Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi mener

Handlingsprogram 2018 - 2022

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Vi arbeider for å fremme folkehelsen og forebygge sykdom, lokalt og nasjonalt.

Vårt mål er at alle skal få muligheter til god helse og trivsel hele livet. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Demens og hjerte- og karsykdom

Organisasjonens innsats for folkehelsen er rettet mot å bekjempe demens og hjerte- og karsykdom, slik dette er formulert i Nasjonalforeningen for folkehelsens formålsparagraf.

Organisasjonen vil arbeide med disse sakene ved å

  • Bidra til god folkehelsepolitikk og gode helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
  • Drive interessearbeid for personer med demens og deres pårørende
  • Skaffe midler til forskning og forvalte disse til forskning av høy kvalitet

Arbeidet med folkehelse og forebygging 

Hjerte- og hjernehelsen påvirkes av levekår og den totale livssituasjonen, og ikke bare enkeltstående risikofaktorer. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil både arbeide for å fremme befolkningsrettet innsats for å bekjempe hjerte og karsykdom og demens på nasjonalt og lokalt nivå, og bidra gjennom egne helsefremmende tiltak.

Vi vil være talerør for samfunnets ansvar for å fremme helse, forebygge sykdom og redusere sosial ulikhet i helse i befolkningen. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil arbeide for at kommuner, fylker og statlige myndigheter prioriterer folkehelsearbeid.

Med god helse mener vi ikke bare fravær av sykdom, men positiv helse gjennom mestring, trivsel og god livskvalitet.

Lokallagene driver allsidige helsefremmende aktiviteter for alle aldersgrupper i sitt nærmiljø. Målet er å skape trivsel, gode møteplasser og bidra til inkludering og god livskvalitet. Deltakelse, gode sosiale nettverk, mestringsopplevelser og ny kunnskap, gir hverdagene innhold og mening både for deltakere og frivillige. Vi har en unik mulighet til å skape generasjonsmøter.

Vi ønsker å samarbeide med aktører som vil fremme god folkehelse og med kommunene i det lokale folkehelsearbeidet for å fremme helse og redusere sosial ulikhet i tråd med Folkehelseloven.

Vi vil drive helseinformasjon og arbeide for et godt kosthold, økt fysisk aktivitet og eliminert tobakksbruk i befolkningen. Dette er risikofaktorer både for hjerte- og karsykdom og demens. Ved å arbeide for gode sosiale nettverk og sosial inkludering, gode levekår og mulighet for gode levevaner både fremmer vi god helse og forebygger sykdom.

Demensarbeidet

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, vil vi arbeide for økt livskvalitet for den enkelte og for å skape et mer demensvennlig samfunn. Vi vil fremme rettigheter og motvirke diskriminering, fremme åpenhet og forståelse, støtte deltakelse og egenmestring for personer med demens og støtte pårørende. Vi vil arbeide nasjonalt og lokalt med politisk påvirkning for gode offentlige tilbud og ha egne aktiviteter og tilbud. Det skal legges til rette for at personer med demens skal kunne delta og bli hørt i organisasjonen, og vi vil arbeide for at personer med demens skal få oppfylt sin rett til medvirkning i det norske samfunnet. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil arbeide for at det skal satses mer på forebygging og tiltak som kan utsette demenssykdom.

Forskning på hjerte og kar og demens

En hovedoppgave for Nasjonalforeningen for folkehelsen nasjonalt, er å skaffe midler til forskning.  I tråd med organisasjonens formål skal det skaffes midler til forskning innen hjerte – og kar og demenssykdom. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil støtte forskning på hjerte- og karsykdommer med egne midler. Vi vil også arbeide for at myndighetene styrker forskningen på hjerte - og karsykdommer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjennom Demensforskningsprogrammet arbeide for økt samarbeid mellom forskningsmiljøene, og fremme forskning som kan bidra til å bekjempe demens. Vi vil både skaffe egne midler og være pådrivere for en økt offentlig forskningsinnsats, og for at forskning på årsaker, forebygging og behandling av demens prioriteres langt sterkere.

Nasjonalforeningen for folkehelsen opprettholder noe støtte til forskning innen tuberkulose som var vårt første satsingsfelt.

Organisasjonsutvikling

Den viktigste ressursen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlemmene. Vi vil arbeide for å opprettholde et stabilt høyt medlemstall gjennom å være mest mulig synlig, ha gode aktiviteter og drive aktivt rekrutteringsarbeid.