Til hovedinnhold
Støtt oss

For kommunen

Oppstart av Aktivitetsvenn - Steg for steg

Kommunen kan starte Aktivitetsvenn for personer med demens ved å følge denne veilederens fire steg.

Steg 1 Oppstart og etablering Steg 1 Oppstart og etablering

 For å starte Aktivitetsvenn i en kommune etableres en arbeidsgruppe som tar ansvaret for drift av tilbudet. Hvem som utgjør denne gruppen varierer, men en vanlig sammensetning er en kombinasjon av demensteam/hukommelsesteam/demenskoordinator, representanter fra hjemmetjenesten og/eller sykehjem, frivilligsentralen og eventuelt et lokallag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Andre aktører er gjerne folkehelsekoordinator, frivillighetskoordinator, frisklivsentralen, dagsenter, seniorkontakt og ildsjeler – noen som engasjerer seg for tilbudet og ønsker å gjøre en innsats.

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer som har demens. Arbeidsgruppen avgjør om tilbudet skal rette seg mot hjemmeboende og/eller personer på institusjon/dagsenter.

Arbeidsgruppen inngår en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Denne signeres og forankres i kommunens ledergruppe. Malen for samarbeidsavtalen  ligger nederst på denne siden. Samarbeidsavtalen formaliserer samarbeidet mellom arbeidsgruppen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, og er et arbeidsverktøy for arbeidsgruppen. 

Arbeidsoppgavene knyttet til driften av Aktivitetsvenn skal fordeles på representantene i arbeidsgruppen: 

  • Lede arbeidsgruppen/være kontaktperson for Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Rekruttere frivillige aktivitetsvenner og personer som ønsker aktivitetsvenn
  • Arrangere kurs for frivillige aktivitetsvenner  
  • Samtale med frivillige aktivitetsvenner i etterkant av kurs
  • Koble aktivitetsvenner og personer som ønsker en aktivitetsvenn på bakgrunn av felles interesser
  • Være veileder og kontaktperson for aktivitetsvennene
  • Arrangere erfaringssamlinger for aktivitetsvennene
  • Holde Min Side oppdatert (system for registrering av aktivitetsvenner)
  • Delta på nettverkssamling i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen

Når signert avtale blir registrert hos Nasjonalforeningen for folkehelsen (send til aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no), vil arbeidsgruppen få tilgang til resten av verktøykassen hvor du finner alt du trenger for å drive Aktivitetsvenn i din kommune.

Steg 2 Rekruttering og kursSteg 2 Rekruttering og kurs

Rekruttering av frivillige aktivitetsvenner skjer nasjonalt og lokalt. Nasjonalforeningen for folkehelsen rekrutterer frivillige gjennom frivillig.no, Facebook og nasjonale kampanjer. Arbeidsgruppen rekrutterer lokalt ved å gjøre Aktivitetsvenn synlig i eget nærmiljø. Dette gjøres blant annet ved å framsnakke tilbudet, henge opp plakater om kurs, få pressedekning og være synlig i lokalavisen, og spre informasjonsmateriell på relevante arenaer. Det finnes gode tips til hvordan arbeidsgruppene kan gå fram i dette arbeidet i verktøykassen. Rekrutteringsmateriell bestilles gratis fra Nasjonalforeningen for folkehelsens nettbutikk.

Rekruttering av personer med demens forutsetter et godt samarbeid med demensteam/hukommelsesteam, hjemmetjeneste, fastleger, sykehjem og tildelingskontor. Ansatte i demensomsorgen har viktig innsikt i hvem som ønsker en aktivitetsvenn og kan spre informasjon om Aktivitetsvenntilbudet.

Det skal arrangeres et 6 timers kurs for aktivitetsvenner. Kurset er ferdig utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og kan fordels på to dager. Alt du trenger for å arrangere kurs er tilgjengelig i verktøykassen, deriblant kurspresentasjon (inkludert manus). Kurset er også tilgjengelig som e-læring. Materiell til kursdeltakerne bestilles gratis fra nettbutikken. Kurskostnader (mat, drikke etc.) refunderes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, etter fastsatte rammer. 

Steg 3 Kobling og veiledningSteg 3 Kobling og veiledning

Det er viktig å koble personer med demens og aktivitetsvenner på bakgrunn av en oppfølgingssamtale, som holdes etter kurs. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles på bakgrunn av en kartlegging av interesser, tid, sted, og hva de ønsker å gjøre sammen. Dette øker sjansen for god kjemi og for å få de langvarige og gode koblingene. Aktivitetsvenn har en romslig definisjon, og kan være en-til-en aktivitet og gruppeaktiviteter, både til hjemmeboende og personer tilknyttet institusjoner. Bruk gjerne eksisterende møteplasser og tilbud i kommunen som utgangspunkt for aktivitet.

Det er viktig at aktivitetsvennene og personer med demens/pårørende har en kontaktperson. I tillegg kan Demenslinjen hos Nasjonalforeningen for folkehelsen brukes til spørsmål knyttet til demenssykdommer.

Steg 4 Oppfølging og vedlikeholdSteg 4 Oppfølging og vedlikehold

God oppfølging gjør at aktivitetsvennene føler seg ivaretatt, noe som er viktig for å beholde frivillige over tid. Erfaringssamlinger er en viktig del av oppfølgingen, og bør arrangeres minimum en til to ganger i året. Her kan man utveksle erfaringer og få veiledning i trygge omgivelser. Kostnader knyttet til disse samlingene blir refundert av Nasjonalforeningen for folkehelsen etter fastsatte rammer. Det oppfordres til å jevnlig sende mail/SMS til aktivitetsvenner gjennom Min side, med oppmuntringer og eventuelle tips til aktiviteter.

For å vedlikeholde tilbudet i kommunen bør man jevnlig repetere steg 2-4.  

Aktuelle dokumenter

Send inn samarbeidsavtalen til aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no, sammen med navn og kontaktinformasjon til leder av arbeidsgruppen, og eventuelt kontaktinformasjon til den som skal ta imot henvendelser fra frivillige.