Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Demenskoret gir mer åpenhet

Demenskoret har fått en fantastisk mottakelse og bidrar til økt åpenhet og forståelse for personer med demens og deres pårørende. Nå starter demenskor og sangaktiviteter over hele landet.
Demenskoret
Foto: Jan Kenneth Diesen/Nordisk Banijay/NRK

- Det er utrolig flott å se det store engasjementet serien har skapt og hvor mange som ønsker å bidra for mennesker med demens. Den fører til en enorm pågang til alle våre tilbud, forteller generalsekretær Mina Gerhardsen. 

Mange oppfatter demens som en sykdom som fratar de som rammes muligheten til livsutfoldelse. Men serien Demenskoret viser at det slett ikke stemmer. Mennesker med demens kan ha gode og meningsfulle dager, men det krever at samfunnet legger til rette for det. Det gjelder hverdagsaktiviteter som å gå en tur eller handle i nærbutikken, og det gjelder fritidsaktiviteter som å synge eller drive med håndarbeid. 

– Demenslinjen får henvendelser både fra mennesker som er bekymret for egen demenssykdom og fra pårørende. Mange har behov for å møte andre i samme situasjon i våre lokale demensforeninger. Vi er også glade for alle bidrag til forskningen og at flere ønsker å melde seg til frivillig innsats. Vi ønsker alle velkommen, sier Mina Gerhardsen. 

Råd om demensvennlige kor- og sangaktviteter

Et mer demensvennlig samfunn vil gi mennesker med demens en mulighet til å delta i mye større grad enn i dag.

Her er våre generelle råd for mer demensvennlige kor og andre organiserte fritidsaktiviteter: 

 • Møt folk med vennlighet
 • Hils og ønsk velkommen. Bruk gjerne navnet på vedkommende når de kommer og vis at de er ventet og velkommen.
 • Vis vedkommende hvor de skal, hvor skal de vente på at øvelsen starter osv.
 • Bruk gjerne navneskilt, da er det enklere for alle å holde oversikt over hvem som er med i møtet/koret.
 • Skap et ryddige og oversiktlig lokale, fjern ting som ikke hører hjemme der.
 • Sett opp skilt til toalett og ev andre steder personen trenger å finne fram til.

Flere tips om demensvennlig kommunikasjon:

 • Si én ting om gangen
 • Bruk korte, enkle, klare og konsise ord og setninger. Vær mest mulig konkret. Abstrakte ord fungerer dårlig.
 • Ta deg god tid.
 • Unngå distraherende faktorer
 • Lytt med velvilje
 • Kroppsspråk kan virke langt bedre enn ord. Et smil, en berøring, eller en gest kan virke vel så godt som en beskjed. 
 • Let etter meningen i ordene. Tolk ansiktsuttrykk, gester og handlinger for å forstå hva den andre ønsker å fortelle.
 • Vær en støtte. Overse feil, vær raus og velvillig innstilt i kommunikasjonen. Prøv å forstå det som er ment,
  ikke bare det som er sagt.
 • Vær bevisst på måten du snakker
  • Bruk korte setninger
  • Tydelig, konkret språk 
  • Spør om en ting om gangen, og vent på svar
 • Sørg for gjensidig kontakt
 • Vær positiv og respektfull

Kroppsspråk virker langt bedre enn ord;
et smil og øyekontakt er viktig 

Et tilbud til alle som vil bidra eller trenger hjelp 

Er du en av de som gjerne vil bidra eller som trenger noen å snakke med?  

 • I våre lokallag møter du andre i samme situasjon som står på for bedre demensomsorg i kommunen. Bli medlem! 
 • Demenslinjen møter du spesialsykepleiere med god kunnskap om demens. Ring oss på 23 12 00 40 mandag til fredag mellom klokken 9 og 15. 
 • Aktivitetsvenner gjør en frivillig innsats for personer med demens. Meld deg som aktivitetsvenn! 
 • Vil du være en bedre nabo eller venn for en som har demens? Motta våre nyhetsbrev med kunnskap som kan hjelpe deg. Bli demensvenn! 
 • Har du behov for å snakke med andre pårørende? Ta kontakt med en av våre likepersoner som selv har erfaring som pårørende. 
 • Er ditt nærmiljø og din kommune demensvennlig? Over 150 kommuner er med i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn. Er din kommune med, etterspør kurs! Er den ikke med, kan du oppfordre kommunen til å ta kontakt med oss. Bli med i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.  
 • Bare forskning kan stoppe demens. Du kan gi en gave til forskningen og vår innsats for alle som er rammet av demens. Gi din gave! 

Vi krever bedre demensomsorg 

Serien om Demenskoret tar også opp det triste og tunge ved demenssykdom, og viser hvor utilstrekkelige helse- og omsorgstjenestene kan være. Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er dette en hovedoppgave for oss Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi arbeider for at flere skal få diagnose og at de som har diagnose skal få bedre hjelp. Ingen skal møte demens alene! 

Våre krav til myndighetene er: 

 • Flere må få stilt diagnose. I dag mangler omtrent halvparten av alle med demens utredning. 
 • Alle med demens må få en kontaktperson i kommunen og god oppfølging etter at diagnose er stilt, slik det er pålegg om. 
 • Alle som trenger det må få et aktivitetstilbud, personlig tilpasset og basert på egne behov for aktiviteter som kan bidra til mening og glede i hverdagen, og til avlastning for pårørende. 
 • Kapasitet og kompetanse på sykehjem og hjemmebaserte tjenester må bygges ut, og det må tas i bruk velferdsteknologi og nye løsninger for å avhjelpe mannskapsmangelen i helsetjenestene. 
 • Demensforskningen må få mer penger. Når vi i årene som kommer blir dobbelt så mange med demens er det bare forskning på behandling som nytter for å hjelpe alle, i Norge og i resten av verden. 

Gode aktivitetstilbud er mer enn kor 

- Mange av henvendelsene vi får dreier seg om å starte flere kor, og det er fascinerende å se virkningen sang og musikk kan ha. Å synge sammen skaper fellesskap og glede og er en flott aktivitet for personer med demens som er glad i sang, sier Mina Gerhardsen. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker flere demenskor velkommen, og oppfordrer kommuner til å starte dette som en del av det lovpålagte aktivitetstilbudet til personer med demens. Vi er samtidig opptatt av at kor ikke passer for alle og at det må bygges ut en større bredde i tilbudet.   

– Når en rammes av demens, er det spesielt viktig å fortsette med aktiviteter en trives med for å opprettholde både livsglede og ta vare på helsen. For noen vil det være kor, for andre å drive med dyr, fysisk aktivitet eller for eksempel håndverk, sier Mina Gerhardsen. 

Om lag 60 prosent av de over 100 000 personene som har demens i Norge i dag, bor fortsatt hjemme. Kommunene er pålagt å tilby dem tilrettelagt og tilpasset aktivitetstilbud, men bare drøye 30 prosent av de som har en demensdiagnose får et slikt tilbud. 

- Dette er svært kritikkverdig. Det er kommunenes ansvar å tilby de som rammes av demens et aktivitetstilbud. Et viktig premiss for kommunenes plikt til å tilby aktivitet, er at aktiviteten skal være tilpasset behovet til den enkelte. I henhold til Nasjonal faglig retningslinje om demens, bør aktiviteten ivareta både det sosiale, kognitive og fysiske for den som er syk. Når dette ikke skjer, har det store negative konsekvenser både for den demenssyke som fungerer dårligere i hverdagen, og for de pårørende som sliter seg ut, uten avlastning, sier Mina Gerhardsen.