Oppfølging etter demensdiagnose

Personer med demens og pårørende bør få systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet. Prosjektet «Oppfølging etter demensdiagnose» skal legge til rette for dette.

Prosjektet er i gang med å utarbeide, teste og evaluere en modell for oppfølging etter demensdiagnose i samarbeid med modellkommunene Løten, Stavanger, Alta og Fredrikstad. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med Aldring og Helse og Helsedirektoratet.

Målet med modellen er å sikre systematisk oppfølging etter diagnose, også når den det gjelder ikke trenger helse- og omsorgstjenester. Frivillige aktører har en viktig rolle i dette arbeidet. Oppfølgingen skal fremme mestring og medvirkning hos personen med demens og pårørende.

Fundamentet i prosjektet er brukermedvirkning, i den forstand at de som skal bruke tjenestene er med på å utarbeide modellen og tilhørende verktøy. Dette har blitt ivaretatt bl.a. ved dialog med Nasjonalforeningen for folkehelsens erfaringspanel og ved at det er gjennomført lokale dialogmøter for personer med demens og pårørende i modellkommunene.

Ved spørsmål ta kontakt med: