Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi mener

Høringer og brev

For å fremme våre politiske saker er vi i kontakt med myndighetene som departementer, direktorater, politikere og komiteer på Stortinget. Det skjer ved blant annet å sende brev og svare på høringer. Her finner du innspill og høringssvar sendt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

2024

Innspill til stortingsmelding om prioritering (pdf)
26. januar 2024

Høringssvar, endring i yrkestransportloven (pdf)
16. januar 2024

2023

Høringsinnspill, Ekspertutvalg om samtykkekompetanse (pdf)
31. oktober 2023

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen, statsbudsjettet 2024, Demensvennlig samfunn (pdf)
25. oktober 2023

Innspill til Bo trygt hjemme-reformen (pdf)
19. oktober 2023

Høringssvar Evaluering av pandemihåndteringen koronautvalget (pdf)
16. oktober 2023

Høringsinnspill stortingsmelding fremme folkehelse og levekår i samiske områder (pdf)
13. oktober 2023

Høringssvar totalberedskapskommisjonen (pdf)
13. oktober 2023

Innspill til helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjett 2024 (pdf)
11. oktober 2023

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen, statsbudsjett 2024 (pdf)
11. oktober 2023

Innspill til forskningsrådet om inkludering av barn og unge (pdf)
7. oktober 2023

Høringssvar til Samferdselsdepartementet, statsbudsjett 2024 - Drosjeutvalget (pdf)
8. september 2023

Høringssvar Kvinnehelseutvalget (pdf)
14. august 2023

Tid for handiling - høringssvar helsepersonellkommisjonen (pdf)
28. april 2023

Høringssvar Meld. St. 15, Folkehelsemeldinga (pdf)

Høringssvar til statsbudsjettet - Tilsyn med eldreomsorgen (pdf)
3. mars 2023

Pasientenes prøvesvar i nasjonal kjernejournal (pdf)
26. januar 2023

Høringssvar på Forslag om salg av sterkøl fra bryggeri (pdf)
5. januar 2023

Innspill til statsbudsjett 2024 (pdf)
4. januar 2023

2022

Høringssvar Prop. 141 L 2021-2022 - Endringer i vergemålsloven (pdf)
2 . november 2022

Innspill Dokument 8 158 S, 2021-2022, Inkorporering av CRPD i mennesrettsloven (pdf)
1 . november 2022

Innspill til utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2023 (pdf)
20. oktober 2022

Innspill til arbeids- og sosialkomiteen statsbudsjett 2023 (pdf)
13. oktober 2022

NCD-alliansens innspill til høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2023 (pdf)
13. oktober 2022

Innspill til helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjett 2023 (pdf)
12. oktober 2022

Høringsinnspill opptrappingsplan for psykisk helse (pdf)
1. september 2022

Innspill Nasjonal strategi for eID i offentilg sektor (pdf)
22. august 2022

Høringssvar ny pengespillforskrift (pdf)
29. juni 2022

Innspill til Bo trygt hjemme-reformen (pdf)
8. juni 2022

Høringssvar: Forslag om endringer i pleiepengeordningen (pdf)
23. mai 2022

Høringssvar: Ny folkehelsemelding (pdf)
21. april 2022

Forslag om forlenging av smitteverntiltak (pdf)
17. mars 2022

Forslag om endring i taushetsplikt for å legge til rette for digitale vergefullmakter (pdf)
16. mars 2022

Høringsinnspill Kvinnehelseutvalget fra Nasjonalforeningen for folkehelsen (pdf)
28. februar 2022

Innspill til helsemerking av alkohol (pdf)
12. januar 2022

Høringssvar: Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (pdf)
6. januar 2022

2021

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovsutvalget (pdf)
8. november 2021

Høringssvar: DNS-blokkering av nettsider som tilbyr ulovlige pengespill (pdf)
1. november 2021

Innspill til regjeringsplattform 2021 (pdf)
24. september 2021

Høringssvar: Forslag om fleksibel grense for alkoholinnhold (pdf)
24. september 2021

