Demens

Symptomer og tidlige tegn

Demenssykdom fører til dårlig hukommelse og problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg og å utføre daglige gjøremål. De fleste opplever også endringer i humør og personlighet.

Mange glemmer mer med årene. Dette kan være på grunn av aldersbetingede endringer i hjernen. Når vi blir eldre blir også reaksjonene langsommere, men det er likevel ikke sikkert at hukommelsen er svekket.

Det er et grenseland mellom hva som er normale aldersbetingede forandringer i hjernen og demenssykdom. Denne fasen kalles mild kognitiv svikt, og det kan være en risikofaktor for utvikling av demens. 

Tidlige tegn på demens

 • hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
 • problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
 • språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
 • oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
 • problemer med å huske tid og sted
 • svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi
 • problemer med abstrakt tenkning
 • feilplassering av gjenstander
 • forandringer i humør
 • atferdsendringer
 • tap av initiativ og engasjement

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

Dersom du er bekymret for om du selv eller noen nær deg kan ha demens, bør du kontakte fastlegen. Det er viktig å få stilt en diagnose, uansett om symptomene skyldes demens eller annen sykdom.

 

Ulike symptomer av demens

Symptomer på demens kan være av ulik art. Det kan dreie seg om tankemessige symptomer, atferdsmessige eller psykologiske symptomer og motoriske symptomer.

Kognitive symptomer - dreier seg om tankevirksomhet og hvordan vi tilegner oss kunnskap.

 • Oppmerksomhet og konsentrasjon – for eksempel evnen til å følge med i en samtale, eller om du lett blir distrahert.
 • Læring og hukommelse – evnen til å huske det vi nettopp snakket om.
 • Språk – opplevelsen av at ord blir borte, forståelsen av ord og meninger svekkes. Demens kan gi mange forskjellige former for språkproblemer.
 • Handlingssvikt  - manglende evne til å utføre oppgaver, til tross for at det fysiske er i orden og du har en forståelse av det som skal gjøres. Det kan for eksempel gi utslag i at man ikke klarer å bruke kaffetrakteren eller andre kjente verktøy lenger.
 • Agnosi - manglende evne til å gjenkjenne eller forstå sanseinntrykk. Innebærer at man får en forvrengt eller feilaktig forståelse av virkeligheten og lett kan mistolke situasjoner.
 • Orienteringssvikt - svikt i evnen til å forstå og handle i rom. Det kan f.eks. være det å ikke kjenne seg igjen, ha problemer med å finne veien på steder som er kjent.
 • Intellektuelle evner – abstrakt tenkning og resonnering. Kan for eksempel gi seg utslag i redusert evne til fleksibilitet. Det å håndtere penger krever abstrakt tenkning.
 • Redusert evne til å komme i gang med oppgaver. Tiltaksløshet. Vanskeligheter med målrettet aktivitet.

Ulike typer demens

Atferdsmessige og psykologiske symptomer - Samspillet mellom følelser og tankevirksomhet legger grunnlaget for hvordan vi reagerer og oppfører oss. Dette komplekse samspillet gjør at symptomene vil variere fra person til person. Demens kan medføre:

 • depresjon
 • tilbaketrekking og isolasjon
 • angst
 • vrangforestillinger
 • personlighetsendringer
 • apati – interesseløshet og/eller rastløs motorisk atferd
 • brå forandringer i humør - irritabilitet
 • repeterende handlinger
 • forandring i døgnrytme

Motoriske symptomer - evnen til å koordinere bevegelser kan svikte og føre til:

 • problemer med muskelstyring
 • koordinering av bevegelser
 • inkontinens, kontrollmekanismen kan svikte etter hvert som sykdommen skrider fram.