Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi mener

Handlingsprogram 2022 - 2026

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal: 

 • Arbeide for styrking av folkehelsen i Norge 
 • Mobilisere til lokal innsats for bedre folkehelse og god demensomsorg 
 • Støtte forskning på hjerte og demens og bidra til forskning på folkehelse 

Folkehelse  

Helsen vår påvirkes av levekår og den totale livssituasjonen, og ikke bare enkeltstående risikofaktorer. Med god helse mener vi ikke bare fravær av sykdom, men positiv helse gjennom mestring, trivsel og god livskvalitet.  

I landsmøteperioden vil vi: 

 • Fremme befolkningsrettet innsats for god folkehelse og forebygge hjerte- og karsykdom og demens  
 • Arbeide for at myndighetene sørger for gode levekår for befolkningen og for å redusere sosial ulikhet i helse  
 • Arbeide for at kommuner, fylker og nasjonale myndigheter prioriterer folkehelsearbeid 
 • Arbeide for at kronikere skjermes ved reduksjon av fastlegen sin pasientliste 
 • Være pådriver for tiltak for sunt kosthold, fysisk og sosial aktivitet, samt bevisstgjøre om risikoen ved bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler 
 • Arbeide for å beskytte barn- og unges helse gjennom påvirkning for en offensiv folkehelsepolitikk og egne aktiviteter, som f.eks. hoppetauaksjonen 

Helselagene 

Helselagene driver allsidige helsefremmende aktiviteter for alle aldersgrupper i sitt nærmiljø. De bidrar til å skape trivsel, gode møteplasser, inkludering og god livskvalitet. Gjennom konseptet «med oss» og konkrete tiltak som gågrupper, strikkekafé og måltidsfellesskap. Deltakelse, gode sosiale nettverk, mestringsopplevelser og ny kunnskap, gir hverdagene innhold og mening for både deltagere og frivillige.  

I landsmøteperioden vil vi: 

 • Samarbeide med lokale aktører som fremmer god folkehelse 
 • Samarbeide med kommunene i det lokale folkehelsearbeidet for å fremme helse og redusere sosial ulikhet i tråd med Folkehelseloven 
 • Øke forståelsen for betydningen av gode sosiale nettverk og sosial inkludering for god helse og livskvalitet 
 • Bidra til at lokallagene skaper inkluderende møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer 

Demens 

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet mer enn dobles innen 2050. Også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at omlag 2 000 - 3000 er under 65 år. Dette er usikre tall, og det kan være flere. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. 

I landsmøteperioden vil vi: 

 • Arbeide for økt livskvalitet for den enkelte som har demens 
 • Arbeide for å skape et mer demensvennlig samfunn 
 • Fremme rettigheter, åpenhet og forståelse, deltakelse og egenmestring for personer med demens 
 • Arbeide for at pårørende til personer med demens får den støtten og avlastningen de har behov for 
 • Arbeide for at arbeidslivet har nødvendig kunnskap og tilrettelegger for en verdig overgang når demens rammer 
 • Synliggjøre at personer med demens som bor alene, og personer med demens uten pårørende er en spesielt sårbar gruppe  
 • Løfte behovet for en demensomsorg som er tilpasset et mangfold av brukere og pasienter 
 • Drive med politisk påvirkningsarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt for gode offentlige tilbud for personer med demens og deres pårørende 
 • Arbeide for økt tilgang til teknologiske hjelpemidler  
 • Arbeide for flere sykehjemsplasser og andre gode boløsninger for personer med demens 
 • Legge til rette for at personer med demens og deres pårørende skal få oppfylt sin rett til medvirkning 
 • Arbeide for at det satses mer på forebygging og tiltak som kan utsette demenssykdom 

Demensforeningene 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Demensforeningene driver lokalt interessepolitisk arbeid, tilbyr fellesskap, aktiviteter og samtalegrupper.  

I landsmøteperioden vil vi:  

 • Være pådrivere i egen kommune for et bedre aktivitets- og omsorgstilbud til personer med demens og deres pårørende 
 • Være en støtte for pårørende til personer med demens 
 • Følge opp Demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn i samarbeid med kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt 
 • Arbeide for at kommunene oppfyller plikten om gode og meningsfylte aktivitetstilbud til personer med demens 
 • Tilby møteplasser for personer med demens og deres pårørende 

Forskning 

En hovedoppgave for Nasjonalforeningen for folkehelsen er å skaffe midler til forskning. Med midler fra våre givere, bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer.  

I landsmøteperioden vil vi: 

 • Samle inn penger til våre egne forskningstildelinger innen demens og hjerte- og karsykdom, og samarbeide med andre om forskning på folkehelse 
 • Arbeide for økt samarbeid mellom forskningsmiljøer, og fremme forskning som kan bidra til å bekjempe demens, hjerte- og karsykdom, fremme folkehelse og redusere sosial ulikhet i helse 
 • Arbeide for at denne forskningen i større grad kommer kvinnehjertet til gode 
 • Være en pådriver for økt offentlig forskningsinnsats, og for at forskning på årsaker, forebygging, og behandling av demens prioriteres langt sterkere, samt jobbe for økt mulighet til å delta i kliniske studier 
 • Bidra til brukermedvirkning i forskning innen både demens-, hjerte- og karsykdom og bredere folkehelseforskning 

Organisasjonsutvikling 

Den viktigste ressursen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er de frivillige. 

I landsmøteperioden vil vi: 

 • Øke antallet medlemmer ved å ta godt vare på eksisterende medlemmer, samtidig som vi har økt fokus på rekruttering 
 • Legge til rette for frivillig innsats, gjennom meningsfulle oppgaver og aktiviteter. 
 • Arbeide for at våre tillitsvalgte, frivillige, medlemmer og deltakere på våre aktiviteter speiler mangfoldet i befolkningen   
 • Legge til rette for at informasjonsmateriell fra Nasjonalforeningen for folkehelsen foreligger på nynorsk og samisk og rettes mot alle aldersgrupper 
 • Synliggjøre Nasjonalforeningen for folkehelsens rolle som en viktig frivillig aktør på våre områder, nasjonalt, regionalt og lokalt 
 • Opptre på en slik måte at vi sammen med nasjonale myndigheter, kommuner og andre organisasjoner bidrar til at Norge når FNs bærekraftsmål.