Til hovedinnhold
Støtt oss

Kommuner og demens

Samarbeid kommune og frivillige om demens

Sammen kan vi skape et samfunn der alle som er berørt av demens får mulighet til å leve best mulig med sykdommen.

Det er viktig at samfunnet i større grad ser personer med demens som hele mennesker, med de samme menneskerettighetene som andre, og med samme rett til å delta og bli hørt.

Kommuner kan samarbeide med frivillige i Nasjonalforeningen for folkehelsen på en rekke områder.

Pårørendeskoler

Alle kommuner bør arrangere pårørendeskoler, og våre lokallag og likepersoner bidrar i mange tilfeller med dette. Det er nyttig for deltakerne på pårørendeskoler å treffe andre i samme situasjon, knytte nettverk og få mulighet til å delta i demensforeningenes tilbud, som f.eks. samtalegrupper. 

Aktivitetsvenn

Svært mange kommuner har inngått avtale med oss om frivillige aktivitetsvenner for personer med demens. Dette er et kostnadsfritt tilbud som legger til rette for frivillige som gir av sin tid, til felles glede for dem selv og en som har demens.

Demensvennlig samfunn

Mange kommuner har inngått avtale med oss om å delta i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. Kampanjen har ingen kostnader for kommunen og bidrar til økt bevissthet og kunnskap, slik at personer med demens kan bli bedre inkludert i nærmiljøet.

Likepersoner

Vi har likepersoner over hele landet. Dette er pårørende som ikke er fagpersoner, men som har egne erfaringer. De har fått opplæring som gjør dem godt egnet til sam­talepartnere for andre i samme situasjon. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Demenslinjen

Alle som har spørsmål om demens kan ringe Demenslinjen, 23 12 00 40. Dette er et nasjonalt tilbud med støtte fra Helsedirektoratet, og vi oppfordrer til at tilbudet formidles via kommunenes nettsider og skriftlig materiell.

Demensforeninger

Nasjonalforeningen for folkehelsen har over 175 demensforeninger over hele landet. Mange av disse lokallagene har partnerskapsavtaler eller andre former for samarbeidsavtaler med sine kommuner, som blant skal sikre at deres interesser blir hørt i kommunale aktiviteter og beslutninger. Ta kontakt med våre fylkeskontorer for informasjon om demensforeninger i din kommune.

Ett av de prosjektene som er i gang nå er å bidra til bedre oppfølging etter demensdiagnose.

Forskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber på bred front som pådriver for bedre demensomsorg, bedre tjenester og økt kunnskap. Etter TV-aksjonen i 2013 startet vi opp demensforskningsprogrammet, i tråd med organisasjonen lange tradisjon med å finansiere forskning. Som frivillige og humanitær organisasjon har vi også over 100 år lang tradisjon som pioner på helse- og omsorgsfeltet.

Interesseorganisasjon

Som interesseorganisasjon står vi på for bedre demensomsorg, og sier fra på vegne av pårørende og personer med demens når stat eller kommune ikke gjør jobben godt nok for våre grupper. Vi har også erfaring for at det er i det gode sam­arbeidet med kommunene at vi sammen kan skape et mer demensvennlig samfunn. Vi samarbeider godt med en rekke kommuner allerede, på flere områder, og inviterer alle kommuner til samarbeid for et mer demensvennlig samfunn.