Musikk og trening

Veiledning til oppstart

God planlegging er av stor betydning for hvor vellykket aktiviteten blir. Nedenfor beskriver vi ulike roller og praktiske forhold det er hensiktsmessig å ha tenkt gjennom.

Ansatte på sykehjem og andre institusjoner har en nøkkelrolle siden de kjenner de syke og vet når på dagen en aktivitet vil passe. De må være villig til å prioritere denne aktiviteten. En eller flere ansatte bør være tilstede på samlingene, men trenger ikke være den som leder gruppen.

Pårørende kan bidra som støtte for den syke. Det er også de som kjenner den syke best, spesielt når det gjelder musikk det kan knyttes minner til. Av erfaring vet vi at denne gruppen må få en tydelig invitasjon til å være med i aktiviteten.

Frivillige er viktige som støtte og medhjelpere i aktiviteten. De kan også ha ansvar for å sikre kontinuitet i aktiviteten.

Frivillige og pårørende er ressurser som ofte ikke blir tatt i bruk. Ulik bakgrunn og kjennskap til livet i en institusjon kan føre til en del misforståelser. Akutte ting kan oppstå på en avdeling som må prioriteres.

Alle som bidrar må kjenne sin rolle og være lydhøre overfor personene med demens.

Hvordan starte opp

Vi vil anbefale å samle ansatte, pårørende og frivillige til et felles oppstartsmøte. Dette er en fin måte å tydeliggjøre fellesskapet rundt aktiviteten, men det er også en del formaliteter som må formidles fra ansattes ståsted:

 • Målet med å starte aktiviteten.
 • Taushetsplikt blant deltakerne.
 • Skille mellom å delta i en aktivitet og delta i omsorgsoppgaver.

Ellers må oppstartsmøtet avtale fordeling av praktisk arbeid:

 • Egnet tidspunkt på dagen/ukedag.
 • Hyppighet.
 • Ansvar for å sette frem stoler.
 • Lage til drikke (og frukt?).
 • Finne høytalere og spiller som kan kobles til nedlastet musikk/CD-spiller.
 • Invitere pårørende til å være med.
 • Kan invitasjon fra en annen pårørende ha større effekt enn fra en ansatt?

Å ha et fast tidspunkt i uken, og gjerne et oppslag på tavlen om at pårørende er hjertelig velkomne til å være med – kan øke pårørendedeltagelsen.

NB! Viktig at alt står klart. Stoler på plass og musikkutstyr klart til bruk før en inviterer pasientene inn. Da har den som leder aktiviteten overskudd til å hilse på deltakerne før en skal starte opp.

Veiledning til oppstart utenfor institusjon

Hjemmeboende personer med demens og deres pårørende opplever ofte at det sosiale nettverket forsvinner etter hvert som sykdommen utvikler seg. Bruk av sang og musikk i trening eller som allsang er godt egnet som ramme rundt et sosialt treff. Dette er en fin måte å bygge nye sosiale nettverk.

Arbeidsgruppen må gjøre noen av de samme valgene som i institusjon:

 • Egnet tidspunkt på dagen/ukedag (alltid til samme tid).
 • Hyppighet og varighet.
 • Ta opp temaene om taushetsplikt og rollefordeling for de frivillige.
 • Legge en plan for invitasjon/rekruttering.
 • Vi anbefaler medlemskap hos streamingleverandør som gjør det lett å tilpasse musikken til deltakerne.