Prinsipprogrammer

Nasjonalforeningen for folkehelsens prinsipprogram for folkehelse og frivillighet

Verdigrunnlag

Nasjonalforeningen for folkehelsen er etablert ut i fra tanken om at god folkehelse krever at vi løfter i flokk. Helse skaper vi i fellesskap. Alle har vi ansvar for egen helse, men oppnår mer når vi står sammen og vi bryr oss om hverandre. I levende demokratier er en sterk stemme fra sivilsamfunnet både en verdi i seg selv og en verdi for samfunnet. Vårt arbeid skal uttrykke våre verdier:

Omsorg: vi bryr oss og viser nestekjærlighet i praksis
Solidaritet: vi ser alle mennesker som likeverdige og sidestiller oss med mennesker som trenger hjelp og støtte
Trivsel: vi fremmer glede, mening og trygghet
Kunnskap: vi støtter utviklingen av kunnskap, tar i bruk og deler kunnskap

Vårt folkehelsebidrag

Som frivillig organisasjon består vi både av medlemmer og andre aktive som yter en frivillig innsats. Vi har dessuten et fagmiljø av ansatte som støtter opp under denne innsatsen. Vårt frivillige arbeid er bredt og mangfoldig: vi finansierer forskning, sprer kunnskap og driver helsepolitisk arbeid og skaper møteplasser. Lokallagene har mange aktiviteter som bidrar til å fremme god helse, forebygge og mestre både demenssykdom og hjerte- og karsykdommer. Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende kan vi representere deres brukerinteresser i forhold til myndighetene.

Vi er en samarbeidspartner for både nasjonale og lokale myndigheter. Vi samarbeider med forskningsmiljøer og faginstanser. Vi skaffer penger til lokale aktiviteter og tilbud. Nasjonalforeningen for folkehelsen i all hovedsak er finansiert med innsamlede midler og gaver og yter således også økonomiske bidrag til fellesskapet.

Frivillighet og inkludering

Ensomhet, isolasjon og «utenforskap» øker risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer. Deltakelse i frivillig arbeid kan i seg selv være helsefremmende. Frivilligheten gir mange mennesker mulighet til å være aktive, delta i samfunnet, ta vare på sin egen helse og være sosiale. Frivillighet kan dermed bidra til å utjevne sosiale ulikheter, dersom organisasjonene lykkes i å være inkluderende og åpne for alle grupper. Å være med i et helselag eller en demensforening, delta på aktiviteter eller være en aktivitetsvenn kan gi økt livskvalitet og tilgang til sosial støtte for den enkelte frivillige.

Det er klare sammenhenger mellom det å ha lite sosialt nettverk og helsemessige risikofaktorer og usunn livsstil. Å inkludere enda flere i gode felleskap og fysisk aktivitet vil bidra til flere friske leveår. Gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre kan vi forhindre ensomhet og utenforskap. Frivilligheten kan spille en viktig rolle for mennesker som er nye i Norge og som ønsker å komme inn i det norske samfunnet.

Medlemsdemokrati

Den viktigste ressursen for Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlemmene. Gjennom medlemmene får organisasjonen en demokratisk forankring, og talerør ut i mange norske lokalsamfunn. Medlemmene gir oss tyngde overfor politiske myndigheter. Derfor vil vi fortsette å arbeide for å rekruttere nye medlemmer og sørge for at Nasjonalforeningen for folkehelsen er en demokratisk organisasjon som er preget av åpenhet, inkludering og tilrettelegging for deltakelse for alle lag i befolkningen. Organisasjonen skal legge til rette for at personer med demens skal kunne delta på like linje med andre.

Noen ønsker å gjøre en frivillig innsats uten å melde seg inn i organisasjonen. Vi ønsker å samarbeide med andre frivillige organisasjoner og enkeltpersoner gjennom «Aktivitetsvenn» og andre aktivitetstilbud.

Likeverdig samarbeid

Samarbeid mellom det offentlige og frivillige handler ikke bare om at frivillige skal utgjøre et «supplement», men om å utvikle likeverdig samarbeid mellom frivillige og offentlige myndigheter, om å finne løsninger sammen. Begrepet «samskapelse» er brukt om dette. Samskapelse handler om å lytte, involvere og utvikle løsninger sammen hvor felles ressurser kan mobiliseres.

Medvirkning er et viktig prinsipp i folkehelsearbeidet, og kommunene skal legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner. Brukere av kommunenes omsorgstjenester må få mulighet til å ha medvirkning på disse. Vi kan bidra både når det gjelder medvirkning i folkehelsearbeidet og i utviklingen av kommunenes omsorgstjenester.

De demografiske endringene Norge står foran gjør innsatsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og andre frivillige organisasjoner helt nødvendig. Som frivillig organisasjon kan vi bidra til bedre egenmestring ved sykdom, styrke sosiale nettverk og helsefremmende aktiviteter. Vi har også en lang tradisjon for å bidra til innovasjon i helse- og velferdsordninger.

Grenseoppganger mellom frivillige og offentlige oppgaver

Vi ønsker et godt offentlig, sosialt sikkerhetsnett i Norge og gode offentlige helse- og velferdstjenester. Samtidig er det viktige samfunnsoppgaver som frivillige har bedre forutsetninger for å løse, slik som å skape gode møteplasser og sosialt fellesskap. Frivillig arbeid har også en egenverdi, ved at det gir mulighet for å oppleve det å bety noe for andre, lære og mestre.

Rollefordeling og arbeidsoppgaver i det frivillige omsorgsarbeidet må avklares gjennom likeverdig dialog mellom det offentlige og de frivillige. Frivilligheten kan fange opp og sette nye behov på dagsorden, både når det gjelder folkehelse, forebygging, pleie, omsorg og behandling.

Det er stat og kommune som har ansvaret for å oppfylle innbyggernes rettigheter. Et godt samarbeid om tiltak på pleie- og omsorgsfeltet avhenger av at frivillighetens egenart ivaretas. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil arbeide for at grunnleggende omsorgs- og pleieoppgaver ikke skal overføres til frivillige og pårørende for å oppnå økonomiske innsparinger. At vi har gode fellesskapsløsninger som gir pårørende mulighet til avlastning, og profesjonelle pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet er kjerneverdier i den norske velferdsstaten som vi vil verne om.

Kommunens ansvar for pleietrengende kan ikke overlates til de frivillige. Kommunale og frivillige tjenester må utfylle hverandre, og den frivillige innsatsen må ikke sees på som en erstatning for kommunale tjenester. Frivillige i Nasjonalforeningen for folkehelsen må oppleve at de er med på å tilføre noe ekstra, og ikke være en erstatning for den offentlige tjenesteproduksjonen. Frivillige må heller ikke settes i situasjoner hvor de påføres helsefaglig eller medisinsk ansvar.

Frivilligheten må anerkjennes for den kompetansen og engasjementet vi har. Frivilligheten har en unik posisjon i samfunnet, som en uavhengig og selvstendig sektor.

Frivillig arbeid trenger tilrettelegging. Offentlig sektor må være med på å betale for arbeidet med rekruttering, opplæring, motivasjon og veiledning.

Vedtatt: 24. november 2016