Til hovedinnhold
Støtt oss

Demens

Symptomer og tidlige tegn på demens

Tidlige tegn på demens kan være vanskelig å oppdage, både for personen selv og for de rundt. For noen kan språk, hukommelse eller orientering være det første som svikter. For andre er det endringer i personlighet og humør.

Mange glemmer mer med årene. Dette kan være på grunn av aldersbetingede endringer i hjernen og skyldes ikke nødvendigvis sykdom. Når vi blir eldre blir også reaksjonene langsommere, men det er likevel ikke sikkert at hukommelsen er svekket.

Det er et grenseland mellom hva som er normale, aldersbetingede forandringer i hjernen og demenssykdom. Denne fasen kalles mild kognitiv svikt og det kan være en risikofaktor for utvikling av demens

Tidlige tegn på demens

Problemer med å utføre vanlige dagligdagse oppgaver, som å følge en matoppskrift eller bruke tekniske hjelpemidler som PC og fjernkontroll.

Språkproblemer, vansker med å huske navn på ting eller personer, eller at forståelsen av ord og meninger svekkes eller blir borte.

Oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer, lett distrahert eller problemer med å følge med i en samtale.

Problemer med å huske tid og sted, som å huske avtaler og finne fram på ukjente steder.

Svekket dømmekraft, for eksempel problemer med å håndtere økonomi, svekket tallforståelse.

Hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen, problemer med å lære noe nytt.

Problemer med abstrakt tenkning, logisk tekning svekkes og man kan bli mindre fleksibel. Noen får problemer med å forstå ironi.

Forandringer i humør, kan vise tegn på depresjon eller økt irritabilitet.

Atferdsendringer, som personlighetsendringer, er apatisk, isolerer seg fra omgivelsene.

Tap av initiativ og engasjement, redusert evne til å komme i gang med oppgaver. Tiltaksløs og vanskeligheter med målrettet aktivitet.

Er det demens eller en annen sykdom? 

Dersom du er bekymret for om du selv eller noen nær deg kan ha demens, bør du kontakte fastlegen. Det er viktig å få stilt en diagnose, uansett om symptomene skyldes demens eller annen sykdom.

Selv om det er mange symptomer som kan være utfordrende å håndtere, både for den det gjelder, pårørende og andre i omgivelsene, er det viktig å huske på at personen er mer enn sykdommen.

Med god tilrettelegging, hjelp og støtte, vil mange klare seg godt gjennom hele sykdomsforløpet. Diagnose til rett tid og åpenhet om sykdommen er til god hjelp for å klare seg best mulig.

Se og les

Ulike symptomer ved demens

Symptomer ved demens kan være av ulik art. Det kan dreie seg om hvordan vi tenker, oppfører oss eller beveger oss.

Kognitive symptomer - dreier seg om tankevirksomhet og hvordan vi tilegner oss kunnskap.

Endringer i oppmerksomhet og konsentrasjon – for eksempel evnen til å følge med i en samtale, eller om du lett blir distrahert.

Læring og hukommelse – endringer i evnen til å huske det vi nettopp snakket om.

Endringer i språk – opplevelsen av at ord blir borte, forståelsen av ord og meninger svekkes. Demens kan gi mange forskjellige former for språkproblemer.

Handlingssvikt – manglende evne til å utføre oppgaver, til tross for at det fysiske er i orden og du har en forståelse av det som skal gjøres. Det kan for eksempel gi utslag i at man ikke klarer å bruke kaffetrakteren eller andre kjente dagligdagse hjelpmidler lenger.

Agnosi - manglende evne til å gjenkjenne eller forstå sanseinntrykk som å identifisere gjenstander, lyder, smak og lukt. Innebærer at man får en forvrengt eller feilaktig forståelse av virkeligheten og lett kan mistolke situasjoner.

Orienteringssvikt - svikt i evnen til å forstå og handle i rom. Det kan f.eks. være det å ikke kjenne seg igjen, og ha problemer med å finne veien, også på steder som er kjent.

Intellektuelle evner – abstrakt tenkning og resonnering. Kan for eksempel gi seg utslag i redusert evne til fleksibilitet. Det å håndtere penger og forstå pengenes verdi krever abstrakt tenkning.

Redusert evne til å komme i gang med oppgaver. Tiltaksløshet. Vanskeligheter med målrettet aktivitet.

Atferdsmessige og psykologiske symptomer - Samspillet mellom følelser og tankevirksomhet legger grunnlaget for hvordan vi reagerer og oppfører oss. Dette komplekse samspillet gjør at symptomene vil variere fra person til person.

Demens kan medføre

 • depresjon
 • tilbaketrekking og isolasjon
 • angst
 • vrangforestillinger
 • personlighetsendringer
 • apati – interesseløshet og/eller rastløs motorisk atferd
 • brå forandringer i humør - irritabilitet
 • repeterende handlinger
 • forandring i døgnrytme

Motoriske symptomer - evnen til å koordinere bevegelser kan svikte og føre til

 • problemer med muskelstyring
 • koordinering av bevegelser
 • inkontinens, kontrollmekanismen kan svikte etter hvert som sykdommen skrider fram

Med så mange og store mulige endringer er det naturlig at både den som får demens, og ikke minst omgivelsene, kan oppleve store utfordringer. Mange som har demens opplever å bli oversett, ikke bli tatt på alvor, eller ikke respektert.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om språkevnen kan være svekket, er tankene og følelsene fremdeles der. Med god tilretteleggelse, kan personer med demens delta i beslutninger som gjelder dem selv, og har rett til det, som alle andre.

Demensforskning vi finansierer