Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2021 støtter vi til sammen 59 forskningsprosjekter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med over  en milliard kroner til hjerte- og karforskning. Siden 2001 har vi bidratt med over 150 millioner til demensforskning. Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter også forskning på tuberkulose. Alt, takket være bidrag fra våre givere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om forskningsstøtte til Stiftelsen Dam.

Gi en gave til forskningen vår

Her kan du lese mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens prosjektbibliotek

Hjerte- og karforskning

Helt siden 1959 har Nasjonalforenigen for folkehelsen  samlet inn penger og vært en viktig bidragsyter til forskning på hjerte- og karsykdom.

Disse nye prosjektene mottar støtte i 2021 

Prosjektleder Anne Hege Aamodt, Kunstig intelligens ved håndtering av akutt hjerneslag, OUS, RH, Nevrologisk avdeling.

Prosjektleder Håvard Attramadal, HCAR1 - den metabolske sensor og reseptor for laktat, OUS, RH, Institutt for kirurgisk forskning.

Prosjektleder Maruis Myrstad, Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer,Vestre Viken, Bærum sykehus, avdeling for medisinsk forskning

Prosjektleder Bjarne Nes, Trening ved atrieflimmer - en randomisert kontrollert multisenterstudie, NTNU, CERG, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Helge Røsjø, Secretoneurin som markør for ventrikulære arytmier, Ahus, Avdeling for forskning og innovasjon.

Prosjektleder Helge Skulstad, Kartlegging av hjertesviktmekanismer hos pasienter med venstre grenblokk, for å bedre behandlingen, OUS, RH, Avdeling for kardiologi.

Driftsprosjekter 2021

Prosjektleder Magnus Aronsen, Målrettet behandling av ventrikulære arytmier, UIO, Institutt for Medisinske Basalfag.

Prosjektleder Katrine Bjune, Screening av personer med ekstreme lipidprofiler, for å identifisere genetiske årsaker til hyper- eller hypolipidemi, OUS, Avdeling for medisinsk genetikk.

Prosjektleder Anja Bye, Nye blodmarkører som kan reflektere alvorlige åreforkalkninger i hjertet, NTNU, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Prosjektleder Cathrine Carlson, Molekylære mekanismer involvert i kontraktil reserve i hjertet, OUS, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Geir Christensen, Et nytt prispp for behandling av hjerteinfarkt, UiO, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning,

Prosjektleder Tove Lekva, Telomer biologi hos kvinner med svangerskapsforgiftning og fremtidig kardiovaskulær helse, OUS, RH, Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjektleder Ida Gjervold Lunde, ADAMTSL2 hemmer TGFB signalering i hjertet, OUS, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Lise R. Moltzau, Cytohesiners rolle i hjertet, UiO, Institutt for klinisk medisin, avdeling for farmakologi,

Prosjektleder Kåre O. Stensløkken, Økt funksjon i hjerter til transplantasjon, Uio, Institutt for medisinske basalfag.

Prosjektleder Helge Wiig, Nye aktører i blodtrykksregulering - det ektracellulære miljøet, UiB, Avdeling for biomedisin.

Disse kontinuerende prosjektene mottar støtte i 2021

Stipendiat Nikhil Arora, Den kausale sammenhengen mellom søvn og hjertesykdom, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Stipendiat  Maya Bass, Middelhavskosthold sammenlignet med fysisk aktivitet for å redusere kadiometabolsk risiko, OUS, avdeling for endokrinologi, sykelig overvelt og forebyggende medisin.

Stipendiat Torunn Melnes, Forebygging av kolesterol-indusert immunrespons ved tidlig ateroskleroseUiO, Institutt for klinisk medisinsk forskning, avdeling for ernæring.

Stipendiat Moses Muslime, Studere alpha 11, en ny biomarkør for hjertefibrose, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Stipendiat Reza Parvan, MikroRNA for diagnose og behandling av hjertesvikt ved bevart pumpefunksjon.

Stipendiat Katrine Rolid, Høyintensiv intervalltrening hos hjertetransplanterte, en randomisert kontrollert studie, 

Stipendiat Ingrid Johansen Skogestad, Utvikling og testing av et nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Forskningsavdelingen.

Prosjektleder Kåre Stensløkken, Kan vi benytte hjerter som har stanset til hjertetransplantasjon?, Universitetet i Oslo.

