Vi mener

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener

Vi driver interessepolitisk påvirkningsarbeid for å endre samfunnet og hverdagen i tråd med organisasjonens målsetninger.

Demens

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, arbeider vi for økt livskvalitet for den enkelte og for å skape et mer demensvennlig samfunn. Vi arbeider for bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens. Vårt mål er at samfunnet skal være best mulig forberedt til å møte et økende antall personer med demens i årene som kommer.

 • Økt vekt på aktiv forebygging av demens.
 • Alle må få mulighet til diagnostisering til rett tid.
 • Både personer med demens og pårørende må få god og tilpasset oppfølging etter diagnose. Herunder koordinator, demens- og pårørendeskoler, veiledning, informasjon osv.
 • Kommuner må ha demensteam og demenskoordinator, evt. i samarbeid med andre kommuner.
 • Alle må få god tilgang til nødvendige teknologiske og andre behandlingshjelpemidler.
 • Alle som trenger det må få en individuell rett til dagaktivitetstilbud.
 • Pårørende må få tilbud om avlastning i sitt nærmiljø, både innenfor og utenfor hjemmet. Personer med demens må få tilbud om heldøgns pleie og omsorg når de trenger det, uten unødig ventetid.
 • Personer med demens i heldøgns pleie og omsorg må få tilbud om tilrettelagte aktiviteter, som fysisk aktivitet, naturopplevelser, sosiale og kulturelle aktiviteter.
 • Familiens økonomi må sikres, slik at levestandarden ikke forringes i urimelig grad når en i familien får demens.
 • Kommunene må legge til rette for samarbeid med frivillige, som kan være et viktig bidrag og supplement til demensomsorgen.
 • Personer med demens skal ha mulighet til å bli inkludert i et demensvennlig samfunn, preget av forståelse, respekt og støtte.

Demensforskning

 • Nasjonalforening for folkehelsen bidrar til demensforskning med innsamlede midler, og vi arbeider for at myndighetene skal styrke forskningen på demens.

Hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdommer er en av de hyppigste dødsårsakene i Norge, og over 600 000 lever med en hjerte- og karsykdom. Det er stort potensial for å forebygge hjerte- og karsykdommer med tiltak som fremmer sunn livsstil, og å legge til rette for å bekjempe disse sykdommene ved økt forskning på årsaker, forebygging og behandling.

Befolkningsrettede tiltak

 • Det må utvikles nasjonale forebyggingsstrategier, tilpasset alle aldersgrupper.
 • Alle barn i grunnskolen skal få gratis frukt og grønt daglig.
 • Alle barn i grunnskolen skal få tilgang til et gratis, sunt og næringsrikt måltid i løpet av skolehverdagen.
 • Alle barn i grunnskolen skal ha minst en times fysisk aktivitet om dagen.
 • Økt satsing på utbygging av gang- og sykkelveier.
 • Økt satsing på å jevne ut sosiale helseforskjeller.
 • Økt satsing på tiltak som gjør det lettere å ta de sunne valgene.
 • Fortsatt restriktiv alkohol- og tobakkspolitikk.

Høyrisikogrupper må få spesielt tett oppfølging

 • Høyrisikogrupper må få hjelp til gode levevaner, slik som god hjelp til å slutte å røyke.
 • Kommunene må samarbeide med frivillig sektor når om gode lavterskel forebyggingstiltak.
 • Prispolitiske virkemiddel kan være effektive for å endre folks atferd i positiv retning.
 • Avgifter på mat og drikke må differensieres, slik at sunt forbruk stimuleres.
 • Tilgjengeligheten til tobakk må begrenses og avgiftene må økes.

Hjerte- og karforskning

 • Nasjonalforening for folkehelsen bidrar til hjerte- og karforskning med innsamlede midler, og vi arbeider for at myndighetene skal styrke forskningen på hjerte - og karsykdommer.