Til hovedinnhold
Støtt oss

Tilbud til skoler

Innsats for personer med demens

Kom i gang med valgfaget Innsats for andre, og få et ferdig undervisningsopplegg til klassen din. Dere lærer om frivillig arbeid og deltar i Demensaksjonen.
Opplegget passer godt til oppstarten om høsten.

Vanseungdommer i fyr og flamme i Demensaksjonen i fjor. De lærte mye om demens og avsluttet med å gå med bøsser for å samle inn penger til forskning på demens. Det var nesten ingen som sa nei til å støtte forskningen!

Kom raskt i gang 

Undervisningsopplegget og Demensaksjonen vil være en hjelp til å komme raskt og godt i gang med faget. Elevene vil få informasjon om en frivillig organisasjon og samarbeide med denne,  få kunnskap om en samfunnsutfordring og en praktisk oppgave knyttet til å hjelpe til med å løse denne. De vil også få kjennskap til det frivillige arbeidet lokalt og nasjonalt, og sist men ikke minst, bidra til viktig forskning på folkesykdommen demens.

Undervisningsopplegget til Nasjonalforeningen for folkehelsen ivaretar både verdigrunnlaget og kjerneelementene i LK20. Gjennom å jobbe med Nasjonalforeningen for folkehelsens undervisningsopplegg får elevene erfaring med alle de tre gjennomgående temaene i læreplanen:

  • bærekraft
  • demokrati og medborgerskap
  • livsmestring.

Opplegget ivaretar kjerneområdene i faget Innsats for andre, med spesiell vekt på frivillighet, ansvarlighet og samhandling, og gir et godt utgangspunkt for videre progresjon i faget. Undervisningsopplegget i kombinasjon med å delta i Demensaksjonen er en fin oppstart for faget Innsats for andre om høsten.

Læreplanen i valgfaget Innsats for andre slår fast at faget Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Blant annet skal faget bidra til at elevene får bevissthet rundt frivilling arbeid, og hvordan dette arbeidet er en verdiskaper i samfunnet. Gjennom å delta i Demensaksjonen vil elevene erfare seg selv og sine medelever som enkeltindivider som bidrar til et inkluderende samfunn gjennom aktivt medborgerskap (LK20).

Undervisningsopplegget avsluttes med å delta i Demensaksjon som foregår i september hvert år.

I år finner den sted 20. - 26. september.

Ved å delta i Demensaksjonen får elevene direkte erfaring med frivillig arbeid gjennom å planlegge og delta i aksjonen. De ulike delene av opplegget ivaretar hele eller deler av kompetansemålene i faget, og gjennom oppgavene og aktivitetene knyttes teori og praksis sammen.  Å arbeide med Demensaksjonen vil gi elevene erfaringer og refleksjoner knyttet til faktisk deltakelse i frivillig arbeid. Gjennom erfaringene vil elevene ha et styrket utgangspunkt for å arbeid videre med for eksempel sosialt entreprenørskap knyttet til frivillighet.

Undervisningsopplegget legger opp til fem temaer med undervisning og strekker seg fra skolestart til og med evaluering av Demensaksjonen i september. Noen av temaene kan strekke seg over flere økter dersom det faller seg naturlig.

  1. Om frivillighet. Ca 90 minutter. Elevene kartlegger og undersøker hva som ligger bak frivillig arbeid.
  2. Om demens. Ca 90 minutter. Elevene lærer mer om sykdommen demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  3. Planlegging av aksjonen. Ca 90 minutter. Elevene lærer alle stegene for å gjennomføre en innsamlingaksjon og markedsføring av den.
  4. Aksjon. 2-4 timer. Elevene har en digital innsamlingsaksjon og gjør en innsats for andre.
  5. Presentasjon og evaluering. Ca 90 minutter. Elevene presenterer resultatet sitt og evaluerer hvordan aksjonen har gått. 

Faget bidrar tydelig til verdigrunnlaget i opplæringen, hvor menneskeverd, etikk og demokratiforståelse står sentralt. Gjennom undervisningsopplegget gis elevene mulighet til å fortsette den lange tradisjonen med frivillighet i det norske samfunnet. Opplegget vektlegger elevmedvirkning og samarbeid med andre, medelever så vel som samfunnet rundt. Opplegget gir rom for refleksjon, knyttet til både egen innsats og etiske problemstillinger.