Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Savn i statsbudsjett 2024

Statsbudsjettet for 2024 leverer i utgangpunktet i liten grad på de sakene Nasjonalforeningen for folkehelsen har tatt opp i våre innspill til regjeringen.

I forkant av budsjettet hadde vi bant annet jobbet for en “barnepakke”, med en ekstra satsing på barns helse nå i krevende tider. Her foreslo vi blant annet innføring av gratis og sunn skolemat, daglig fysisk aktivitet i skolen, økt tilskudd til fritidsaktivitet, mobilfrie skoler, økt barnetrygd og momskutt på sunn mat. Ikke noe av dette kom med i forslaget til hvordan vi skal bruke penger i Norge i 2024.  

Vi fortsetter å følge opp disse sakene i de kommende høringene på Stortinget og gjennom annet påvirkningsarbeid.

Litt mer om de enkelte postene:  

Skolemat og fysisk aktivitet i skolen 

Landets skoler og barnehager er blant de viktigste arenaene for iverksetting av tiltak med mål om å redusere sosial ulikhet blant barn og unge. Grunnen til dette er at barn og unge med ulik sosioøkonomisk bakgrunn tilbringer om lag halvparten av sin våkne hverdag i våre utdanningsinstitusjoner. Nasjonalforeningen for folkehelsen har foreslått skolemat og daglig fysisk aktivitet i skolen, slik regjeringen også har lovet i Hurdalsplatformen.

I forslaget til statsbudsjettet er det ikke bevilget penger til ordninger knyttet til skolemat og daglig fysisk aktivitet. 

Driftstilskudd til vårt arbeid som pasientorganisasjon

Vi er ikke innvilget unntaket i forskriften slik vi har bedt om. Det innebærer at vi ikke kan søke om driftstøtte, med mindre dette endres i budsjettforhandlingene. 

Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser  

Finansieringstilskudd via Husbanken er en forutsetning for å få bygget ut nok sykehjemsplasser, etter hvert som det blir stadig flere eldre som får demens.  I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslås det bevilget et tilskudd på tre milliarder, med første års utbetaling på 300 millioner i 2024. Regjeringen anslår at dette skal dekke 1 500 nye sykehjemsplasser, men det er grunn til å anta at dette anslaget er for høyt, og at det i realiteten vil bli færre plasser. 

Bo trygt hjemme-reformen 

I stortingsmeldingen Bo tryggere hjemme, fremmes en rekke viktige satsinger, som aktivitetsgaranti, mer trygghetsteknologi og bedre støtte og avlastning til pårørende. Nasjonalforeningen klappet for forslagene da de kom, men sa samtidig at testen på viljen til å få til dette er statsbudsjettet. Den viljen ser vi ikke i dag. 75 millioner kroner til å følge opp en stor eldrereform er åpenbart altfor lite. 

Barnetrygd

Satsene for barnetrygd er uendret fra revidert budsjett for 2023, noe som betyr en reell reduksjon på grunn av inflasjon. Da ble satsene i barnetrygden prisjustert og økt med 200 kr for barn mellom 6 og 8 år. Regjeringens forslag til billigere barnehage er veldig bra, men ikke alle familier har barnehagebarn, så det kan ikke være eneste svar fra regjeringen. Vi trenger mer målrettet innsats for å sikre at alle barn i Norge får nok og sunn mat og kan delta på aktivitet. Dyrtiden må ikke få ramme barns helse.

Momskompensasjon 

Regjeringen setter av 2,44 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og skriver at de legger til rette for full momskompensasjon. Men regjeringen foreslår ikke å regelstyre ordningen, slik som de har lovet i Hurdalsplattformen. 

Avgifter

Regjeringen legger opp til å øke avgiftene på alkohol og tobakk i tråd med den generelle prisveksten, men snusavgiften øker litt mer.