Vedtekter

Vedtekter for Hjerte- og karrådet

Vedtatt av sentralstyret 11. desember 1995, sist revidert på møte i sentralstyret 22. november 2017.

§ 1. Opprettelse

Hjerte- og karrådet er opprettet av landsstyret i henhold til § 14 i Nasjonalforeningens lover (vedtekter).

§ 2. Formål

Hjerte- og karrådet skal bistå organisasjonen i arbeidet med å bekjempe hjerte- og karsykdommer ved å:
- Stimulere til og støtte norsk hjerte- og karforskning.
- Være en pådriver for opplysningsvirksomhet og forebyggingstiltak overfor befolkningen.
- Være en pådriver for god utredning og behandling.

§ 3. Mandat

Hjerte- og karrådet er faglig selvstendig innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende handlingsprogram.

§ 4. Sammensetning

Hjerte- og karrådet skal utgjøre et representativt tverrsnitt av institusjoner og fagkretser fra hele landet som har ansvar for forskning, forebygging, diagnostikk, behandling eller rehabilitering innen fagfeltet hjerte- og karsykdommer. Rådet skal bestå av ni medlemmer inkludert leder og nestleder. I tillegg utnevnes tre varamedlem som innkalles ved behov.

§ 5. Oppnevning

Leder, nestleder og øvrige medlemmer av Hjerte- og karrådet oppnevnes av landsstyret etter innstilling fra sentralstyret. Det skal tilstrebes en rimelig fordeling med hensyn til kjønn, geografi og relevante fagmiljøer. Funksjonstiden er fire år fra landsstyret oppnevner medlemmer til nytt råd.
Rådets medlemmer kan ikke sitte mer enn tre perioder sammenhengende.

§ 6. Hjerte- og karrådets oppgaver

Hjerte- og karrådet skal arbeide for å virkeliggjøre formålene under § 2.
Rådet nedsetter nødvendige særutvalg ved behov.
Rådet holder møter ut fra en oppsatt møteplan, eller så ofte det anses nødvendig.
Nasjonalforeningen for folkehelsens leder og generalsekretær eller den generalsekretæren måtte utpeke av andre ansatte, har møte- og talerett på rådets møter.

Hjerte- og karrådet har funksjon som forskningsstyre for Nasjonalforeningens midler til hjerte- og karforskning og innstiller fordeling av midler etter forslag fra et internasjonalt fagpanel oppnevnt av sentralstyret. Dersom rådet skal gjøre endringer i forslaget fra det internasjonale fagpanelet, skal habilitetsregler fra Norsk Forskningsråd følges. For andre oppgaver innen forskning henvises det til Nasjonalforeningen for folkhelsens forskningsstrategi 2017-2021.

Rådet utgjør komite for Hjerteforskningsprisen.

Rådet deltar i internasjonalt samarbeid ved behov.

Rådets medlemmer kan representere Nasjonalforeningen for folkehelsen i faglige råd og registre ved behov.

Sekretariatet har følgende funksjon for rådet:
- Foreslå saker til møtene
- Innkalle til møter
- Skrive referat fra møter
- Følge opp saker som er behandlet i rådet

§ 7. Endringer i vedtektene

Hjerte- og karrådet skal gis anledning til å uttale seg før endringer i disse vedtekter vedtas av sentralstyret.

§ 8. Nedleggelse

Hjerte- og karrådet skal gis anledning til å uttale seg før vedtak om nedleggelse fattes, jfr. § 14.