Forskning

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2019 støtter vi hele 60 prosjekter!

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med over 990 millioner kroner til hjerte- og karforskning.

I tillegg har Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 2001 bidratt med over 145 millioner til demensforskningen. Alt, takket være bidrag fra våre givere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter også forskning innen tuberkulose, og formidler søknader om forskningsstøtte til ExtraStiftelsen.

Gi en gave til forskningen vår

Her kan du lese mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens prosjektbibliotek

Forskning på hjerte- og karsykdom

Disse nye og kontinuerende prosjektene mottar midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til hjerte- og karforskning i 2019.

Nye stipendiater

Prosjektleder Håvard Atramadal, Vekstfaktor for bindevev (CTGF) som mulig nytt terapeutissk mål for hjertefibrose og diastolisk hjertesvikt, OUS, RH, Institutt for kirurgisk forskning

Prosjektleder Elon Donald Gullberg, Integrin alpha11; en ny biomarkør for hjetefibrose, Univerisitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Prosjektleder Anders Lerdal, stipendiat Ingrid Johansen Skogestad,  Utvikling og testing av et nytt diagnistisk verktøy  for kartlegging av fatigue etter hjerneslag, Lovisenberg Diakonale sykehus, Forskningsavdelingen.

Prosjektleder Serena Tonstad, stipendiat Maya Bass, Middelhavskosthold sammenliknet med fysisk aktivitet for å redusere kardiometabolsk risiko, OUS, Aker sykehus, Seksjon for preventiv kardiologi.

Prosjektleder Helge WiigNye aktører i blodtrykksregulering - vevets mikromiljø og vekstfsaktoren VEGF- B, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Nye postdoktorer

Post.doc Michael Frisk, Behandling rettet mot t-tubuli i det sviktende hjertet, Universitetet i Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning. 

Post.doc Ornella ManfraParalleller på nano-nivå mellom hjertet i utvikling, og ved hjertefeil, OUS, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Post.doc Arkady Rutkovskiy,  Hvordan forstå tidlig strukturell hjertesykdom, Ahus, Medisinsk avdeling.

Gi en gave til forskningen vår

Driftsprosjekter i 2019

Prosjektleder Anja Bye, Sirkulerende microRNA som biomarkører for hjerte- og karsykdom, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder  Kaare Bøaa, Helseeffekter av fysisk aktivitet etter hjerteinfarkt, en norsk randomisert multisenterstudie, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Geir ChristensenNy behandling av økt mengde bindevev i hjertet,  OUS, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Martin Heier, Forebygging av åreforkalkning ved å hindre binfding mellom LDL og biglycan, OUS, Ullevål, Pediatrisk forskningsinstitutt.

Prosjektleder Kirsten Holven, Betydning av mors kolesterol under svangerskapet, UiO, Avdeling for ernæringsvitenskap.

Prosjektleder Charlotte IngulPre- og perinatal livsstil og genetikk knyttet til kardiovaskulær helse hos undommer med mor med fedme, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Ida G. LundeADAMTSL3`s rolle i fibrose og hjertesvikt, OUS, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Lise R Motzau, Natriuretiske peptider og mitokondriefunksjon i hjertet, UiO, Institutt for klinisk medisin.

Prosjektleder Mathis StokkeOksidert CAMKII:nytt mål for forebygging av arytmier, OUS, Ullevål, Kardiologisk avdeling.

Kontinuerende stipendiater

Stipendiat Kristina Byskov, Utvikling av nye diagnostiske og terapeutiske strategier i ateriosklerose basert på genet FSAP, UiO, Det Medisinske fakultet.

Stipendiat Aivaras Cepelis, Øker astma risikoen for hjerteinfarkt og atrieflimmer?, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin.

Stipendiat Victoria Chaban, Dobbel hemming av komplementsystemet og Toll-like reseptorer ved iskemi/reperfusjonsskade, OUS, Rikshospitalet, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Stipendiat Rixon Chloe, Fibrose i familiær hypertrofisk kardiomyopati, OUS Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Anette Jahnsen, Nye behandlingsstrategier for diastolisk hjertesvikt, UiO, Farmakologisk institutt

Stipendiat: Anete Kaldal, Sekundær forebygging ved hjertesykdom - en randomisert intervensjonsstudie, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Seksjon for preventiv kardiologi.

Stipendiat: Andrej N. Khanevski, Den norske  studien; Sonothrombolysis ved Akutt Slag- NOR-SASS, Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling.

Stipendiat Øyunn KleivenDen kliniske betydningen av Troponin I stigning etter en mosjonskonkurranse hos antatt friske individer, Stavanger Universitetssykehus.

Stipendiat: Cristiane Mayerhofer, Betydningen av tarmflora ved hjertesvikt, Oslo Universitetssykehus HF, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Stipendiat: Tore Reikvam,  Er det cellulære mikromiljøet viktig i blodtrykkskontroll?, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Stipendiat: Melinda Roaldsen, Trombolytisk behandling ved tenekteplase hos pasienter som våkner med hjerneslag, Universitetet i Tromsø, Institutt fr klinisk medisin.

