Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Forskningsmidler til 58 forskere i 2022

I 2022 deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut over 31 millioner til 58 forskningsprosjekter innen demens og hjerte- og karsykdommer. Takk til alle våre givere som gjør denne innsatsen mulig!

- Hjerte og karsykdom og demens er noen av de store sykdommene som fører til mye lidelse og for tidlig død. Vi trenger mer kunnskap om disse sykdommene og takker alle våre medlemmer og givere som gjør det mulig å bidra til viktig forskning, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Siden 1960 har Nasjonalforeningen for folkehelsen delt ut over  1,175 milliarder kroner til hjerte- og karforskning. Siden 2001 har vi bidratt med over 175 millioner til demensforskning. Organisasjonen støtter også forskning på tuberkulose. Totalt har vi bidratt med nærmere 1,4 milliarder kroner til helseforskning siden 1960. Alt, takket være bidrag fra våre givere. 

Hjerteforskningen er kommet langt, og stadig flere får livreddende behandling. Men fortsatt er hjerte- og karsykdommer og kreft de to viktigste årsakene til dødsfall i Norge.

For alzheimer og andre demenssykdommer, er det ingen kur. Over 100 000 lever med demens og forekomsten vil dobles i Norge de neste tiårene. Forskning gir oss håp om behandling også for disse sykdommene. Bare forskning kan stoppe demens.

Demensforskningen

Nye postdoktorprosjekter 2022

Postdoktor Kaja Nordengen «Forhindre demensutvikling i Parkinsons sykdom ved å avdekke mål for individualisert forebygging» Oslo universitetssykehus

Postdoktor Eva Birgitte Aamodt «Prediksjon av kognitiv svikt etter hjerneslag ved hjelp av metoder innen kunstig intelligens» Oslo universitetssykehus

Postdoktor Nathalie Bodd Halaas «Hva er de epidemiologiske og molekylære koblingene mellom delirium og demens med lewylegemer (DLB)?» Universitet i Oslo

Postdoktor Domenica Caponio «Gjenoppretter mitofagi for å hemme Tau-frøindusert patologi i Alzheimers sykdom» Universitet i Oslo

Postdoktor Ingrid Lovise Augestad «yRNA og yRNA fragmentering i utvikling og progresjon av Alzheimers sykdom» Oslo universitetssykehus

Postdoktor Mari Aksnes «Årsakene til økt sårbarhet for Alzheimers sykdom hos kvinner – FEMDEM» Universitet i Oslo

Postdoktor Karen SverdrupFysisk aktivitet ved kognitiv svikt og demens—tidlig identifisering og forebygging”, Aldring og helse ved sykehuset i Vestfold

Demensforskning med kontinuerende støtte

Postdoktor Kristi Henjum, «Biomarkører ved delirium, demens og normal aldring», Universitetet i Oslo. 

Postdoktor Sandra Kuehn, «Utforske Trem2-reseptoren i Alzheimers sykdom for diagnostiske og terapeutiske formål», Universitetet i Oslo. 

Postdoktor Luisa Möhle, «Dimetylfumarat - gjenbruk av MS legemiddel for Alzheimerbehandling», Universitetet i Oslo. 

Postdoktor Elise Thompson, «Innvirkningen demens har på hjernecelleaktivitet og hukommelse», Universitetet i Oslo. 

Postdoktor Marthe Førland, «Nye biomarkører for diagnose og prognose av demenssykdommene AD, DLB og PDD», Stavanger universitetssykehus.

Postdoktor Tanja Louise Ibsen, «COVID-19 epidemiens påvirkning på personer med kognitiv svikt og demens», Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Vestfold sykehus. 

Postdoktor Shahram Bahrami, «Identifisere motstandsdyktighetsfaktorer for Alzheimers sykdom», Universitetet i Oslo, NORMENT. 

Postdoktor Anne-Brita Knapskog, «Mitokondrie-funksjon, inflammasjon og gener, og deres betydning for utvikling av demens, Oslo Universitetssykehus, geriatrisk avdeling Ullevål.» 

