Vi mener

Alle som trenger det må få individuell rett til dagaktivitetstilbud

Personer med demens trenger aktivitetstilbud. Aktivitet er viktig, både for å skape et godt innhold i hverdagen, for å sikre best mulig helse, og for å ta vare på det friske hos den enkelte.

Dagaktivitetstilbud skal lovfestes fra 2020, slik at kommunene får en plikt til å ha et slikt tilbud. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener dette er utilstrekkelig.

Personer med demens bør få en individuell rett til dagtidaktivitetstilbud, og denne rettigheten bør innføres snarest. Tilbudet må være individuelt tilpasset, både med hensyn til innhold, tidspunkt på døgnet og hyppighet. Det er viktig at kvaliteten ivaretas ,og at de ansatte har kompetanse og kunnskap om demens og egnede aktiviteter for personer med demens.

Minst 30 000 uten dagtilbud

Erfaringene med å overlate til kommunene å bygge ut dagaktivitetstilbud, er nedslående. Tall fra Samdata og Nasjonal kompetansetjenesten for aldring og helse viser at det er stor variasjon i tilgangen på slike tilbud. Sju av ti kommuner har tilbud om dagaktivitet, men andelen av alle hjemmeboende med demens som har et tilbud, er kun 17 prosent.

Over 77 000 har demens i Norge, og vi kan anta at omtrent halvparten av dem bor i eget hjem. Det vil si at minst 30 000 mennesker som har demens, er uten et aktivitetstilbud på dagtid. Dette gjør situasjonen dobbelt bekymringsfull. Ikke bare er dagaktivitetstilbudene ujevnt fordelt, de er også knapt tilgjengelige for de mange som kan ha nytte av dem.

Bruker ikke midlene Stortinget har bevilget

Etableringen av dagaktivitetstilbud går svært langsomt. Mye av pengene som har vært bevilget til dette av Stortinget, er blitt omfordelt til andre saker, fordi kommunene ikke har benyttet midlene. Disse midlene må kommunene ta ansvar for å sette i bruk, for en bedre demensomsorg.

Allerede i dag er behovet mye større enn tilbudet, og dessverre er det mye som tyder på at mange kommuner ikke har tatt inn over seg hvor stor oppgave demensomsorgen vil bli framover. Fra 2020 må vi regne med en dobling i demensforekomsten fram mot 2040, fordi det blir stadig flere eldre i befolkningen.

Dagaktivitetstilbud - nødvendig både for personer med demens og for pårørende

Dagaktivitetstilbud kan også fungere som avlastning for pårørende. Ofte sliter pårørende med dårlig samvittighet, og har vansker med å finne tid til seg selv, i tillegg til tunge omsorgsoppgaver. For mange vil muligheten til å ha tid for seg selv og vite at den syke er godt ivaretatt, være et nødvendig bidrag til å mestre hverdagen som pårørende bedre og lengre.

Dagaktivitetstilbud har vært prioritert både i Demensplan 2015 og 2020. Målet er å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Aktivitet kan bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, påvirke følelsesmessige og atferdsmessige endringer i demensforløpet, forbedre kognitiv funksjon samt øke trivsel og livskvalitet.