Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Nasjonalforeningen for folkehelsen omfattes av loven, og har på bakgrunn av loven plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderingen i tråd med Åpenhetslovens krav om å bidra til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: Nasjonalforeningen gjør dette ved å vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser vi møter hos oss selv, hos forretningspartnere, eller i leverandørkjeden. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Våre mål er å fremme folkehelsen, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi jobber for aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydningen for folkehelsen. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver. 

Vårt formål er styrende i det vi gjør.  

Vi har etablerte varslingskanaler for ansatte og for våre medlemmer og tillitsvalgte. Eventuelle varsler fra andre kan sendes til post@nasjonalforeningen.no 

Vi har gjennomgått vår virksomhet med sikte på å identifiser mulige og faktiske negative konsekvenser av vår virksomhet, inkludert gjennom leverandørkjede og forretningspartnere. Vi har gjennomført risikovurderingen basert på OECD veileder for aktsomhetsvurderinger. 

Vår egen virksomhet og de aller fleste av våre forretningspartnere er norske firmaer og organisasjoner, der vi vurderer at vi kan gå ut fra at krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold møtes. Vi har også forretningspartnere i og utenfor Norge, der det ikke uten videre kan tas for gitt at dette er tilfelle. Basert på vår gjennomgang har vi identifisert renholdsbransjen i Norge og våre utenlandske innkjøp som de innkjøpene med størst risiko.  

Renholdsbransjen i Norge er kjent for at deler av bransjen ikke overholder kravene til arbeidstid f.eks. Vi har undersøkt hvordan dette forholder seg hos firmaer vi benytter, og bedt om forbedring der det kan se ut til å være behov for dette. Vi har påsett at vår leverandør er ISO-sertifisert. Vi planlegger videre å følge opp renholdsleverandøren og våre renholdere med dialog.  

Vi har også noe innkjøp fra utlandet, og i land der arbeidsforhold ikke nødvendigvis er i tråd med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er i hovedsak profileringsartikler. I disse tilfellene søker vi å finne samarbeidspartnere som opplyser å følge opp slike krav, og har en klausul ved innkjøp av profilmateriell fra Asia, om at det ikke skal være barnearbeid.