Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Sande helselag

Sande helselag i Gaular arrangerer mellom anna gågrupper og deltar i Hjerteveka.

Helselaget arrangerer gåturar vår og haust, og andre positive møteplassar i lokalmiljøet. I Hjerteveka informerer vi om sunne levevanar og samlar inn til hjarte- og karforskinga. Hjerteveka er eit årleg arrangement i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi deltek og i Demensaksjonen kvar høst, der vi samlar inn midlar som går til forsking og lokale demensaktivitetar.

Du er velkomen som medlem i helselaget!

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.