Vi mener

Handlingsprogram 2014 - 2018

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Vi arbeider for å fremme folkehelsen og forebygge sykdom, lokalt og nasjonalt.

Vårt mål er at alle skal få muligheter til god helse og trivsel hele livet. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

I landsmøteperioden fra 2014 vil Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeide med hjerte/ kar- og demenssykdom.

Lokalt folkehelsearbeid

Folkehelse er ikke bare fravær av sykdom, men handler også om møteplasser, sosialt samvær, generell opplysningsvirksomhet og formidling av kunnskap.

Lokallagene driver allsidige helsefremmende aktiviteter for alle aldersgrupper i sine nærmiljø. Målet er å skape trivsel, gode møteplasser og bidra til livskvalitet. Deltakelse, gode sosiale nettverk, mestringsopplevelser og ny kunnskap, gir hverdagene innhold og mening både for deltakere og frivillige.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner for kommunene i det lokale folkehelsearbeidet i tråd med Folkehelseloven. Vi vil arbeide med politisk påvirkning både lokalt og sentralt.

Hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdommer tar også i dag flest liv i Norge.

Vi vil bekjempe de viktigste risikofaktorene, og innarbeide gode kostholdsvaner, fremme fysisk aktivitet og eliminere tobakksbruk i alle aldersgrupper.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil lokalt og sentralt drive helsefremmende og forebyggende virksomhet som blant annet helseopplysning og fysisk aktivitet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil støtte forskning på hjerte- og karsykdommer med egne midler.

Vi vil også arbeide for at myndighetene styrker forskningen på hjerte - og karsykdommer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil arbeide for at kommuner, fylker og statlige myndigheter prioriterer forebyggende tiltak overfor befolkningen.

Demens

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, vil vi arbeide for økt livskvalitet for den enkelte og for å skape et mer demensvennlig samfunn. Vi vil arbeide for bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens. Vårt mål er at samfunnet skal være best mulig forberedt til å møte et økende antall personer med demens i årene som kommer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil arbeide for at det skal satses mer på forebygging og tiltak som kan utsette demenssykdom.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjennom Demensforskningsprogrammet arbeide for økt samarbeid mellom forskningsmiljøene, og fremme forskning som kan bidra til å bekjempe demens. Vi vil også være pådrivere for en økt offentlig forskningsinnsats, og for at forskning på årsaker, forebygging og behandling av demens prioriteres langt sterkere.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil være pådriver for gode helse- og omsorgstilbud. Tilbudene må tilrettelegges ut fra den enkeltes behov.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil arbeide for at personer med demens og deres pårørende blir lyttet til, og tatt med på råd ved utforming av omsorgstilbud. Vi vil arbeide for økt brukermedvirkning i egen organisasjon, og stille krav til offentlige myndigheter om brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudene.

Tuberkulose

Nasjonalforeningen for folkehelsen opprettholder noe støtte til forskning innen tuberkulose som var vårt første satsingsfelt.

Organisasjonsutvikling

Den viktigste ressursen til Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlemmene. Vi vil arbeide for å opprettholde et stabilt høyt medlemstall. De viktigste forutsetningene for medlemsrekruttering er synlighet og aktivitet. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil være en godt synlig organisasjon.

For å sikre rekrutteringen av nye medlemmer vil vi sentralt støtte lokallagene med gode forslag til helsefremmende aktiviteter for alle aldersgrupper. Opplæring og oppfølging av nye medlemmer gjennomføres for å øke motivasjon til frivillig arbeid og skape nye muligheter i organisasjonen.