Postdoktor Andreas Abentung, «Nye epigenetiske og oksidative signaturer i Alzheimers sykdom, St. Olavs Hospital», Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Håkon Ihle Hansen, Ph.D, «Subklinisk aterosklerose i halspulsårene, kognitiv funksjon og funn på cerebral MR i ACE 1950», Bærum sykehus, Vestre Viken (drift-/nettverksstøtte)

Professor Lars Nilsson, «Utforske Trem2-reseptoren i Alzheimers sykdom for diagnostiske og terapeutiske formål». Universitetet i Oslo. (drift-/nettverksstøtte)

Postdoktor Karin Persson, «Diagnostiske og prognostiske egenskaper til MR, og subgrupper til kognitiv svikt og demens.» Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. (drift-/nettverksstøtte)

Postdoktor Leiv Otto Watne, «Neutrophil axtracellular traps (NETs) ved demens og delirium.» Oslo universitetssykehus. (drift-/nettverksstøtte)

Postdoktor Anne-Brita Knapskog, «Nasjonalt nettverk for forskning på frontotemporal demens i Norge.» Oslo universitetssykehus. (drift-/nettverksstøtte)

Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, Norsk forskningsnettverk for kognitiv svikt etter hjerneslag (Nor-COAST nettverket), NTNU. Støttet av Handelsreisendes understøttelseskasse i Trondheim, via Nasjonalforeningen for folkehelsen. (drift-/nettverksstøtte)

Professor Imre Janszky, «Systemisk betennelse som risikofaktor for cerebral småkarsykdom», NTNU. Støttet via Berith og Eivind Larsens legat til forskning (drift-/nettverksstøtte)

Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, «Betydningen av betennelsesprosesser for demens etter hjerneslag», NTNU. (drift-/nettverksstøtte)

Hjerte- og karforskning

Forskningsmidler tildelt til nye hjerte- og karprosjekter

PhD Kjetil Wessel Andressen, «Utvikling av farmakologisk behandling for hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon», Universitetet i Oslo, avdeling for farmakologi.

Førsteamanuensis Jarl Magnus Aronsen, «Målrettet behandling av hjerterytmeforstyrrelser», Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag.

MD, PhD Kaspar Broch, «Kan dapagliflozin beskytte nyrefunksjonen hos hjertetransplanterte?», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Kardiologisk avdeling

MD, PhD Geir Christensen, «Det stive hjertet; betydningen av det sukkerholdige proteinet versican hos pasienter med hjertesvikt», Universitetet i Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

PhD Tove Lekva, «Ikke-kodende RNA som biomarkør for preeklampsi», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for indremedisinsk forskning.

PhD Ida Gjervold Lunde, «Genetikk i dilatert kardiomyopati: signifikans og molekylære mekanismer for ADAMTSL3 varianter», Akershus universitetssykehus, Divisjon av diagnostikk og teknologi.

PhD Lise Roman Moltzau, «Cytohesiners rolle i hjertet», Universitetet i Oslo, avdeling for farmakologi.

PhD Marius Myrstad, «Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med Atrieflimmer», Vestre Viken, Bærum sykehus, Avdeling for medisinsk forskning.

MD, PhD Thomas Friedrich Möller, “Pilotstudie om teofyllinbehandling hos pasienter med univentrikulære medfødte hjertefeil og Fontan sirkulasjon: effekter på livskvalitet, arbeidskapasitet, hjerte- og lungefunksjon», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Barnekardiologisk avdeling.

PhD Bernadin Ndongson Dongmo, «Ny tilnærming for å forhindre kardiale bivirkninger av immunsuppresjon», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for farmakologi.

Kristine Røren Nordén, «Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom- ExeHeart studien», Diakonhjemmet sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering.

PhD, professor Kåre Olav Stensløkken, «Forbedre funksjon for hjerter transplantert med donasjon etter sirkulatorisk hjertestans», Universitetet i Oslo, Avdeling for molekylærmedisin.

MD, PhD Mathis Stokke, «Målrettet behandling mot de arytmiutløsende cellene etter hjerteinfarkt», Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

MD, PhD Maria Vistnes, «Kuttefragmenter som biomarkører og terapeutiske angrepspunkter i hjertesvikt», Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

PhD Arsenii Zabirnyk, «Farmakologisk redusering av hjerteklaffer forkalkning», Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag.

Hjerte- og karprosjekter med kontinuerende forskningsmidler

Stipendiat Brian Enriquez, «Kunstig intelligens ved håndtering av akutt hjerneslag», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Nevrologisk avdeling.

