Vedtekter

Veiledende vedtekter for helselag og demensforeninger (bokmål)

Vedtatt av landsstyret 17. juni 1990 med senere justeringer (siste 2014)

Veiledende vedtekter for Nasjonalforeningen for folkehelsens helselag og demensforeninger i word format på bokmål.

Bestemmelsene som er uthevet er fastsatt i Lov for Nasjonalforeningen for folkehelsen og kan ikke forandres i vedtektene.

Lokallagene er Nasjonalforeningen for folkehelsens organisatoriske grunnelement. Lokallagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de rettigheter og plikter dette medfører. Lokallagene er underlagt organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak. Etablering av et lokallag, samt navnevalg, skal godkjennes av fylkes-lagets styre. Forandring av lokallagets geografiske grenser skal godkjennes av fylkeslagets styre.

§ 1. Navn

Lokallagets navn er: "Nasjonalforeningen for folkehelsen ... helselag" eller "Nasjonalforeningen for folkehelsen ... demensforening ".

§ 2. Formål

 1. Engasjere seg i virksomhet som er i samsvar med Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram og vedtak, og virkeliggjøre disse. Demensforeningenes formål er knyttet til arbeidsområdet demens.
 2. Arbeide med aktuelle oppgaver i lokalmiljøet, i samsvar med medlemmenes interesser, og utvikle konkrete årsplaner for lokallagets virksomhet. Demensforeningenes årsplaner skal være i samsvar med Nasjonalforeningen Demensforbundet - Rådet for Demens' vedtekter ogårsplaner.
 3. Kontinuerlig rekruttere medlemmer til laget.

§ 3. Organisatorisk plassering

 1. Lokallagene er underlagt organisasjonens lover, handlingsprogram, edtekter, retningslinjer, og vedtak. Etablering av et lokallag, samt navnevalg, skal godkjennes av fylkeslagets styre. Forandring av lokallagets geografiske grenser skal godkjennes av fylkeslagets styre. Det kan være flere lokallag i en kommune.
 2. Fylkeslaget er lokallagets nærmeste organisatoriske overordnede.
 3. Lokallagets nærmeste samarbeids- og samordningsorgan er Nasjonalforeningen for folkehelsens samarbeidsutvalg i kommunen, der slikt er opprettet ifølge lovens §7.
 4. Nasjonalforeningen Demensforbundet - Rådet for Demens samler demensforeninger i et fellesskap med eget årsmøte, jfr vedtekter.

§ 4. Geografiske grenser

 1. Lokallagets geografiske grenser fastsettes av lokallagets årsmøte og godkjennes av fylkeslagets styre.
 2. Uenighet mellom lokallag om grensene, avgjøres av fylkeslaget. Fylkeslagets avgjørelse kan ankes inn for sentralstyret.
 3. Det kan være flere lokallag i en kommune. Lokallaget kan organiseres med undergrupper. I kommuner med bare ett lokallag er laget organisasjonens kontaktledd og høringsinstans overfor offentlig myndighet. I kommuner med flere lokallag er det samarbeidsutvalget, der alle organisasjonens lokallag er representert, som er kontaktledd og høringsinstans.

§ 5. Lokallagets årsmøte

- Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Alle medlemmer av lokallaget har møterett. Når det gjelder stemmerett, kfr § 4.2. i Loven. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring av lover eller vedtekter som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.
- Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller på annen forsvarlig måte.
- Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Uten avholdt årsmøte og lovlig valgt styre skal lokallaget settes under administrasjon av fylkeslaget. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet.
- Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal:
- Godkjenne de stemmeberettigede.
- Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden for møtet.
- Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollene.
- Behandle årsmelding og revidert regnskap.
- Behandle innkomne forslag.
- Vedta lagets budsjett og arbeidsplan for kommende år.
- Ved egne valg velge styre som består av:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer og styremedlemmer og varamedlemmer tilpasset lokallagets størrelse og aktivitet, og i henhold til lokallagets vedtekter. Minst ett styremedlem bør ha helsefaglig bakgrunn. Valgperioden for styremedlemmer skal
som en hovedregel være to år med mulighet for gjenvalg inntil fem ganger. Et flertall av de stemmeberettigede på lokallagets årsmøte kan for en enkelt valgperiode fatte vedtak om å fravike hovedregelen når det gjelder begrensninger for gjenvalg.
- Velge delegat(er) til fylkesårsmøte og Landsmøte.
- Velge revisor.
- Velge valgkomité for ett år. Lokallaget fremmer forslag på medlemmer og varamedlemmer, samt antall.