Stipendiat Thea P. Støhle, Molekylære mekanismer i arvelig kardiomyopati, OUS, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Irene Thowsen, Nye aktører i blodtrykksregulering - vevets mikromiljø og vekstfaktor VEGF-B, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Postdoktor Tove Lekva, Regulation of non-coding RNAs in preeclampsia, OUS - RH, Institutt for klinisk medisin,

Postdoktor Arsenii Zabyrnik, Hindre forkalkning av hjerteklaffer, Universitetet i Oslo, Institutt for kliniske basalfag.

Postdoktor Michael Frisk, Behandling rettet mot t-tubuli i det sviktende hjertet, Universitetet i Oslo, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning. 

Postdoktor Emil Espe,  Å undersøke høyre side av det sviktende hjertet , OUS, Ullevål.

Postdoktor John Munkhaugen, Bedre forebygging av kroronarsykdom, med kunnskapsbasert intervensjon og persontilpassete statiner,  Drammen sykehus, medisinsk avdeling.

Kontinuerende forskning med støtte fra Stiftelsen Dam

Stipendiat Hye Jung Choi, Universitetet i Oslo. Veileder Øyvind Næss. Betydning av nære pårørendes bosted for overlevelse av slag. 

Stipendiat Muzammil Rafique, Oslo universitetssykehus. Veileder Ketil Lunde, Trening med hjertetransplantasjon.

Postdoktor Elise Sverre, Vestre Viken, Drammen Sykehus. Veileder John Munkhaugen, Sekundærprevensjon ved koronarsykdom.

Stipendiat Eivind Sørensen, Vestre Viken, Bærum Sykehus. Veileder Marit Aarønæs, Birkebeiner II studien.

Stipendiat Anders Norvik, veileder Eirik Skogvoll, Adrenalin ved HLR.

Demensforskning

Demensforskningen vi støtter, viser tydelig at det er veldig mange veier inn mot løsningen av demensgåten. Prosjektene spenner fra hjernens drenasjesystem, blåbær og antocyaner, Downs syndrom og demens, tannhelse og demens til diagnosemetoder og grunnforskning for å lære hvordan demens oppstår.

Målet med tildelingene er å møte utfordringene ved demens med ulike vinklinger, og jobbe sammen mot et felles mål; øke kunnskapen om demens og finne en kur i fremtiden.

Disse nye prosjektene mottar støtte i 2021

Postdoktor Tanja Louise Ibsen, COVID-19 epidemiens påvirkning på personer med kognitiv svikt og demens, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Vestfold sykehus.

Postdoktor Shahram Bahrami, Identifisere motstandsdyktighetsfaktorer for Alzheimers sykdom, Universitetet i Oslo, NORMENT.

Postdoktor Anne-Brita KnapskogMitokondrie-funksjon, inflammasjon og gener, og deres betydning for utvikling av demens, Oslo Universitetssykehus, geriatrisk avdeling Ullevål.

Postdoktor Andreas Abentung, Nye epigenetiske og oksidative signaturer i Alzheimers sykdom, St. Olavs Hospital, Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Strategisk bevilgning, driftsstøtte

Prosjektleder Geir Selbæk, Covid-19 studie i Trøndelag, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kontinuerende postdoktorer

Postdoktor Kristi Henjum, Biomarkører ved delirium, demens og normal aldring, Universitetet i Oslo.

Postdoktor Sandra Kuehn, Utforske Trem2-reseptoren i Alzheimers sykdom for diagnostiske og terapeutiske formål, Universitetet i Oslo.

Postdoktor Luisa Möhle, Dimetylfumarat - gjenbruk av MS legemiddel for Alzheimerbehandling, Universitetet i Oslo.

Postdoktor Anna ThorenHjernens drenasjesystem. Universitetet i Oslo.

Postdoktor Elise Thompson, Innvirkningen demens har på hjernecelleaktivitet og hukommelse, Universitetet i Oslo.

Postdoktor Marthe Førland, Nye biomarkører for diagnose og prognose av demenssykdommene AD, DLB og PDD, Stavanger universitetssykehus.

Kontinuerende prosjekter med driftsstøtte/nettverksstøtte

Professor Lars NilssonUtforske Trem2-reseptoren i Alzheimers sykdom for diagnostiske og terapeutiske formål. Universitetet i Oslo.

Postdoktor Karin PerssonDiagnostiske og prognostiske egenskaper til MR, og subgrupper til kognitiv svikt og demens. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Postdoktor Leiv Otto Watne, Neutrophil axtracellular traps (NETs) ved demens og delirium. Oslo universitetssykehus.

Førsteamanuensis Reidun Torp, Redusert drenasje av amyloid fra hjernen, og betydning for Alzheimers sykdom. Universitetet i Oslo.

