Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktivitetsvenn for personer med demens

Aktivitetsvenn – dobbel glede

Ved å tilby Aktivitetsvenn kan kommunen gi et bedre omsorgstilbud til personer med sykdommen demens. Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud som i dag drives i nærmere 140 kommuner.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er tilgjengelig for veiledning og rådgivning, både i oppstartsprossessen, og i videre drift av tilbudet. Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål om innlogging eller annet.

Slik starter du opp

Her drives Aktivitetsvenn

Ofte stilte spørsmål ved oppstart av Aktivitetsvenn

Hvem driver Aktivitetsvenn?

Aktivitetsvenn drives lokalt av en arbeidsgruppe. Det varierer fra kommune til kommune hvem som bidrar i arbeidsgruppen, men en vanlig sammensetning er en kombinasjon av

  • demensteam/hukommelsesteam/demenskoordinator
  • representanter fra hjemmetjenesten og/eller sykehjem
  • frivilligsentralen og eventuelt et lokallag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Andre aktører er gjerne folkehelsekoordinator, frivillighetskoordinator, frisklivsentralen, dagsenter, seniorkontakt og ildsjeler – noen som engasjerer seg for tilbudet og ønsker å gjøre en innsats.

Arbeidsgruppen settes sammen lokalt av dere i kommunen, men vi bistår med veiledning hvis dere ønsker det. Det er bare å ta kontakt på aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no 

Her finner du en oversikt over alle kommuner som driver Aktivitetsvenn. Ta gjerne kontakt med nabokommunen din hvis du ønsker å etablere tilbudet, og utveksle erfaring. 

Hvorfor bør min kommune drive Aktivitetsvenn?

Myndighetene oppfordrer kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å løse velferdsoppgaver. Frivillige organisasjoner er viktige aktører i helse og omsorgssektoren. Over 100 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Aktivitetstilbud for demenssyke er begrenset, selv om vi vet at behovet for gode og tilpassede dagtilbud er stort, og har stor betydning for sykdomsutvikling og mestring i egen hverdag.

Ved å tilby Aktivitetsvenn kan kommunen gi et bedre omsorgstilbud til personer med demens.

Koster det noe å drive Aktivitetsvenn?

Det koster ingenting å drive Aktivitetsvenn, men kommunen er lønnsansvarlig instans for sine representanter i arbeidsgruppen. Kommunen skal være representert i arbeidsgruppen og ha en aktiv rolle.  

Utgifter knyttet til kurs og erfaringssamlinger for frivillige refunderes av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Materiell kan bestilles kostnadsfritt i vår nettbutikk.

Hvem skriver under samarbeidsavtalen?

Arbeidsgruppen består av ressurspersoner blant avtalens parter, som for eksempel kommunen, frivilligsentralen og demensforeningen. Samarbeidsavtalen signeres av øverste leder fra hver av avtalens parter.

Hvem skal holde kurs for aktivitetsvenner?

Kurset er delt i to overordnede temaer, rollen som frivillig og demens og kommunikasjon. Første del kan eksempelvis holdes av personen som representerer frivilligsentralen i den lokale arbeidsgruppen, eller representanter fra et lag eller en forening. Frivilligsentraler/lag og foreninger har kompetanse på frivillighet. Andre del skal holdes av en fagperson på demensfeltet, for eksempel av demenskoordinator eller en ansatt i hjemmetjenesten/sykehjemmet. Kurset er ferdig utviklet og enkelt å holde på egenhånd.

Finnes det frivillige som ønsker å bli aktivitetsvenner?

Over 60 % av Norges befolkning gjør frivillig arbeid hvert år. Over 50 % av de som ikke er frivillige forteller at de ønsker å gjøre frivillig arbeid hvis de blir spurt. Å være aktivitetsvenn vil ivareta dette engasjementet på en direkte og meningsfull måte. I dag finnes det 2400 aktivitetsvenner i Norge, og vi får henvendelser daglig fra mennesker som ønsker å bidra. Vi rekruttere godt gjennom nasjonale kampanjer og i gjennom annonsen vår på frivillig.no er vi blant de som rekrutterer flest frivillige. I tillegg til den lokale rekrutteringen er dette er viktige bidrag i rekrutteringsarbeidet.

Trenger aktivitetsvenner vandelsattest?

Vandelsattest gjelder foreløpig kun for organisasjoner som jobber med barn og utviklingshemmede. Disse organisasjonene har i dag hjemmel i lovverket for å be om vandelsattest. Vi har ikke hjemmel i lovverket til å kreve vandelsattest, men alle frivillige aktivitetsvenner skal signere taushetsløfte. Dette løftet skal hindre at andre får kjennskap til personlige og private forhold som aktivitetsvenner får kjennskap til i sin rolle som frivillig, et tema som løftes fram på kurs. Et alternativ kan være å be om referanser. 

Hva innebærer taushetsløfte for frivillige aktivitetsvenner?

Taushetsløfte er et etisk løfte som handler om tillit og trygghet i aktivitetsvennrelasjonen. Den som mottar en aktivitetsvenn og dens pårørende skal føle seg trygge på at den frivillige har et bevisst forhold til sin rolle, og at personlige forhold ikke skal bli kjent for uvedkommende. Alle aktivitetsvenner skriver under på taushetsløftet. Taushetsløfte gjelder også på nett og i sosiale medier, og tiden etter at man har vært aktivitetsvenn. 

Hva er forskjellen på en aktivitetsvenn og en støttekontakt?

Kommunen plikter å sørge for en rekke tilbud for personer med demens som bor hjemme. Vedtak fattes etter vurdering av personens behov for bistand og hjelp. Støttekontakt er et eksempel på et kommunalt tilbud som krever vedtak. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens, og dette krever ikke vedtak. Støttekontakt er lønnet arbeid, aktivitetsvenner får ikke betalt. Motivasjonen for en aktivitetsvenn er gjerne drevet av ønsket om å utgjøre en forskjell for andre og ønsket om å dele egen interesse med en annen person. Aktivitetsvenn skal ikke være en erstatning, men et tillegg til kommunale tilbud.

Hva er forskjellen på kampanjen for et mer demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn?

Kampanjen for et mer demensvennlig samfunn drives av lokale arbeidsgrupper som gir personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel butikkmedarbeidere, servitører og bussjåfører, opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

Aktivitetsvenn er et tilbud som frivillig og offentlig sektor i samarbeid etablerer lokalt. Gjennom Aktivitetsvenn rekrutteres frivillige, og disse kurses til bli aktivitetsvenner for personer med demens.

Disse to tilbudene utfyller hverandre og gir personer med demens mulighet til å delta i det samfunnet de er en del av.

Er det en aldersgrense for å være aktivitetsvenn?

Når det gjelder spørsmålet om alder så har vi ingen aldersgrense. Har du en interesse som du ønsker å dele med en annen person så er det et veldig godt utgangspunkt! Alle som ønsker å bli aktivitetsvenner får kurs. Kurset er gratis, og her lærer du litt om demens, kommunikasjon og samhandling. I kurset vil du få en større forståelse av hva det å være aktivitetsvenn innebærer, og hvilken betydning og mening denne innsatsen har for personer med demens.

Har du andre spørsmål ta kontakt med oss på e-post.