Til hovedinnhold
Støtt oss

Rapporter

Sosial ulikhet tar liv

Sosial ulikhet tar liv. Problemet er gjennomgripende i vårt samfunn. Helse, livskvalitet og død følger sosial status som en trapp gjennom hele samfunnet enten vi måler sosial status som inntekt eller utdanning.

Les rapporten: Sosial ulikhet tar liv (pdf)

Det er et folkehelseproblem. Det er et samfunnsøkonomisk problem. Det truer den tilliten som er avgjørende for at vi som samfunn skal kunne håndtere kriser og, ikke minst, det er dypt urettferdig. Mennesker med færre livssjanser og dårlige levekår opplever mer sykdom og for tidlig død.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er pådriver for å redusere sosial ulikhet i helse i Norge. Derfor har vi stilt krav om at regjeringen må utvikle en forpliktende strategi for å redusere helseforskjellene.

Regjeringen har nå lovet at en lik strategi skal komme med folkehelsemeldingen som legges fram for Stortinget våren 2023. Vi ba derfor to av Norges fremste forskere på sosial ulikhet i helse Espen Dahl og Jon Ivar Elstad om et notat hvor de presenterer størrelsen på problemet, innsatsområder som en norsk strategi må omfatte for å få effekt, og en vurdering av hvordan vi kan følge gjennomføring av strategien over tid.

Vi vil framheve tre sentrale budskap fra Dahl og Elstad: Problemet er enormt stort. Hele 170 000 leveår kunne vært vunnet bare på ett år dersom vi ikke hadde hatt sosial ulikhet i helse. De viser et potensiale for at 40 prosent av tapte leveår i befolkningen kan spares om vi utjevner sosiale helseforskjeller.

Løsningen ligger i en bred og koordinert strategi med stor vekt på tidlig innsats og universelle tiltak. Det er behov for innsats på områdene barns tidlige utvikling, skole og utdanning, arbeidsmarked og arbeidsmiljø, inntekt og fattigdom, bolig og lokalsamfunn, helseatferd og helsetjenester, samt deltakelse, demokrati og inkludering.

Oppfølgingen må skje gjennom å måle at en faktisk gjennomfører det som ligger i strategier og planer. Det er behov for politisk forpliktende indikatorer som måler sosial fordeling innenfor alle innsatsområdene. For at utviklingen skal kunne gå i riktig retning er det nødvendig å vurdere fordelingseffekter av tiltak i alle sektorer. Såkalte fordelingsbriller må tas på for å vurdere om tiltak og politikk kan bidra til minskende ulikhet i de samfunnsforhold som påvirker ulikhetene i helse.

Med denne rapporten viser Nasjonalforeningen for folkehelsen at vi har kunnskap nok til å redusere sosial ulikhet i helse. Det vi trenger er politisk vilje og reell kraft til å gjennomføre strategier og tiltak.

Det er ikke et mål at alle skal leve like liv, men vi må som samfunn gjøre alt vi kan for at alle skal få de samme livssjansene når vi skal forme våre liv etter egne ønsker og ambisjoner.

Nasjonalforeningen for folkehelsen takker med dette Jon Ivar Elstad og Espen Dahl for deres arbeid med rapporten. Elstad og Dahl er ansvarlig for rapportens faglige innhold.

Les rapporten: Sosial ulikhet tar liv (pdf)