Høringssvar NOU 2021:4 Norge mot 2025 (pdf)
25. juni 2021

Felles uttalelse til vedtak om opphevelse av krav til helseattest for eldre bilførere med virkning fra 1.8.2021 (pdf)
4. juni 2021

Høringssvar: Forslag om endring i helsepersonelloven om innføring av meldeplikt ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet (pdf)
04. mai 2021

Høringsinnspill til representantforslg om retten til å prøve utprøvende behandling - Right to Try (pdf)
23. april 2021

Høringsinnspill til representantforslag om retningslinjer og meldeplikt for å forhindre vold mot eldre (pdf)
21. april 2021

Notat til transport- og kommunikasjonskomiteens høring av nasjonal transportplan (pdf)
7. april 2021 

Høringsinnspill til forslag om endringer i kringkastingsloven (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)
31. mars 2021

Høringsinnspill til forslag om differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer
19. mars 2021

Innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av representantforslag om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre (Dokument 8:79s (2020-2021)) 
29. januar 2021

2020

Folkehelseopprop til regjeringen
17. desember 2020

Innspill til handlingsplanen om bærekraftsarbeidet i Norge
30. november 2020

Høringssvar til NOU 2020:5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp 
23. november 2020

Høringsinnspill til forslag om ny lov om pengspill 
29. september 2020

Innspill til Helse- og omsorgskomiteens behandling av Meld. St. 24 (2019 – 2020) Lindrende behandling og omsorg
22. september 2020

Innspill til Helse- og omsorgskomiteens behandling av forslag til ny e-helselov (pdf)
21. september 2020

Felles innspill om sykkel og gange fra 21 organisasjoner til Nasjonal transportplan 2022-2033 
26. juni 2020

Høringssvar til NOU 2019:25 Med rett til å mestre – struktur og innhold i videregående opplæring 
25. juni 2020

Høringsinnspill til fagprosedyren «Forhåndssamtaler med alvorlig syke geriatriske pasienter og deres pårørende på sykehus» 
20. juni 2020

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med nasjonal alkoholstrategi 
15. juni 2020

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med nasjonal alkoholstrategi fra NCD-alliansen 
15. juni 2020

Høringssvar til forslag om midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering 
27. mai 2020

Høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av Prop 45 L (2019-2020) Endringer i kringkastingsloven mv (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) 
3. mars 2020

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med demensplan 2025 
27. februar 2020

NCD-alliansens høringssvar til: Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
20. februar 2020

Høringsinnspill til ny stortingsmelding om idrett
7. januar 2020

2019

Høringsinnspill til Forskrift miljø og helse i barnehager og skoler
20. desember 2019

Høringssvar til NOU 2019:14 Tvangsberegningsloven 
20. desember 2019

Høringssvar til forslag om endringer i alkoholloven 
6. september 2019

Høringssvar til NOU 2019 : 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer 
12. juli 2019

Høringssvar til forslag om fjerning av fritak fra avgift for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensa) 
10. juli 2019

Innspill til strategi for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i helsebistanden
26. juni 2019

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny pårørendestrategi 
17. juni 2019

Høringsinnspill til Folkehelsemeldingen «Gode liv i eit trygt samfunn» 
09. mai 2019

Høringssvar til forslag om endringer i vergemålsloven 
14. februar 2019

Høringssvar til forslag om lovfesting av plikt i kommunene om å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
11. januar 2019

Høringssvar til forslag om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud 
11. januar 2019

Høringssvar til forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
11. januar 2019

2018 

Høringsinnspill til Leve hele Livet 
2018

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny folkehelsemelding 
2018

Felles innspill fra NCD-alliansen til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny folkehelsemelding 
2018

Innspill til frivillighetsmeldingen
2018

Høringssvar til NOU 2018:16 Det viktigste først 
22. mai 2018

Innspill til Blankholdsutvalget høringsmøte om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste 
18. april 2018