sentralstyret.

Hedersmerket er utført i forgylt metall. Midtpartiet er det dobbelte røde kors på hvit sirkelrund bunn. Det er festet til et nasjonalfarget bånd med forgylt plate med inskripsjonen "Nasjonalforeningen for folkehelsen". Den bæres på venstre side av brystet.

§ 4. Utnevning av æresmedlem i Najonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningens landsstyre kan hedre kvinner og menn som i særlig grad og gjennom lang tid har fremmet organisasjonens formål og virkefelt ved å utnevne dem til æresmedlemmer i Nasjonalforeningen. Dette vises ved at de får tildelt Nasjonalforeningens Æresdiplom.

Æresmedlemskap er den største heder Nasjonalforeningen kan gi.

Forslag om tildeling av æresmedlemskap sendes Nasjonalforeningens sentralstyre.

Hedersmerkekomiteen vurderer søknaden og fremmer forslag om tildeling til sentralstyret som igjen fremmer sitt forslag for landsstyret.

Diplomet for Nasjonalforeningen for folkehelsens æresmedlemmer skal ha ensartet utseende, men ved den skrevne tekst angis hvem (landsstyret) som har foretatt utnevnelsen.