Vi mener

Høringer og brev

Her finner du innspill og høringssvar sendt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Høringsinnspill fagprosedyre for forhåndssamtaler med alvorlig syke geriatriske pasienter og deres pårørende på sykehus

21 organisasjoner bak innspill om sykkel og gange i Nasjonal transportplan 2022- 2033

Innspill til ny alkoholstrategi

Innspill til nasjonal alkoholstrategi fra NCD-alliansen

Høringsinnspill: Med rett til å mestre struktur og innhold i videregående opplæring 2020

Innspill til forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering

Innspill til finanskomiteen ifbm behandling av revidert nasjonalbudsjett

Innspill til Prop 45 L (2019 – 2020) Endringer i kringkastingsloven mv (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge).

NCD-alliansens høringssvar til: Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Høringsbrev om ny stortingsmelding om idrett

Innspill til Statsbudsjettet for 2021

Høringsinnspill til Forskrift miljø og helse i barnehager og skoler

Innspill til  tvangsbegrensningsloven

Innspill til statsbudsjettet 2020: Høring i familie– og kulturkomiteen

Innspill til statsbudsjett 2020: Høring i helse- og omsogskomiteen

Innspill til statsbudsjett 2020: Høring i utdannings- og forskningskomiteen 

Se video fra høringene om statsbudsjettet 2020

Helsedepartementet: Endringer i alkoholloven

Utenriksdepartementet: Innspill til strategi om bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i helsebistanden 

Finansdepartementet: Fjerning av fritak fra avgift for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensa)

Finansdepartementet: Høringsinnspill til NOU Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Innspill til ny pårørendestrategi

Høring om NOU 2018:16 Det viktigste først

Høring om Folkehelsemelingen

Høring om endringer i vergemålsloven

Innspill til Statsbudsjettet for 2020

Høring om lovfestelse av plikt i kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Høring om forslag om etablering av nasjonalt Eldre,- pasient- og brukerombud

Høring om forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Innspill til Statsbudsjett 2019: Høring i helse -og omsorgkomiteen

Innspill til Statsbudsjett 2019: Høring i arbeids- og sosialkomiteen

Innspill til Leve hele livet

Innspill til folkehelsemeldingen

Felles innspill fra NCD-alliansen til folkehelsemeldingen

Innspill til frivillighetsmeldingen

Innspill til Blankholmutvalget

Høring om verdier i pasientenes helsetjeneste, Meld.St 34

Høring om forslag til salg av e-sigaretter