Aktuelt

Endelig blir det lovfesting av dagaktivitetstilbud

Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for at Stortinget har vedtatt at dagaktivitetstilbud for personer med demens skal lovfestes.

Med vedtaket i Stortinget 9. april har regjeringen fått i oppdrag å lage et forslag til lovendring. Denne skal vedtas i Stortinget, og loven skal gjelde fra 1. januar 2020. Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer til å følge med på hvordan lovforslaget blir og gjøre vårt for å sikre at det blir så bra som mulig for personer med demens.

– Vi mener lovfestingen bør skje langt tidligere enn 2020, men saken er bragt noen gode steg framover, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt. - Det er viktig at kommunene ikke utsetter å styrke dagaktivitetstilbudet til 2020. Tvert i mot, det er nå kommunene må bygge opp tilbudet slik at de er klar til 2020.

Dagaktivitetstilbud er et sentralt tiltak for mennesker med demens som bor hjemme. Hensikten er å bidra til meningsfulle dager med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Aktiviteter bidrar til økt trivsel og livskvalitet, og kan føre til at mennesker med demens kan bo hjemme lenger.

Dagaktivitetstilbud er også en avlastning for pårørende. Mange sliter med å kombinere jobb og tunge omsorgsoppgaver, og noen blir tvunget ut av arbeidslivet. Nasjonalforeningen for folkehelsen har i flere år arbeidet for at det skal etableres gode dagaktivitetstilbud for mennesker med demens.

Fra og med budsjettåret 2012 har det vært bevilget midler til etablering av dagaktivitetstilbud, men midlene er blitt omfordelt til andre saker fordi kommunene ikke har benyttet dem. Fordi kommunene ikke får fullfinansiert dagaktivitetstilbud, velger mange ikke å søke om midlene. Målsetningen som ble satt for denne ordningen var at det skulle etableres dagaktivitetsplasser til 5 000 personer med demens innen 2015. Dette målet blir ikke nådd.

Over 77 000 lever med demens i dag. Over 40 000 av dem bor hjemme. Under 10 prosent har et dagaktivitetstilbud. De neste tiårene regner man med en dobling av antall demenssyke.

Her kan du lese referatet fra stortingsbehandlingen.