Til hovedinnhold
Støtt oss

Demens

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Demens er alvorlig sykdom som trenger systematisk oppfølging av fastlege og øvrig helsetjeneste, på lik linje med andre  kroniske og dødelige sykdommer.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at minst 2 000 er under 65 år, men disse tallene for yngre er usikre anslag, og det kan være flere. 

Demens skyldes sykdom i hjernen, og er ikke en naturlig side ved aldring. Evnen til logisk tenkning blir påvirket av sykdommen, og etter hvert blir det vanskelig å klare seg på egenhånd og utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte. 

Se Demenspodden og lær mer om hva demens er. 

Ulike typer demens

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre demenssykdommer. De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.

Er du bekymret for at du selv eller for at noen i familien har fått demens? Da er det viktig å ta kontakt med fastlegen.  Det er fastlegens ansvar å starte utredning når det er mistanke om sykdom.

Altfor mange som har demens mangler diagnose. Diagnose er viktig både for å utelukke annen sykdom og for å få et best mulig tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud fra kommunen. Dessuten er det viktig å få en diagnose for å kunne planlegge for framtiden, og for å få de tjenestene det blir behov for.

I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er mye som kan gjøres for å leve best mulig med sykdommen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester, et mer demensvennlig samfunn, og vi finansierer forskning som kan løse demensgåten. Du kan bli medlem ved å melde deg inn i din lokale demensforening.