Postdoktor Anne-Brita KnapskogNasjonalt nettverk for forskning på frontotemporal demens i Norge. Oslo universitetssykehus.

Seniorforsker Ellen Melbye LangballeDen norske Downs syndrom- og demensstudien. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Forsker Yi-Qian SunLavt vitamin D-nivå og dårlig oral helse som mulige risikofaktorer for kognitiv svikt. Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF.

Prosjektleder Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin, Norsk forskningsnettverk for kognitiv svikt etter hjerneslag (Nor-COAST nettverket), NTNU. Støttet av Handelsreisendes understøttelseskasse i Trondheim, via Nasjonalforeningen for folkehelsen.                 

Førsteamanuensis Claudia Rodriguez-ArandaPsykomotoriske og kognitive endringer ved tidlig Alzheimers sykdom og assosiasjon til hjernestatus, Universitetet i Tromsø.

Andre kontinuerende prosjekter - prosjektstøtte

Prosjektleder Dag Årsland, professor ved Stavanger Universitetssykehus, Antocyaner: En ny metode for å forebygge demens? 

Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt Universitetet i Oslo. Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer: Epigenetiske mekanismer og betydningen av søvn. 

Strategiske bevilgninger

Nasjonalforeningen for folkehelsen bevilger midler til følgende prosjekter:

Stipendiat Linda Gjøra, prosjektleder/veileder Geir Selbæk, professor og forskningsleder ved Aldring og helse, Prevalens av demens i Trøndelag. Prosjektet er bevilget 2,5 mill kroner, og gjennomføres i samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Prosjektet har som målsetning å kunne estimere forekomst av demens i Trøndelag og Norge.

Demensvennlig sykehus - støttet pasientforløp for pasienter med kognitiv svikt, demens og delirium, prosjektleder Marit Kirkevold, professor ved UiO og Akershus universitetssykehus. Bevilgingen på 2,5 mill kroner er gitt i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens satsing på demensvennlige sykehus. Prosjektet har som målsetning å utvikle et tilpasset pasientforløp med bedre organisering, tilrettelegging og behandling av pasienter med kognitiv svikt/demens ved Akershus universitetssykehus.

Med støtte fra Stiftelsen Dam

Nye prosjekter

Stipendiat Inger Molvik, Å få demensdiagnosen, et vendepunkt?, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Stipendiat Ernest Obeng Asante, Vitamin D, oral helse og demens, Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF.

Kontinuerende prosjekter

Stipendiat Gunn Steinsheim, NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Veileder Wenche Malmedal, Strekkes strikken for langt?

Postdoktor Linda Aimée Hartfjord Kvæl, OsloMet, Fakultet for helsevitenskapPasientdeltakelse i helsehus.

Stipendiat Ragnhild Holmberg Aunsmo,  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Veileder Geir Selbæk, Depresjon som risikofaktor for demens. 

Stipendiat Heidi Snoen Glomsås, OsloMet. Veileder Kristin Halvorsen. Brukermedvirkning og velferdsteknologi.

Stipendiat Enrico Callegari, Sykehuset Østfold/Alderspsykiatrisk Forskningssenter ved Sykehuset Innlandet. Veileder Sverre Bergh, Psykofarmakabruk i sykehjem.

Stipendiat Martine Kajander, Stavanger universitetssykehus, SESAM. Veileder Ingelin Testad, Læring og mestring ved demens.

Stipendiat Mari Gynnild, NTNU. Veileder Hanne Ellekjær, Kognitiv svikt etter hjerneslag.

Forskning knyttet til Aktivitetsvenn 

Frivillighet og demens i Norge, University of Stirling, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Prosjektleder Dr Vikki McCall. Videreføring av prosjektet ASUME Volunteering and Dementia ved å utforske frivillighet og demens gjennom Aktivitetsvenntilbudet i Norge. Utvikling av kunnskapsbaserte verktøy for bedre vurdering av innflytelsen og rollen til frivillige i demensomsorgen i internasjonal sammenheng. www.asume.no.  

Aktivitetsvenn for personer med demens, prosjektleder Jardar Sørvoll, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Sosiale kjennetegn, motivasjon og erfaringer aktivitetsvennene; organisering og arbeidsgruppemodellen til Aktivitetsvenntilbudet; og betydningen av Aktivitetsvenn for personer med demens og deres pårørende.

Tuberkuloseforskning

Tuberkulose, klyngestudie i Etiopiaforsker Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet.