Etter diagnosen

Åpenhet og kunnskap

En demensdiagnose kan være en tøff beskjed, men mange forteller også at de har opplevd det som en avklaring på usikkerhet. Å vite innebærer også bedre muligheter for å planlegge fremtiden.

I noen tilfeller kan det også oppleves som en lettelse å få en forklaring. Kanskje har dere gått i lang tid og vært usikre på om at noe er galt.

Når diagnosen er et faktum har du et sikrere utgangspunkt for å planlegge fremtiden. Om du selv eller en du er pårørende til har fått en demensdiagnose, er det mye dere kan gjøre for å legge tilrette for et best mulig liv.

Åpenhet

De fleste opplever at åpenhet er befriende. Det er til stor hjelp for deg hvis du greier å dele tanker og følelser med dine nærmeste. Dersom du velger å fortelle om sykdommen til mennesker du er trygg på, kan du unngå mange problemer.

Snakk om fremtiden

Det er vanskelig å vite hvor raskt og hvordan demenssymptomene vil utvikle seg. Alle mennesker er forskjellige. Noen har de samme symptomene  stabilt i lang tid. Andre har noen gode dager og noen dårlige dager. Til slutt vil de fleste som har demens få behov for hjelp til de fleste dagligdagse aktiviteter.

Det er lurt å snakke med hverandre i familien om fremtiden. Tenk igjennom, diskuter og planlegg både praktiske og økonomiske forhold. Etterhvert som sykdommen utvikler seg, vil både syke og pårørende få behov for bistsand fra de kommunale helse- og omsorgstjenstene. Det vil være nyttig å gjøre seg kjent med de ulike tilbudene og ulike hjelpemidler.  Kanskje kan det også være aktuelt å vurdere å opprette en legalfullmakt, en fremtidsfullmakt eller eventuelt vergemål?

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Legalfullmakt: nærståendes representasjonsrett. Når det er behov for hjelp til dagligdagse gjøremål kan familiemedlemmer hjelpe til. Ordningen med legalfullmakt gir pårørende formell rett til å representere sitt familiemedlem til å ivareta sine anliggende, utføre praktiske, økonomiske forpliktelser som betaling av lån osv. Legalfullmakt er hjemlet i vergemålssloven §94

Fremtidsfullmakt: her gis det fullmakt til en eller flere personer om å representere og handle på vegne av deg i fremtiden, når du på grunn av sykdom ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Fullmakten trer i kraft når sykdom gjør at du ikke lenger kan ivareta deg selv, den må da stadfestes av fylkesmannen.

Vergemål: En verge er i hovedsak en økonomisk forvalter og rettslig representant. Ofte er det en i familien som oppnevnes, men det kan også være en venn eller en offentlig ansatt, evt. en advokat. Vergen kan få avgrensede arbeidsoppgaver etter behov, f. eks. å styre økonomien, hjelp til å selge hus, hjelp til å søke offentlige støtteordninger, eller hjelp til å ivareta personens interesser i sin alminnelighet. Oppnevnelse av verge medfører ikke at den hjelpetrengende mister rettslig handleevne.

Trygghet med kunnskap

Det kan være til god hjelp både for den som har en demenssykdom, familien og nettverket rundt å lære seg litt om demens. Kunnskap gir bedre forståelse for hvordan sykdommen utvikler seg, og hvorfor endringene dere opplever skjer. Slik kan dere bli tryggere og mer forberedt på de endringene som kommer. 

Snakk med fastlegen om hvilke tilbud som finnes der dere bor. Ta kontakt med demensteamet, dersom kommunen har det. Delta på pårørendeskole, og bli gjerne med i en samtalegruppe dersom det finnes nær deg. Både for den som selv har demens og for pårørende er det viktig å ha kontakt med andre som kan gi hjelp og støtte.

Be om hjelp

Hele familien påvirkes når én har demens. Det er vanskelig når du selv eller en du er glad i mister ordene i samtalen, stadig glemmer avtaler, mister interessen for aktiviteter som dere gjorde sammen, eller ikke lengere klarer å følge opp de daglige aktivitetene som gjør at hverdagen fungerer.

Drøft med andre i familien hvilke behov dere har og hvordan dere kan bidra til å yte praktisk hjelp eller støtte.

  • Venner eller naboer kan være villige til å hjelpe, bare du tør å spørre dem og sette dem inn i situasjonen
  • Sett opp en konkret plan over hva du trenger assistanse til. Da kan venner eller familie som spør om å hjelpe til, velge mellom konkrete oppgaver og tidspunkter. Listen kan for eksempel inneholde: Regelmessig hjelp til innkjøp, husarbeid eller tilsyn.
  • Sett deg inn i offentlige ordninger, som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, dagsenter, avlastningsopphold og korttidsopphold. Ta kontakt med hjemmetjeneste og lege, for å søke om aktuelle tilbud og få dem tilpasset ditt behov. Pårørende har behov for avlastning.
  • Undersøk om frivilligsentral, menighet eller frivillige organisasjoner kan bidra med regelmessig avlastning og støtte.
  • Snakk med en likeperson, en som har opplevd noen av de samme erfaringer som deg.