Vi mener

Innspill til statsbudsjettet 2020

I arbeidet for å påvirke politiske beslutninger som har konsekvenser for organisasjonens saker, deltar vi stadig på møter og høringer. Statsbudsjettet er en slik mulighet for å oppfordre politikerne til gode beslutninger for folkehelsa.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har i høst, som i tidligere år, vært aktive i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. I år har vi vært på tre høringer på Stortinget.

Utdannings- og forskningskomiteen

Den første høringen Nasjonalforeningen for folkehelsen var tilstede på, var i utdannings- og forskningskomiteen. Her snakket vi om å reduser sosiale ulikheter i læring, mestring og helse. Alle barn må få mulighet til en time fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag. Inspirasjon og erfaringsutveksling mellom skoler, slik som regjeringen legger opp til nå, er ikke tilstrekkelig. Det medfører forskjeller basert på hvor en bor, og hvilken skole en  går på.

Alle barn bør ha mulighet til fysisk aktivitet i skolen. Vi mener at for at dette skal kunne gjennomføres over alt, må det settes av midler til gjennomføring, opplæring av lærere og lovfesting i opplæringsloven.

Les hele innspillet: Høring i utdannings- og forskningskomiteen 

Helse- og omsorgskomiteen

I høringen hos helse og omsorgskomiteen ba vi bl.a. om midler til drift av organisasjonens egne aktiviteter: Aktivitetsvenn og kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. Vi ba også komiteen bidra med 15 millioner kroner til økt satsning på forskning som kan avdekke årsakene til ulike demenssykdommer for å finne effektiv behandling. Vi ba komiteen om å bevilge midler til å utvikle måleparametere for å vurdere sosiale fordelingseffekter av politikk og tiltak. Vi støttet også Sykepleierforbundet i å be om økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere.

Les hele innspillet: Høring i helse- og omsogskomiteen

Familie- og kulturkomiteen

I høring hos familie- og kulturkomiteen snakket vi om Fritidskortet. Nasjonalforeningen for folkehelsen er bekymret over at Fritidskortet ser ut til å kreve søknadsprosesser og byråkrati. Det vil føre til at de som trenger det mest ekskluderes. Det er bra at regjeringen ønsker å gjøre det enklere for flere barn og unge å delta i fritidsaktiviteter. Men vi får et rettferdighetsproblem når deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter følger størrelsen på lommeboka. Ulikhet i deltakelse er med på å forsterke en situasjon som også gir ulikhet i helse.
Vi snakket også om momskompensasjon til frivillige organisasjoner og viktighetene av sterke og selvstendige frivilligsentraler.

Les hele innspillet: Høring i familie– og kulturkomiteen

Høringssvar Nasjonalforeningen for folkehelsen sender inn i løpet av året, kan leses her: www.nasjonalforeningen.no/horingerogbrev