Revidering av vedtekter for lokallag vedtas i årsmøtet og må godkjennes i sentralstyret ved endringer.

Ekstraordinært årsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst fire ukers varsel når årsmøtet vedtar det, eller når minst 2/3 av lokallagets styre eller 1/3 av lokallagets medlemmer skriftlig har krevd det. Ekstraordinært årsmøte kan også avholdes ved krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet.

§ 6. Lokallagets styre

- Lokallagets årsmøte velger styre som er lagets øverste myndighet mellom toårsmøter. Styret:
- Leder lokallaget og koordinerer organisasjonens lokale virksomhet i samsvar med organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlings program og vedtak, i samråd med fylkesstyret.
- Bidrar til å realisere organisasjonens handlingsprogram og vedtak, i samråd med fylkesstyret.
- Bidrar til å realisere organisasjonens handlingsprogram gjennom sin virksomhet
- Legger til rette for opplæring av egne tillitsvalgte og informerer om organisasjonens saker til medlemmer og publikum.
- Plikter å protokollere alle vedtak. Opptak av lån og/eller større bevilgninger skal godkjennes av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.
- Plikter å føre tilsyn med lokallagets eventuelle arbeidsgrupper/undergrupper, slik at disse arbeider innenfor organisasjonens lover, vedtekter, statutter, retningslinjer, handlingsprogram og vedtak.
- Er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 7. Leder

 1. Representerer styret når dette ikke sitter samlet.
 2. Mottar referater og annen informasjon fra øvrige deler av organisasjonen og plikter å gjøre mottatt informasjon kjent for eget styre, og medlemmene for øvrig når informasjonens art tilsier det.
 3. Forbereder, innkaller og leder styrets møter og årsmøte.
 4. Har ansvar for å påse at styrets årsplan og vedtak følges opp, og at styret er godt informert om egen økonomi.
 5. Fremmer aktuelle saker for styret.
 6. Mottar egne kontoutskrifter fra lokallagets konto/konti og holder seg oppdatert på lagets økonomi.
 7. Stimulerer alle deler av lokallaget til innsats.

§ 8. Nestleder

 1. Fungerer som leder når leder er forhindret.
 2. Holder seg informert om lederens funksjon slik at hun/han kan overta denne ved kortere eller lengre fravær.
 3. Støtter og avlaster lederen i dennes arbeid.

§ 9. Sekretær

 1. Sørger for møtereferater.
 2. Utarbeider årsmelding og nødvendige rapporter for lokallaget og andre deler av Nasjonalforeningen for folkehelsen, i samråd med leder og kasserer.
 3. Holder lokallagets arkiver i god stand.

§ 10. Kasserer

 1. Fører regnskap og melder fra om eventuelle budsjettavvik.
 2. Bistår i budsjettarbeidet og bidrar til å påse samsvar mellom lokallagets planer og økonomi.
 3. Foretar økonomiske disposisjoner i henhold til vedtak i styremøte/ årsmøte.
 4. Rapporterer jevnlig til styret om økonomisk status.

§ 11. Revisor

 1. Reviderer regnskapene i samsvar med god revisjonsskikk.
 2. Bør foreslå nødvendige forbedringer i, og effektivisering av, lokallagets økonomiforvaltning.
 3. Møter i lokallagets årsmøte til gjennomgang av regnskap.

§ 12. Individuelle medlemmer

 1. Enhver kan melde seg inn som individuelt medlem av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hvor lokallag ikke finnes, kan medlemskap tegnes i fylkeslaget i fylket der man bor eller i organisasjonen sentralt. Der det ikke finnes demensforening er det anledning til å tegne sentralt medlemskap for arbeidsområdet demens. Medlemmer i en demens-forening er personer med demens, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.
 2. Medlemskapet gjelder for den tid kontingent er betalt.

§ 13. Medlemsrettigheter

Medlemmene har rett til å bære Nasjonalforeningen for folkehelsens merke.

§ 14. Medlemsplikter

 1. Medlemmene er forpliktet til å arbeide for og i samsvar med Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram, lover, vedtekter, retningslinjer og vedtak.
 2. Medlemmene plikter å dokumentere at de har betalt kontingent for inneværende periode.

§ 15. Kontigent

Medlemmene betaler den kontingent som til enhver tid er fastsatt, ifølge lovens §5.

§ 16. Medlemsaktiviteter

 1. Lokallaget arrangerer medlemsmøter i tillegg til årsmøtet.
 2. Styret og lokallagets medlemmer utvikler hensiktsmessige aktivitetsformer for å gjennomføre Nasjonalforeningen for folkehelsens handlingsprogram og vedtak.
 3. Lokallagets aktiviteter skal stimulere medlemmene til økt innsats, og fremme rekruttering.
 4. Lokallaget bør spesielt engasjere seg i å rekruttere helsearbeidere som medlemmer og medarbeidere i virksomheten.

§ 17. Forvaltning

Lokallagets kapital og eiendom skal forvaltes på en forsvarlig måte og slik at den gir hensiktsmessig avkastning.

§ 18. Æresbevisninger

Lokallaget deler ut æresbevisninger i samsvar med det reglement som Sentral-
styret til enhver tid har godkjent.

§ 19. Vedtektsforandringer

 1. Lokallagets vedtekter bygger på "Veiledende vedtekter for helselag og demensforeninger i Nasjonalforeningen for folkehelsen".
 2. Styret utarbeider vedtektsforslag til lokallagets årsmøte. Årsmøtet vedtar vedtektene med simpelt flertall av de avgitte stemmer.
 3. Styret fremmer forslag til vedtektsforandringer for lokallagets årsmøte. Forandringene må vedtas av minst 2/3 flertall av avgitte stemmer og godkjennes i sentralstyret. Vedtekter kan også kreves endret ved endringer i organisasjonens lovverk eller vedtak i overordnet styringsorgan.
 4. Etter søknad fra lokallaget kan sentralstyret gi dispensasjon fra de veiledende vedtekter.

§ 20. Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning av lokallaget kan fremmes skriftlig av:
  Minst halvparten av lagets individuelle medlemmer, eller lagets styre.
 2. Forslaget skal være begrunnet og fremmes overfor et ordinært årsmøte i lokallaget. I dette årsmøtet må forslaget få støtte av minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 3. Endelig beslutning om nedleggelse finner sted på det første følgende ordinære årsmøte. Forslaget må da få støtte av minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 4. Ved nedleggelse overføres disposisjonsretten over midler og eiendom til fylkeslaget. Fylkeslaget skal i samråd med sentralstyret disponere midler og eiendom med sikte på å overføre disse til nyopprettet helselag eller demensforening i samme kommune eller fylke, dersom det nedlagte lokallaget ikke tar opp igjen driften innen tre år.
 5. Et alternativ til nedleggelse kan være å slå laget sammen med et annet lokallag i samme kommune. I praksis er dette overføring av medlemmer og midler/eiendom til et lag med bedre forutsetning for videre drift. Sentralstyret har vedtatt egne retningslinjer for sammenslåing av lokallag.