Vedtekter

Veiledende vedtekter for fylkeslag

Vedtatt av landsstyret 17. juni 1990 med senere justeringer (siste endring 14. juni 2014)

Veiledende vedtekter for Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag i word format.

Bestemmelsene som er uthevet er fastsatt i Lov for Nasjonalforeningen for folkehelsen og kan ikke forandres i vedtektene.

§ 1. Navn

Fylkeslagets navn er: Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag i ...

§ 2. Formål

Fylkeslagets oppgave er å:
- Inspirere lokallagene i deres arbeid.
- Påse, og være pådriver for, at organisasjonens handlingsprogram, lover, vedtekter, retningslinjer og vedtak følges opp i arbeidet innenfor eget geografiske område.
- Synliggjøre og samordne Nasjonalforeningen for folkehelsens samlede virksomhet i fylket overfor befolkningen, andre organisasjoner og offentlig myndighet.

§ 3. Organisatorisk plassering

 1. Lokallagene i et fylke danner et fylkeslag. Fylkeslaget er underlagt organisasjonens lover, handlingsprogram, vedtekter, retningslinjer og vedtak.
 2. Sentralstyret er fylkeslagets nærmeste overordnede.

§ 4. Geografiske grenser

Fylkeslagets grenser følger fylkesgrensen.

§ 5. Fylkeslagets årsmøte

Fylkesårsmøtet er Nasjonalforeningen for folkehelsens øverste myndighet i fylket.

Fylkesårsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget med minst seks ukers varsel og skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Forslag som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være sendt fylkesstyret minst fire uker før møtet.
Saksliste med beretning, regnskap, årsplan og budsjett, og innkomne forslag sendes lokallagene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:
- Godkjenne de stemmeberettigede.
- Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden for møtet.
- Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
- Behandle årsmelding og revidert regnskap.
- Behandle innkomne forslag.
- Vedta fylkeslagets budsjett og arbeidsplan for kommende år.
- Velge styre på minst fem medlemmer.
Det er særskilt valg til alle verv i fylkesstyret. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør den ene halvparten av styret vekselvis være på valg ved hvert årsmøte. Minst ett styremedlem bør ha helsefaglig bakgrunn.
Valgperioden for styremedlemmer skal som hovedregel være to år med mulighet for gjenvalg inntil fem ganger. Fylkeslagets årsmøte kan for en enkelt valgperiode fatte vedtak om å fravike hovedregelen.
- Velge landsstyrerepresentanter.
- Velge til særskilte tillitsverv/representasjoner i fylkeslaget.
- Velge revisor.
- Velge valgkomité for ett år. Fylkesstyret fremmer forslag om medlemmer og varamedlemmer, samt antall.
- Velge så mange varamedlemmer til fylkesstyret som det anser hensiktsmessig. Funksjonstiden er den samme som for øvrige medlemmer.
Varamedlemmer er ikke personlige varamedlemmer.

Stemmerett har medlemmene i fylkeslagets styre, lederne i lokallagene i fylket og valgte utsendinger fra lokallag etter de regler som er fastsatt i fylkeslagets vedtekter.

Lokallagets medlemstall pr. 31.12. ligger til grunn for beregning av antall stemmeberettigede. Revisor og evt. regnskapsfører bør delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett vedr. regnskapet.

I tillegg til lokallagets leder har lokallagene stemmerett etter følgende nøkkel:
- Lokallag med inntil 50 betalende medlemmer 1 representant.
- Lokallag med inntil 100 betalende medlemmer 2 representanter.
- Lokallag med inntil 200 betalende medlemmer 3 representanter.
- Lokallag med inntil 500 betalende medlemmer 4 representanter.
- Lokallag med over 500 betalende medlemmer 5 representanter.

Ekstraordinært fylkesårsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært fylkesårsmøte når dette vedtas i årsmøtet eller når minst 1/3 av lokallagene eller 2/3 av styret i fylkeslaget skriftlig har krevd det. Ekstraordinært årsmøte kan også avholdes ved krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet.

§ 6. Fylkeslagets styre

- Er fylkeslagets øverste myndighet mellom to fylkesårsmøter.
- Har som hovedformål å inspirere lokallagene i eget fylke til aktivitet og synlighet i tråd med Nasjonalforeningens handlingsprogram.
- Gjennomfører de vedtak som treffes av Nasjonalforeningen for folkehelsens organer og av fylkeslagets årsmøte.
- Rapporterer på foreskreven måte.
- Reviderer fylkeslagets vedtekter i samsvar med lagets behov og Nasjonalforeningens lover og handlingsprogram.
- Innkaller, forbereder og gjennomfører fylkesårsmøte.
- Samordner Nasjonalforeningen for folkehelsens oppgaver i fylket og overfor offentlig myndighet.
- Påser at organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak følges opp i arbeidet innenfor eget geografiske område.
- Legger til rette for etablering av nye lokallag.
- Legger til rette for tillitsvalgtskolering i fylkeslag og lokallagene.
- Presenterer Nasjonalforeningen for folkehelsens samlede virksomhet i fylket overfor befolkningen, andre organisasjoner og myndigheter.
- Nedsetter nødvendige arbeidsgrupper for å realisere fylkeslagets årlige arbeidsplan. Arbeidsgruppene lager innstillinger til styremøtene og forelegger sine planer og budsjettforslag til styret for godkjenning.
- Søker samarbeid over fylkesgrensene der dette er naturlig.
- Sørger for at fylkeslaget har økonomisk grunnlag for å kunne drive sin aktivitet på forsvarlig nivå.
- Protokollerer alle vedtak. Før opptak av lån eller store bevilgninger skal dette godkjennes ved vedtak på årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.
- Er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
- Sender referat fra styremøter til sentralstyret og lokallagene i fylket.

§ 7. Leder

 1. Representerer styret når dette ikke sitter samlet.
 2. Mottar referater og annen informasjon fra øvrige deler av organisasjonen og plikter å gjøre mottatt informasjon kjent for eget styre, og medlemmene for øvrig når informasjonens art tilsier det.
 3. Forbereder, innkaller og leder styrets møter.
 4. Har ansvar for å påse at styrets årsplan og vedtak følges opp, og at styret er godt informert om egen økonomi.
 5. Fremmer aktuelle saker for styret.
 6. Mottar egne kontoutskrifter fra fylkeslagets konto/konti og holder seg oppdatert på lagets økonomi.
 7. Stimulerer alle deler av fylkeslaget til innsats.

§ 8. Nestleder

 1. Fungerer som leder når leder er forhindret.
 2. Holder seg informert om lederens funksjon slik at hun/han kan overta denne ved kortere eller lengre fravær.
 3. Støtter og avlaster lederen i dennes arbeid.

§ 9. Sekretær

 1. Sørger for møtereferater.
 2. Utarbeider årsmelding og nødvendige rapporter for fylkeslaget og andre deler av Nasjonalforeningen for folkehelsen, i samråd med leder og kasserer.
 3. Holder fylkeslagets arkiver i god stand.

§ 10. Kasserer

 1. Fører regnskap og melder fra om eventuelle budsjettavvik.
 2. Bistår i budsjettarbeidet og bidrar til å påse samsvar mellom fylkeslagets planer og økonomi.
 3. Foretar økonomiske disposisjoner i henhold til vedtak i styremøte/årsmøte.
 4. Rapporterer jevnlig til styret om økonomisk status.

§ 11. Revisor

 1. Reviderer regnskapene i samsvar med god revisjonsskikk.
 2. Bør foreslå nødvendige forbedringer i, og effektivisering av, fylkeslagets økonomiforvaltning.
 3. Møter i fylkesårsmøte for gjennomgang av regnskap.

§ 12. Demens- og hjertekontakter

Fylkesårsmøtet velger hjerte- og demenskontakt(er) til fylkesstyret. Kontakten(e) arbeider i henhold til retningslinjer vedtatt i sentralstyret.

§ 13. Individuelle medlemmer

 1. Enhver som bor i et område av landet hvor det ikke er opprettet lokallag kan søke om medlemskap i fylkeslaget der hun/han bor.
 2. Medlemskapet gjelder for den tid kontingent er betalt.

§ 14. Medlemsrettigheter

Medlemmene har rett til å bære Nasjonalforeningen for folkehelsens merke.

§ 15. Medlemsplikter

 1. Medlemmene er forpliktet til å arbeide for og i samsvar med Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram, lover, vedtekter, retningslinjer og vedtak.
 2. Medlemmene plikter å dokumentere at de har betalt kontingent for inneværende periode.

§ 16. Kontingent

Medlemmene betaler den kontingent som til enhver tid er fastsatt, ifølge lovens §5.

§ 17. Aktiviteter

Fylkeslagets aktiviteter skal stimulere lokallagene til økt innsats og fremme rekruttering.
Fylkesstyret utvikler hensiktsmessige aktivitetsformer for å gjennomføre Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram, lover og vedtak.

§ 18. Forvaltning

Fylkeslagets kapital og eiendom skal forvaltes på en forsvarlig måte og slik at den gir hensiktsmessig avkastning.

§ 19. Æresbevisninger

Fylkeslaget deler ut æresbevisninger i samsvar med det reglement som sentralstyret til enhver tid har godkjent.

§ 20. Vedtektsforandringer

 1. Fylkeslaget baserer sine vedtekter på "Veiledende vedtekter for fylkeslag i Nasjonalforeningen for folkehelsen".
 2. Styret utarbeider vedtektsforslag til fylkeslagets årsmøte.
 3. Årsmøtet vedtar vedtektene med simpelt flertall av de avgitte stemmer.
 4. Styret fremmer forslag til vedtektsforandringer for fylkeslagets årsmøte. Forandringene må vedtas av minst 2/3 flertall av avgitte stemmer og godkjennes i sentralstyret. Vedtekter kan også kreves endret ved endringer i organisasjonens lovverk eller vedtak i overordnet styringsorgan.
 5. Etter søknad fra fylkeslaget kan sentralstyret gi dispensasjon fra de veiledende vedtekter.

§ 21. Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning av fylkeslaget kan fremmes skriftlig av:
  Minst halvparten av fylkeslagets individuelle medlemmer, eller fylkeslagets styre.
 2. Forslaget skal være begrunnet og fremmes overfor et ordinært årsmøte i fylkeslaget. I dette årsmøtet må forslaget få støtte av minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 3. Endelig beslutning om nedleggelse finner sted på det første følgende ordinære årsmøte. Forslaget må da få støtte av minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 4. Ved nedleggelse overføres disposisjonsretten over midler og eiendom til sentralstyret. Etter at midlene har stått på sperret konto i inntil tre år skal sentralstyret disponere midler og eiendom med sikte på i første rekke å overføre disse til et nyopprettet fylkeslag i samme fylke, eller å bruke dem til fremme av Nasjonalforeningen for folkehelsens formål i samme geografiske område.