Stipendiat Fabian August Line, «HCAR1 - den metabolske sensor og reseptor for laktat», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for kirurgisk forskning.

Stipendiat Turid Apeland, «Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer», Vestre Viken, Bærum sykehus, avdeling for medisinsk forskning

Stipendiat Andreas Berg Sellevold, «Trening ved atrieflimmer - en randomisert kontrollert multisenterstudie», NTNU, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Helge Røsjø, «Secretoneurin som markør for ventrikulære arytmier», Akershus universitetssykehus, Avdeling for forskning og innovasjon.

Stipendiat Marit Witsø, «Kartlegging av hjertesviktmekanismer hos pasienter med venstre grenblokk, for å bedre behandlingen», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for kardiologi.

Stipendiat Nikhil Arora, «Den kausale sammenhengen mellom søvn og hjertesykdom», NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Stipendiat Torunn Melnes, «Forebygging av kolesterol-indusert immunrespons ved tidlig aterosklerose», Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisinsk forskning, avdeling for ernæring.

Stipendiat Moses Muslime, «Studere alpha 11, en ny biomarkør for hjertefibrose», Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Stipendiat Reza Parvan, «MikroRNA for diagnose og behandling av hjertesvikt ved bevart pumpefunksjon», Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Ingrid Johansen Skogestad, «Utvikling og testing av et nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag», Lovisenberg Diakonale Sykehus, Forskningsavdelingen.

Prosjektleder Kåre Stensløkken, «Kan vi benytte hjerter som har stanset til hjertetransplantasjon?», Universitetet i Oslo, Avdeling for molekylærmedisin.

Stipendiat Thea P. Støhle, «Molekylære mekanismer i arvelig kardiomyopati», Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Ragnhild Lyseid, «Forskningsprosjekt om vekstfaktor for bindevev (CTGF) som mulig nytt terapeutisk mål for hjertefibrose og diastolisk hjertesvikt», Universitetet i Oslo, Institutt for biomedisin.

Postdoktor Tove Lekva, «Regulering av ikke-kodende RNA ved preeklampsi og fremtidig kardiovaskulær sykdom», Oslo universitetssykehus, RH, Institutt for klinisk medisin,

Postdoktor Arsenii Zabyrnik, «Hindre forkalkning av hjerteklaffer», Universitetet i Oslo, Institutt for kliniske basalfag.

Postdoktor Emil Espe, «Å undersøke høyre side av det sviktende hjertet», Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Tuberkuloseforskning

Forsker Brita Askeland Winje, Tuberkulose, klyngestudie i Etiopia, Folkehelseinstituttet.

Prosjekter som mottar støtte fra stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om forskningsstøtte til Stiftelsen Dam. Disse prosjektene pågår i 2022.

Prosjektleder John Munkhaugen, Røykfri ved hjertesykdom, Vestre Viken, Drammen sykehus, Medisinsk avdeling.

Stipendiat Lise B. Austbø Holteng, RoboCare - Implementering av en smartrobot i sykehjem, Stavanger universitetssykehus, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.

Kontinuerende Dam-prosjekter

Stipendiat Inger Molvik, Å få demensdiagnosen, et vendepunkt?, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Stipendiat Ernest Obeng Asante, Vitamin D, oral helse og demens, Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF.

Stipendiat Gunn Steinsheim, Strekkes strikken for langt? NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.  

Postdoktor Linda Aimée Hartfjord Kvæl, Pasientdeltakelse i helsehus, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap.

Stipendiat Ragnhild Holmberg Aunsmo, Depresjon som risikofaktor for demens, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Stipendiat Heidi Snoen Glomsås, Brukermedvirkning og velferdsteknologi, OsloMet.

Stipendiat Enrico Callegari, Psykofarmakabruk i sykehjem, Sykehuset Østfold/Alderspsykiatrisk Forskningssenter ved Sykehuset Innlandet.

Stipendiat Martine Kajander, Læring og mestring ved demens, Stavanger universitetssykehus, SESAM.

Stipendiat Anders Norvik, Adrenalin ved HLR, NTNU, Fakultetet for medisin og helsevitenskap.

Stipendiat Dag Helge Rønnevik, Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet, NTNU, Fakultetet for medisin og helsevitenskap.