Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Festdag for folkehelsen

Den nye regjeringsplattformen som kom i dag inneholder en rekke seire og muligheter på områder Nasjonalforeningen for folkehelsen har jobbet for lenge.

Den første lekkasjen fra regjeringsforhandlingene dreide seg om full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Denne seieren deler vi med hele frivilligheten, som har kjempet mot skatt på dugnad siden 2005.

Folkehelse

Den påtroppende regjeringen lover en gradvis innføring av et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv. Begge disse sakene har stått øverst på Nasjonalforeningen for folkehelsens helsepolitiske agenda i over ti år.

- Dette er en veldig god dag for folkehelsen vår. Her feirer vi viktige seire om daglig fysisk aktivitet i skolen, innføring av et gratis og sunt skolemåltid og en ny strategi for å utjevne sosial ulikhet i helse. Dette er gode investeringer i bedre helse og mindre sykdom, sier Mina Gerhardsen.

Andre sentrale saker på folkehelseområdet ​som Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for er smarte helseavgifter, en ansvarlig tobakks- og alkoholpolitikk og tiltak knyttet til utjevning av helseforskjeller. På flere av disse områdene er det gode anslag i plattformen, som vi vil følge opp, både i tilknytning til det kommende statsbudsjettet og i årene framover.

Demens- og eldreomsorg

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er situasjonen i den kommunale eldreomsorgen viktig for oss og et område der vi gjennom tiår har pekt på behovet for økt kapasitet og kompetanse. Det er derfor svært gledelig at den nye regjeringen vi satse på flere, hele stillinger, utbygging av flere sykehjemsplasser og en satsing på aktivitetstilbud. Selv om behovet for demensforskning ikke er nevnt i plattformen, håper vi dette vil komme statsbudsjettene framover.

- Vi er veldig positive til satsingen på en bedre demensomsorg, med vektlegging av kapasitet og kompetanse, satsing på teknologi og et bedre tilbud til de som rammes. Vi savner en satsing på demensforskning, men det skal jo også lages budsjett, så vi får håpe det kommer penger til dette der, sier Mina Gerhardsen.

Saker vi har jobbet for i  Hurdalsplattformen

Folkehelse

 • Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.
 • Lage en strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller og bekjempelse av ensomhet.
 • Videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.
 • Gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.
 • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene.

Forskning og digitalisering

 • Legge til rette for bedre bruk av helsedata i helseforskning, styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og næringsutvikling.
 • Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten og videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram slik at vi får et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner.

Demens- og eldreomsorgen

 • Utarbeide en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i eldreomsorgen.
 • Nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.
 • Styrke lavterskeltjenester for mennesker med demens, blant annet gjennom å øke bruken av demenskoordinatorer og gjeninnføre og trappe opp tilskuddsordningen for dagtilbud for demenssyke.
 • Legge til rette for godt samarbeid med frivillig og ideelle aktører i eldreomsorgen.