Hedmark

Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening

Hamarregionen demensforening jobber blant annet med temamøter, pårørendeskole og formiddagstreff for personer med en demensdiagnose.

Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak.

Pårørendeskole. Ett årlig tilbud, 6 kvelder i løpet av høsten, i Parkgården på Hamar. Dette er et samarbeid mellom: kommunene i Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Hamarregionen demensforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeslaget i Hedmark.

Samtalegruppe for pårørende, første mandag i måneden på Klukstuen Omsorgssenter, fra kl 18.00 – kl 20.00.Tilbudet annonseres.

Trimgruppe på Løten Fysio: Trimgruppe for personer med en demenssykdom og deres pårørende. 

Årlig kurs/ferieopphold for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, tre dager i september på Sjusjøen, i ett samarbeid med Sykehuset Innlandet.

Temamøter.

Sommertur/sommerfest for medlemmer og frivillige i foreningen.

Fotball vekker minner og gir bedret livskvalitet til mennesker rammet av hukommelsessvikt sammen med HamKam fotball.

Kafe forglemmegei er et lavterskel - tilbud til hjemmeboende personer med en demenssykdom og deres pårørende. Det er et tilrettelagt tilbud enten i Løten, Stange og Hamar. Ta kontakt med oss for program.

Aktivitetsvenn.

Kurs og info om "Demensvennlig samfunn".

Hamarregionen demensforening informerer om sine aktiviteter på "Tavla" i Hamar Arbeiderblad, i Huskelappen og på plakater.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Hamarregionen demensforening Helle Jordbræk tlf.: 410 76372 eller på mail: post@helles.no