Vi mener

Høringer og brev

Her finner du innspill og høringssvar sendt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Innspill til handlingsplanen om bærekraftsarbeidet i Norge

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet for 2021

Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet for 2021

Innspill til Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet for 2021

Høringsinnspill fagprosedyre for forhåndssamtaler med alvorlig syke geriatriske pasienter og deres pårørende på sykehus

21 organisasjoner bak innspill om sykkel og gange i Nasjonal transportplan 2022- 2033

Innspill til ny alkoholstrategi

Innspill til ny demensplan

Innspill til nasjonal alkoholstrategi fra NCD-alliansen

Høringsinnspill: Med rett til å mestre struktur og innhold i videregående opplæring 2020

Innspill til forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering

Innspill til finanskomiteen ifbm behandling av revidert nasjonalbudsjett

Innspill til Prop 45 L (2019 – 2020) Endringer i kringkastingsloven mv (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge).

NCD-alliansens høringssvar til: Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Høringsbrev om ny stortingsmelding om idrett

Innspill til Statsbudsjettet for 2021

Høringsinnspill til Forskrift miljø og helse i barnehager og skoler

Innspill til  tvangsbegrensningsloven

Innspill til statsbudsjettet 2020: Høring i familie– og kulturkomiteen

Innspill til statsbudsjett 2020: Høring i helse- og omsogskomiteen

Innspill til statsbudsjett 2020: Høring i utdannings- og forskningskomiteen 

Se video fra høringene om statsbudsjettet 2020

Helsedepartementet: Endringer i alkoholloven

Utenriksdepartementet: Innspill til strategi om bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i helsebistanden 

Finansdepartementet: Fjerning av fritak fra avgift for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensa)

Finansdepartementet: Høringsinnspill til NOU Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Innspill til ny pårørendestrategi

Høring om NOU 2018:16 Det viktigste først

Høring om Folkehelsemelingen

Høring om endringer i vergemålsloven

Innspill til Statsbudsjettet for 2020

Høring om lovfestelse av plikt i kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Høring om forslag om etablering av nasjonalt Eldre,- pasient- og brukerombud

Høring om forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Innspill til Statsbudsjett 2019: Høring i helse -og omsorgkomiteen

Innspill til Statsbudsjett 2019: Høring i arbeids- og sosialkomiteen

Innspill til Leve hele livet

Innspill til folkehelsemeldingen

Felles innspill fra NCD-alliansen til folkehelsemeldingen

Innspill til frivillighetsmeldingen

Innspill til Blankholmutvalget

Høring om verdier i pasientenes helsetjeneste, Meld.St 34

Høring om forslag til salg av e-sigaretter