Ulike typer demens

Frontallappdemens

Frontallappdemens karakteriseres av endringer i personlighet, atferd og språk, spesielt tidlig i forløpet. Tilstanden kalles også frontotemporal demens.

Det skjer ofte en følelsesmessig avflatning med sløvhet og manglende evne til innlevelse i andres situasjon og følelser. Ofte mangler personen innsikt i sin egen situasjon og kan være rask til å skylde på andre for problemene som oppstår.

Typiske symptomer

  • Redusert oppmerksomhet
  • Initiativløshet og tilbaketrekning, likegyldig til sosiale sammenkomster
  • Bortfall av hemninger, kan oppleves upassende og taktløs i tale og handling
  • Svikt i evne til å løse problemer, redusert evne til å organisere og systematisere tenkningen
  • Språkutfall, ved at talen mangler flyt
  • Endringer i atferd, økt irritabilitet
  • Likegyldig med egen hygiene og påkledning
  • Endrede spise- eller drikkevaner

Hukommelsen kan være normal eller noe redusert og personen virker godt orientert om tid og sted. Først senere i forløpet vil dette påvirkes av sykdom. I starten blir personen lett distrahert av mindre forstyrrelser. Det gjør at oppgaver kan bli igangsatt, men ofte ikke avsluttet.

Det tar tid før riktig diagnose blir fastsatt. Mange får andre diagnoser først, for eksempel depresjon eller psykose. Frontallappdemens har stor påvirkning på adferd og fungering i dagliglivet. Tidlig og korrekt diagnose er avgjørende for å forstå situasjonen og atferden.

Fra diagnose er satt varer sykdomsforløpet i gjennomsnitt rundt 10 år. Det er vanskelig å skille såkalte frontotemporale demenssykdommer fra hverandre utfra symptomene. Felles er at sykdommene fører til skader i pannelappen i hjernen, og rammer oftest personer mellom 50 og 70 år. 

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

Behandling

Det finnes ikke legemidler som kan kurere eller dempe de typiske symptomene man ser ved frontallappdemens. Det viktigste i behandlingen er god, individuell miljøbehandling. Det må gis tydelige beskjeder og instruksjoner. Tilrettelegging slik at personen slipper å planlegge kan være viktig.

Personlighetsendringene, mangel på innsikt i sin egen situasjon og forståelse for andre, fører til at det kan oppstå konflikter og problemer i familielivet. Frontotemporale demenssykdommer er derfor vanligvis en stor belastning for pårørende og omgivelsene rundt.