Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi finansierer forskning

Søknadsprosessen for forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen har samlet inn midler til medisinsk forskning siden 1959. Hvert år deles ut omlag 45 millioner kroner til forskningsprosjekter på fagfeltene demens og hjerte-karsykdommer. Midlene kommer i hovedsak fra donasjoner fra privatpersoner. Nasjonalforeningen gir støtte til relevante doktorgrader, post-doktorarbeider og driftsstøtte til studier og prosjekter innenfor de to medisinske fagfeltene. I denne artikkelen kan du lese om hele prosessen fra søknad til støtte.
Illustrerende bilde

Formålet med støtten til medisinsk forskning er å bidra til bedre forebygging, diagnostikk og behandling av demens og hjerte- og karsykdom.

Kriterier for støtteverdige prosjekter

Alle søknader om forskningsmidler vi mottar blir nøye vurdert av en internasjonal fagfellevurderingskomité og evaluert i henhold til tre hovedkriterier:

Vitenskapelig kvalitet: viser prosjektbeskrivelsen at prosjektet har potensial for vitenskapelig fremgang, innovasjon og originalitet, både teoretisk, metodologisk og empirisk? Er det mulig å trekke pålitelige konklusjoner fra forventede resultater og valgte metode(r)? Her vil også aktivt tverrfaglig og internasjonalt samarbeid bli positivt vektlagt, når det er relevant.

Søkeren og prosjektteamets kvalifikasjoner: Har søkeren dokumentert de nødvendige vitenskapelige kvalifikasjonene, et nivå av vitenskapelig produksjon innen feltet og tilstrekkelige kvalifikasjoner innen ledelse av forskning til å oppnå målene i forslaget? Er relevante samarbeidspartnere involvert? Finnes det en strategi for organisering og ledelse av prosjektet, inkludert en oversikt over arbeidsfordelingen mellom de involverte personene?

Potensiell nytteverdi av prosjektet: kan forskningsfunnene komme personer med demens, pårørende eller andre målgrupper til gode på kort eller lang sikt? Og er brukerrepresentanter involvert i prosjektet? Relevant brukerinvolvering vil bli positivt vektlagt, der det er relevant.

En komplett liste med finnes i dokumentet ”Guidelines for applicants”, som alle søkere blir gjort kjent med i løpet av søknadsprosessen.

Om søknadsprosessen og vurdering av søknader

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal støtte forskning av fremragende kvalitet. For å sørge for at dette skjer, har vi to uavhengige fagfellepaneler som vurderer søknader om forskningsmidler: ett på hjerte-karforskningsprogrammet og ett på demensforskningsprogrammet.

Fagfellepanelene består av 4-6 erfarne, internasjonale forskere med bakgrunn innen demens- eller hjerte- og karforskning og med ulike typer forskningskompetanse.

På demensforskningsprogrammet har vi i tillegg et brukerpanel bestående av personer med personlig erfaring med demens. Brukerpanelet gjør sin vurdering av alle mottatte prosjektsøknader, inkludert individuelle vurderinger og konsensusmøter, basert på et brukerperspektiv med tre tilhørende kriterier

  • språk
  • brukermedvirkning
  • potensiell nytteverdi

Brukerpanelet skal ikke forholde seg til vitenskapelig kvalitet. Deretter sender Brukerpanelet sitt innspill tilbake til fagfellepanelet.

Brukerpanelets vurdering er et viktig element i helhetsvurderingen av søknader, samtidig som det alltid vil være den vitenskapelige kvaliteten på et prosjektforslag som veier tyngst.

Steg 1: Fagfellepanelene og brukerpanelet for demens behandler søknadene

Den innledende delen av prosessen finner sted i september og oktober.

Administrativ screening

Etter at søknadsfristen har utløpt hvert år, vil alle søknader gjennomgå en administrativ screening der det vurderes om de oppfyller de formelle kravene gitt i utlysningen.

Habilitetserklæring

Før søknadene leses og vurderes må alle medlemmer av fagfellepanelene og brukerpanelet erklære seg enten habile eller inhabile overfor hver søker. I tilfelle av inhabilitet skal vedkommende ikke vurdere søknaden, og kan heller ikke være til stede når søknaden diskuteres senere i prosessen.

Individuell vurdering

Alle søknadene fordeles på fagfellepanelene. Minimum tre fagfeller vurderer hver søknad. Hver fagfelle vurderer søknadene sine individuelt og setter karakter basert på kriteriene beskrevet i utlysningen. Hvert kriterie vurderes på en skala fra 1-7 og til slutt settes en overordnet karakter for prosjektsøknaden.

Brukerpanel

Alle søknader fordeles på medlemmene av brukerpanelet. Minimum to medlemmer vurderer hver søknad. Hvert medlem gjør en individuell vurdering av søknadene og setter karakter basert på kriteriene. Også her brukes en karakterskala fra 1-7.

Konsensusmøter

Når alle søknadene har vært gjennom individuelle vurderinger hos panelmedlemmene, møtes hvert panel til et konsensusmøte. Her diskuteres hver søknad og fagfellene kommer til enighet om hvilke prosjekter de mener bør støttes. Kun søknader som har fått karakteren 5 eller høyere blir betraktet som støtteverdige. For demensforskningsprogrammet gjelder en særskilt regel: i tilfeller der to eller flere søknader vurderes til samme karakter, er det brukerpanelets karakter som avgjør rekkefølgen på disse søknadene.

Etter at alle søknader er diskutert, lager fagfellepanelene en prioritert liste over søknadene. Denne innstillingen oversendes videre til Hjerte- og karrådet og Forskningsstyret demens for videre behandling.

Steg 2: Forskningsstyret Demens og Hjerte- og karrådet behandler og vedtar innstillingen fra fagfellepanelene

Den avsluttende delen av prosessen for tildeling av støtte til forskningsprosjektene finner sted mot slutten av oktober og tidlig i november hvert år.

Det er Nasjonalforeningens Hjerte- og karråd og Forskningsstyret demens som vedtar fordeling av forskningsmidler. Her gjelder samme regler for habilitet som det gjør for fagfellepanelene. Et medlem av Hjerte- og karrådet eller Forskningsstyret demens vil ikke kunne delta i beslutningsprosesser dersom vedkommende er inhabil i saken.

Hvis disse to organene finner det aktuelt kan de, når prosjektene er vurdert støtteverdige av fagfellepanelene, vektlegge geografisk spredning av forskningsmiljøene, brukermedvirkning, kjønn og prosjekter som gir mer kunnskap på områder hvor det er kunnskapshull eller på områder hvor Nasjonalforeningen for folkehelsen ser behov for mer forskning.

Endelig vedtak av budsjett og dermed hvilke prosjekter som vil motta støtte, finner sted mot slutten av november måned. Deretter kontaktes de utvalgte søkerne for kontraktsignering og iverksettelse av prosjektfinansieringen. Søknader som i første omgang ikke innstilles til støtte, kan bli satt på en venteliste. Alle søkere får beskjed om utfallet av sin søknad.