Stipendiat Katrine Rolid, Høyintensiv intervalltrening hos hjertetransplanterte: en randomisert, kontrollert studie, OUS Rikshospitalet, Kardiologisk avdeling,

Stipendiat Ole J. Sletten, Har hjertesviktpasienter med elektrisk dyssynkroni redusert sjanse for å utvikle afterload?, OUS, Rikshospitalet, Institutt for kirurgisk forskning.

Stipendiat Julie C. Sæther, Forbedre risikoprediksjonen ved hjerteinfarkt ved bruk av nye biomarkører.

Kontinuerende postdoktorer 

Post.doc Neoma Boardmann, Endret toleranse mot akutte stressorer i diabetisk hjerte, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, Institutt for medisinsk biologi.

Post. doc Emil Espe Å undersøke høyre side av det sviktende , OUS, Ullevål.

Post.doc Jia Li, Sakromatisk kontraktil dyssynkroni:en ny mekanisme for hjertesvikt, OUS, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Post. doc John MunkhaugenBedre forebygging av koronarsykdom med kunnskapsbasert intervensjon og persontilpassede statiner, Drammen sykehus.

Post. doc Lise R. MoltzauNatriuretiske peptider og mitokondriefunksjon i hjertet, Universitetet i Oslo.

Post. doc Mari E. Strand, Betydning av syndecan-4 i inflammasjonsprosesser i hjertet, OUS, Ullevål.

Post.doc Maria Vistnes, Hemming av ADAMTS4-aktivitet - et nytt behandlingsprinsipp ved hjertesvikt, OUS Ullevål, Institutt for eksperimentell forskning.

Tildelinger til demensforskning

Disse demensforskningsprosjektene pågår i 2019 med midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen:

Nye postdoktorprosjekter:

Kristi Henjum, Biomarkører ved delirium, demens og normal aldring, Universitetet i Oslo.

Sandra Kuehn, Utforske Trem2-reseptoren i Alzheimers sykdom for diagnostiske og terapeutiske formål, Universitetet i Oslo.

Luisa Möhle, Dimetylfumarat - gjenbruk av MS legemiddel for Alzheimersbehandling, Universitetet i Oslo.

Anna Thoren, Hjernens drenasjesystem, Universitetet i Oslo.

Elise Thompson, Innvirkningen demens har på hjernecelleaktivitet og hukommelse, Universitetet i Oslo.

Marthe Førland, Nye biomarkører for diagnose og prognose av demenssykdommene AD, DLB og PDD, Stavanger universitetssykehus.

Kontinuerende prosjekter

Forløp og risikofaktorer for demens. Prosjektleder Geir Selbæk, professor og forskningsleder ved Aldring og helse.

Antocyaner: En ny metode for å forebygge demens? Prosjektleder Dag Årsland, professor ved Stavanger Universitetssykehus.

Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer: Epigenetiske mekanismer og betydningen av søvn. Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO.

Veien til demens. En oppfølging av helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK-DEMENS). Prosjektleder Jan Erik Nordrehaug, professor ved Universitetet i Bergen/ forsker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Molekylære mekanismer ved delirium og demens; et nytt perspektiv på behandling og forebygging. Prosjektleder Farrukh Abbas Chaudry, professor ved Institutt for medisinske basalfag UiO.

Demens og annen kognitiv svikt etter hjerneslag. Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, NTNU.

Epigenetiske risikofaktorer for demens ved Lewylegeme-sykdom. Lasse Pihlstrøm, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO.

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med kognitiv svikt forårsaket av AD og slag. Anne-Brita Knapskog, postdoktor, Institutt for klinisk medisin UiO.

Evaluering av hjernedegenerering, psykomotoriske og kognitive funksjoner hos MCI og AD pasienter. Susana Castro-Chavira, postdoktor, Universitetet i Tromsø.

Kontinuerende driftsstøtte, demensforskning

Psykomotoriske og kognitive endringer ved tidlig Alzheimers sykdom og assosiasjon til hjernestatus, Claudia Rodriguez-Aranda, Universitetet i Tromsø.

Betydningen av lavgradig inflammasjon hos pasienter med Alzheimers sykdom, Anne-Brita Knapskog, Oslo Universitetssykehus.

Nevropsykiatriske symptomers utvikling og relasjon til morfologi  genetikk ved demens, Dag Årsland, Stavanger Universitetssykehus.

Fra perifer skade til affeksjon av sentralnervesystemet: mekanismer ved delirium hos eldre, Farrukh Abbas Chaudhry, Universitetet i Oslo.

Aldring i Trøndelag - fysisk inaktivitet og demensGeir Selbæk, Sykehuset i Vestfold/Oslo Universitetssykehus.

Betydningen av betennelsesprosesser for demens etter hjerneslag, Ingvild Saltvedt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

En europeisk studie av kliniske og biologiske prognostiske markører av demens ved Parkinsons sykdomJodi Maple-Grødem, Stavanger Universitetssykehus.

Trem2 reseptoren ved Alzheimers sykdom, mulig diagnostikk og terapi, Lars Nilsson, Universitetet i Oslo.

En ny genetisk risikoskår for Alzheimers sykdomOle A. Andreassen, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.  

Melkesyrereceptor HCAR1: Ny giv for demens, Linda Hildegard Bergersen, Universitetet i Oslo. 

Redusert drenasje av amyloid fra hjernen, betydning for Alzheimers sykdom, Reidun Torp, UiO. Støttet av Berith og Eivind Larsens legat til forskning på demens, via Nasjonalforeningen for folkehelsen.                          

Strategiske bevilgninger

Nasjonalforeningen for folkehelsen bevilger midler til følgende prosjekter:

Prevalens av demens i Trønderlag. PhD kandidat Linda Gjøra, prosjektleder/veileder Geir Selbæk, professor og forskningsleder ved Aldring og helse. Prosjektet er bevilget 2,5 mill kroner og gjennomføres i samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Prosjektet har som målsetning å kunne estimere forekomst av demens i Trøndelag og Norge.

Demensvennlig sykehus - støttet pasientforløp for pasienter med kognitiv svikt, demens og delirium. PhD kandidat Nina Weldingh, prosjektleder/veileder Marit Kirkevold, professor ved UiO og Akershus universitetssykehus. Bevilgingen på 2,5 mill kroner er gitt i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens satsing på demensvennlige sykehus. Prosjektet har som målsetning å utvikle et tilpasset pasientforløp med bedre organisering, tilrettelegging og behandling av pasienter med kognitiv svikt/demens ved Akershus universitetssykehus.

Forskningsprosjekt på Aktivitetsvenn 
Frivillighet og demens i Norge, University of Stirling, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Prosjektleder Dr Vikki McCall. Videreføring av  prosjektet ASUME Volunteering and Dementia ved å utforske frivillighet og demens gjennom Aktivitetsvenntilbudet i Norge. Utvikling av kunnskapsbaserte verktøy for  bedre vurdering av innflytelsen og rollen til frivillige i demensomsorgen i internasjonal sammenheng.  www.asume.no.  

Aktivitetsvenn for personer med demens,  prosjektleder Jardar Sørvoll, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Sosiale kjennetegn, motivasjon og erfaringer aktivitetsvennene; organisering og arbeidsgruppemodellen til Aktivitetsvenntilbudet; og betydningen av Aktivitetsvenn for personer med demens og deres pårørende.

Tuberkuloseforskning
Tuberkulose, klyngestudie i Etiopia, post.doc Brita Askeland Winje.

Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

Disse prosjektene mottar i 2019 forskningsmidler fra ExtraStiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen:

Nye forskningsprosjekter, ExtraStiftelsen

Adrenalin ved HLR, PhD kandidat Anders Norvik, veileder Eirik Skogvoll.

Brukermedvirkning og velferdsteknologi, pHD Heidi Snoen Glomsås, OsloMet. Veileder Kristin Halvorsen.

Psykofarmakabruk i sykehjem, PhD kandidat Enrico Callegari, Sykehuset Østfold/Alderspsykiatrisk Forskningssenter ved Sykehuset Innlandet. Veileder Sverre Bergh.

Overlevelse av slag. Betydning av nære pårørendes bosted, PhD kandidat vil rekrutteres, UiO. Veileder Øyvind Næss.

Kontinuerende forskningsprosjekter, ExtraStiftelsen

Trening med hjertetransplantasjon, PhD Muzammil Rafique, Oslo universitetssykehus. Veileder Ketil Lunde. 

Sekundærprevensjon ved koronarsykdom, post.doc. Elise Sverre, Vestre Viken, Drammen Sykehus. Veileder John Munkhaugen.

Birkebeiner II studien, PhD Eivind Sørensen, Vestre Viken, Bærum Sykehus. Veileder Marit Aarønæs.

Læring og mestring ved demens, PhD Martine Kajander, Stavanger universitetssykehus, SESAM. Veileder Ingelin Testad.

Sykling, alternativ til bil for foreldre, post.doc Helga Birgit Bjørnarå, Universitet i Agder. Veileder Elling Bere.

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet, PhD Dag-Helge Rønnevik, Universitet i Tromsø. Veileder Anders Grimsmo.

Kognitiv svikt etter hjerneslag, PhD Mari Gynnild, NTNU. Veileder Hanne Ellekjær.

Reernæringssyndrom hos eldre, PhD Sissel Olsen, Diakonhjemmet sykehus. Veileder Asta Bye.

Aldring, demens og behov for omsorg, post. doc. Elzbieta Czapka, Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder Mette Sagbakken.

Risikofaktorer for hjerneslag, PhD Erik Prestgaard, Oslo universitetssykehus. Veileder Eivind Berge.

Sekundærforebygging ved hjerte-kar sykdom, PhD Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold. Veileder Jan Erik Otterstad.