Vedtekter

Vedtekter for Rådet for demens

Vedtatt av sentralstyret 23. mai 2006, med endringer i landsstyremøtet 23. november 2017.

§ 1. Opprettelse

Rådet for demens er opprettet av landsstyret i henhold til §14 i Nasjonalforeningen for folkehelsens lover (vedtekter).

§ 2. Formål

Rådet for demens har som formål å fremme best mulige livsvilkår for personer med demens og deres pårørende ved å:
- Skape større forståelse og allmenn aksept for sykdommen.
- Synliggjøre belastninger og behov for støtte hos personer med demens og deres pårørende.
- Være en pådriver for god utredning og behandling.
- Forsvare rettssikkerheten til personer med demens.
- Spre informasjon og bidra til ny forskning på feltet.
- Delta i internasjonalt samarbeid.

§ 3. Mandat

Rådet for demens er faglig selvstendig innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende handlingsprogram og prinsipprogram for demenssaken. Rådet skal bidra til å etablere en kunnskapsmessig basis for organisasjonens arbeid innen arbeidsområdet demens, ved siden av å være en pådriver for informasjon overfor befolkningen. Rådet skal målbære interessene til personer med demens og deres pårørende. Rådet oppnevner erfaringspanelet for personer med demens og nedsetter nødvendige særutvalg ved behov.

§ 4. Sammensetning og arbeidsmåte

Rådet skal bestå av åtte personer, hvor halvparten skal ha pårørendeerfaring og være medlemmer i en lokal demensforening. Rådet skal ha forsknings- og helsefaglig kompetanse.
Rådet for demens avholder møter ut fra en oppsatt møteplan og etter behov.

§ 5. Oppnevning

Leder, nestleder og øvrige medlemmer av Rådet for demens oppnevnes av landsstyret etter innstilling fra sentralstyret.
Funksjonstiden er fire år fra landsstyret oppnevner medlemmer til nytt råd. Rådets medlemmer kan ikke sitte mer enn tre perioder.
Det skal tilstrebes en rimelig fordeling med hensyn til kjønn, geografi og relevante fagmiljøer. Demensforeninger har anledning til å nominere kandidater til rådet.

§ 6. Demenskonferanse

Det avholdes en demenskonferanse minst annet hvert år i organisasjonen. Målet med konferansen er å være en møteplass for erfaringsdeling og inspirasjon, faglig oppdatering, samt å drøfte videreutvikling og nyskapning innen Nasjonalforeningen for folkhelsens demensarbeid.
Rådet for demens er programkomite for konferansen og vil invitere demensforeninger til å foreslå tema som skal tas opp.

§ 7 Oppnevning til forskningsstyre

Rådet for demens oppnevner to representanter til forskningsstyret for demensforskningsprogrammet, hvorav den ene skal ha pårørendeerfaring og være medlem av lokal demensforening og den andre skal ha forskningskompetanse.

§ 8. Endringer i vedtektene

Rådet for demens skal gis anledning til å uttale seg før endringer i vedtektene vedtas av sentralstyret.

§ 9. Nedleggelse

Rådet for demens skal gis anledning til å uttale seg før vedtak om nedleggelse fattes, jfr. § 14 i Nasjonalforeningen for folkehelsens lover.